Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008

Kazalo

SV 953/08 Ob-7824/08 , Stran 3200
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Maribora, opravilna številka SV 953/08 z dne 10. 9. 2008, je bila nepremičnina – stanovanje številka 08 v I. nadstropju, s pripadajočim kletnim prostorom – kletnim boksom številka 08, v skupni izmeri 63,60 m2, v stavbi na naslovu Krekova ulica 8, 2000 Maribor, zgrajeni na parceli številka 902/1, pripisani zemljiškoknjižnemu vložku številka 1623, katastrska občina Maribor-Grad; last zastavitelja Silva Kovačiča, rojenega 11. 12. 1955, stanujočega Gačnik 23, 2211 Pesnica pri Mariboru, do celote, in sicer na podlagi prodajne pogodbe z dne 23. 8. 2007; zastavljena v korist upnice Banke Koper d.d., s sedežem 6000 Koper, Pristaniška 14, matična številka 5092221000, za zavarovanje denarne terjatve prej navedene upnice do dolžnika Hram – Podjetniško in poslovno svetovanje ter nepremičnine Kovačič Silvo s.p., Gačnik 23, 2211 Pesnica pri Mariboru, matična številka 1570706000, v višini 57.600,00 EUR s pripadki ter z zapadlostjo najkasneje do vključno 9. 9. 2009 oziroma na dan odpoklica upnice, nastale na temelju pogodbe o kratkoročnem kreditu številka 43/08-2281805 pod I. navedenega notarskega zapisa.

AAA Zlata odličnost