Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008

Kazalo

3824. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o količinah predpakiranih izdelkov, stran 12237.

Na podlagi 16. člena Zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o količinah predpakiranih izdelkov
1. člen
V Pravilniku o količinah predpakiranih izdelkov (Uradni list RS, št. 110/02) se naslov 1. člena spremeni tako, da se glasi: »vsebina pravilnika«.
V prvem odstavku se besedilo »stopnje nazivnih količin vsebine oziroma prostornin posod določenih vrst predpakiranih izdelkov« nadomesti z besedilom: »nazivne količine predpakiranih izdelkov, ki se uporabljajo za predpakirane izdelke in za embalažo«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Določbe II. poglavja tega pravilnika se ne uporabljajo za izdelke, navedene v Prilogi tega pravilnika, ki je njegov sestavni del, in ki se prodajajo v brezcarinskih prodajalnah ter so namenjeni porabi izven Evropske unije.«
Drugi odstavek, ki postane tretji odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Predpakirani izdelki v tem pravilniku pomenijo predpakirane izdelke, ki so določeni z enotami za maso ali prostornino.«.
2. člen
Za 1. členom se doda nov 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen
(prenos direktive)
S tem pravilnikom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva 2007/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. septembra 2007 o določitvi predpisov v zvezi z nazivnimi količinami predpakiranih proizvodov, razveljavitvi direktiv Sveta 75/106/EGS in 80/232/EGS ter o spremembi direktive 76/211/EGS (UL L št. 247/17, z dne 21. septembra 2007).«.
3. člen
V četrtem odstavku 2. člena se beseda »proizvode« nadomesti z besedo »izdelke«.
4. člen
V celotnem besedilu 5. člena se beseda »proizvodi« v vseh sklonih nadomesti z besedo »izdelki« v ustreznem sklonu.
V petem odstavku se črta besedilo », ter njihove nazivne količine vsebine oziroma nazivne prostornine posod, ki so skladne s seznamom predpakiranih proizvodov iz 13. člena tega pravilnika«.
5. člen
6. člen se črta.
6. člen
Drugi odstavek 7. člena se črta.
7. člen
V četrtem odstavku 8. člena se v 1. točki črta besedilo»oziroma imenovana pravna oseba« v vseh sklonih.
8. člen
V prvem odstavku 9. člena se za besedo »urad« vejica spremeni v piko, nadaljnje besedilo pa se črta.
Drugi in tretji odstavek se črtata.
Dosedanji četrti, peti, šesti in sedmi odstavek postanejo drugi, tretji, četrti in peti odstavek.
9. člen
V 2.3.3. točki 11. člena se beseda »proizvodov« nadomesti z besedo »izdelkov«.
10. člen
Naslov II. poglavja se spremeni tako, da se glasi: »NAZIVNE KOLIČINE PREDPAKIRANIH IZDELKOV«.
11. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen
(prosti pretok blaga)
Če v 13.a in 14. členu ni določeno drugače, se iz razlogov, povezanih z nazivnimi količinami na embalaži, ne sme zavrniti, prepovedati ali omejiti dajanja predpakiranih izdelkov v promet.«.
12. člen
Za 13. členom se dodata novi 13.a in 13.b člen, ki se glasita:
»13.a člen
(aerosolni razpršilniki)
Na aerosolnih razpršilnikih je navedena nazivna skupna prostornina posode. Ta podatek se navede tako, da njegova zamenjava s podatkom o nazivni prostornini vsebine ni možna.
Na aerosolnih razpršilnikih navedba podatka o nazivni masi vsebine ni potrebna.
13.b člen
(skupinski paketi in predpakirani izdelki, sestavljeni iz posameznih paketov, ki niso namenjeni posamični prodaji)
Če dva ali več posameznih predpakiranih izdelkov iz 14. člena tega pravilnika sestavlja skupinski paket (multipak), se nazivne količine, navedene v 1. točki Priloge, uporabijo za vsak posamezen predpakirani izdelek.
Če je predpakirani izdelek sestavljen iz dveh ali več posameznih paketov, ki niso namenjeni posamični prodaji, se nazivne količine, navedene v 1. točki Priloge, uporabijo za predpakirani izdelek.«.
13. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
(dajanje v promet in prosti pretok določenih izdelkov)
Izdelki iz 2. točke Priloge, ki so predpakirani v razponu, navedenem v 1. točki Priloge, se lahko dajo v promet samo, če so predpakirani v nazivnih količinah, navedenih v 1. točki Priloge.«.
KONČNA DOLOČBA
14. člen
Ta pravilnik začne veljati 11. aprila 2009.
Št. 0073-6/2008
Ljubljana, dne 8. septembra 2008
EVA 2008-3211-0037
Mojca Kucler Dolinar l.r.
Ministrica
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
Priloga

   STOPNJE NAZIVNIH KOLIČIN VSEBINE PREDPAKIRANIH IZDELKOV

  1. Izdelki, ki se dajejo v promet glede na prostornino
(količina v ml)
+----------------+---------------------------------------------+
|Mirno vino   |v razponu od 100 ml do 1 500 ml (je     |
|        |dopustno) samo v naslednjih         |
|        |8 nazivnih količinah:            |
|        |ml: 100 – 187 – 250 – 375 – 500 – 750 – 1  |
|        |000 – 1 500                 |
+----------------+---------------------------------------------+
|Rumeno vino   |v razponu od 100 ml do 1 500 ml samo v    |
|        |naslednji nazivni količini:         |
|        |ml: 620                   |
+----------------+---------------------------------------------+
|Peneče vino   |v razponu od 125 ml do 1 500 ml samo v    |
|        |naslednjih 5 nazivnih količinah:       |
|        |ml: 125 – 200 – 375 – 750 – 1 500      |
+----------------+---------------------------------------------+
|Likersko vino  |v razponu od 100 ml do 1 500 ml samo v    |
|        |naslednjih 7 nazivnih količinah:       |
|        |ml: 100 – 200 – 375 – 500 – 750 – 1 000 – 1 |
|        |500                     |
+----------------+---------------------------------------------+
|Aromatizirano  |v razponu od 100 ml do 1 500 ml samo v    |
|vino      |naslednjih 7 nazivnih količinah:       |
|        |ml: 100 – 200 – 375 – 500 – 750 – 1 000 – 1 |
|        |500                     |
+----------------+---------------------------------------------+
|Žgane pijače  |v razponu od 100 ml do 2 000 ml samo v    |
|        |naslednjih 9 nazivnih količinah:       |
|        |ml: 100 – 200 – 350 – 500 – 700 – 1 000 – 1 |
|        |500 – 1 750 – 2 000             |
+----------------+---------------------------------------------+


  2. Opredelitve izdelkov

+-------------+------------------------------------------------+
|Mirno vino  |vino, kakor je opredeljeno v členu 1(2)(b)   |
|       |Uredbe Sveta (ES) št. 493/1999 z dne 17. maja  |
|       |1999                      |
|       |o skupni ureditvi trga za vino (UL L št. 179 z |
|       |dne, 14.7.1999, str. 1., v nadaljnjem besedilu: |
|       |Uredba (ES) št. 1493/1999), kakor je bila    |
|       |nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št.     |
|       |1791/2006 (UL L št. 363 z dne 20.12.2006, str. |
|       |1)) (oznaka KN ex 2204)             |
+-------------+------------------------------------------------+
|Rumeno vino |vino, kakor je opredeljeno v členu 1(2)(b)   |
|       |Uredbe (ES) št. 1493/1999 (oznaka KN ex 2204), |
|       |z označbo porekla „Côtes du Jura“, „Arbois“,  |
|       |„LEtoile“ in „Château-Chalon“, v steklenicah v |
|       |skladu s točko 3 Priloge I k Uredbi Komisije  |
|       |(ES) št. 753/2002 z dne 29. aprila 2002 o    |
|       |določitvi nekaterih pravil za izvajanje Uredbe |
|       |Sveta (ES) št. 1493/1999 glede opisa,      |
|       |poimenovanja, predstavitve in zaščite nekaterih |
|       |proizvodov iz vinskega sektorja (UL L št. 118 z |
|       |dne 4. 5. 2002, str. 1), kakor je bila     |
|       |nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 382/2007 |
|       |(UL L št. 95 z dne 5. 4. 2007))         |
|       |                        |
+-------------+------------------------------------------------+
|Peneče vino |vino, kakor je opredeljeno v členu 1(2)(b) in v |
|       |točkah 15, 16, 17 in 18 Priloge I k Uredbi (ES) |
|       |št. 1493/1999 (oznaka KN 2204 10)        |
|       |                        |
+-------------+------------------------------------------------+
|Likersko vino|vino, kakor je opredeljeno v členu 1(2)(b) in v |
|       |točki 14 Priloge I k Uredbi (ES) št. 1493/1999 |
|       |(oznaka KN 2204 21 - 2204 29)          |
|       |                        |
+-------------+------------------------------------------------+
|Aromatizirano|aromatizirano vino, kakor je opredeljeno v   |
|vino     |členu 2(1)(a) Uredbe Sveta (EGS) št. 1601/91 z |
|       |dne                       |
|       |10. junija 1991 o določitvi splošnih pravil za |
|       |opredelitev, opis in predstavitev        |
|       |aromatiziranih vin, aromatiziranih pijač na   |
|       |osnovi vina in aromatiziranih mešanih pijač iz |
|       |vinskih proizvodov (UL L št. 149 z dne 14. 6.  |
|       |1991, str. 1), kakor je bila nazadnje      |
|       |spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2005)  |
|       |(oznaka KN 2205)                |
|       |                        |
+-------------+------------------------------------------------+
|Žgane pijače |žgana pijača, kakor je opredeljena v členu 1(2) |
|       |Uredbe Sveta (EGS) št. 1576/89 z dne 29. maja  |
|       |1989 o določitvi splošnih pravil o opredelitvi, |
|       |opisu in predstavitvi žganih pijač (UL L št.  |
|       |160 z dne 12. 6. 1989, str. 1), kakor je bila |
|       |nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta |
|       |2005) (oznaka KN 2208)             |
|       |                        |
+-------------+------------------------------------------------+


AAA Zlata odličnost