Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008

Kazalo

Ob-7767/08 , Stran 3172
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, Dravograd, tel. 02/872-35-52, faks 02/872-35-74, naslov spletne strani občine: http://www.dravograd.si/obcina/, email: obcina@dravograd.si. 2. Opis predmeta prodaje in izklicna cena Predmet prodaje so: A) parc. št. 51/2 – travnik v izmeri 648 m2, vpisana pri vl. št. 605, k.o. Dravograd – zemljišče se prodaja kot celota. Izklicna cena znaša 19.500,00 EUR in B) parc. št. 44/3 – travnik v izmeri 601 m2, vpisana pri vl. št. 850, k.o. Dravograd – zemljišče se prodaja kot celota. Izklicna cena znaša 15.500,00 EUR. Izklicna cena nepremičnin ne vsebuje DDV-ja, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec. V ceni tudi ni zajet komunalni prispevek, ki se določi v postopku odmere komunalnega prispevka, začetem na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti. C) poslovni prostor, z identifikacijsko oznako 829-00844-042 (42 E), lokal št. TRŽ v izmeri 1525 m2, ki se nahaja v pritličju objekta Meža 10, 2370 Dravograd, stoječ na parc. št. 1329/2, k.o. Dravograd, vpisan pri (podvložku) vl. št. 809/42 (tržnica). Izklicna cena za poslovni prostor Lokal št. TRŽ v izmeri 1525 m2 znaša 280.000,00 EUR. Kot zemljiškoknjižni lastnik je v zemljiški knjigi še vedno navedena družbena lastnina, družba Gradbeno podjetje Grosuplje d.d. pa kot imetnik pravice uporabe. D) parc. št. 254/10 – dvorišče v izmeri 152 m2 in parkirišče v izmeri 531 m2, vpisana pri vl. št. 309, k.o. Otiški Vrh I – zemljišče se prodaja kot celota. Izklicna cena znaša 37.500,00 EUR. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin. 4. Najnižji znesek zvišanja: dražitelji lahko za nepremičnine pod A, B, D dvigajo ceno za večkratnik zneska oziroma za znesek 500,00 EUR, kar je najnižji znesek višanja, za nepremičnino pod C pa za večkratnik zneska oziroma znesek 1.000 EUR, kar je najnižji znesek višanja. 5. Način in rok plačila kupnine: kupnino poravna kupec na transakcijski račun Občine Dravograd: 01225-0100009832 (pri UJP Radlje ob Dravi) v osmih dneh od sklenitve prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku, se šteje prodajna pogodba za razdrto, prodajalec pa zadrži plačano varščino. Kupec pridobi lastninsko pravico po plačilu celotne kupnine in stroškov povezanih s pravnim poslom. 6. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba se bo vršila dne 6. 10. 2008 v sejni sobi Občine Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, in sicer: – za nepremičnine pod a) in b) ob 12.30, – za nepremičnine pod c) ob 13.30, – za nepremičnine pod d) ob 14. uri. Ponudniki morajo osebno ali po pošti na Občino Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, posredovati prijavo za udeležbo na dražbi. Prijava za udeležbo mora prispeti v vložišče Občine Dravograd, najkasneje do 6. 10. 2008 do 10. ure. 7. Višina varščine Interesenti so dolžni najkasneje do vključno 6. 10. 2008 do 10. ure, vplačati varščino v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Občine Dravograd, št. 01225-0100009832, sklic: – pod a) 00 – 1 – 1, – pod b) 00 – 1 – 2, – pod c) 00 – 1 – 3, – pod d) 00 – 1 – 4. Z vplačilom varščine dražitelj sprejme obveznost pristopiti k dražbi. Plačilo varščine šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti. Najugodnejšemu dražitelju bo varščina brezobrestno všteta v kupnino. Ostalim dražiteljem, ki ne bodo uspeli na dražbi, bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. V primeru, da interesent plača varščino za nepremičnino, ki je predmet razpisa javne dražbe in se javne dražbe ne udeleži, se varščina ne povrne. 8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmetov: vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Dravograd na tel. 02/872-35-54 in na 02/872-35-58 ali na e-naslovu: crtomir.epsek@dravograd.si. 9. Opozorilo: vodja dražbe lahko s soglasjem županje Občine Dravograd ustavi postopek prodaje vse do sklenitve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem povrnejo izkazani stroški. 10. Drugi pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin ter se pravočasno prijavijo, tako da: – plačajo varščino in predložijo dokazilo o plačilu, – predložijo izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni – za pravne osebe ali fotokopijo osebnega dokumenta – za fizične osebe, – predložijo dokazilo sodišča, da pravna oseba ali samostojni podjetnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku, ki ni starejše od 30 dni, – predložijo potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, – predložijo potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR – velja za pravne osebe in s.p., – davčno številko za fizične osebe ali identifikacijsko številko za DDV za pravne osebe, – overjeno pooblastilo (pri upravni enoti ali notarju) za sodelovanje na javni dražbi, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec, – številko transakcijskega računa in ime banke za primer vračila varščine. Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je potrebno priložiti v izvirniku ali pa kopijo listine overjeno pri upravni enoti ali pri notarju. Organizator bo pravočasno potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. Interesenti, ki ne bodo predložili teh dokazil, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka pred pričetkom dražbe. 11. Drugi pogoji in pravila javne dražbe: – dražbo bo vodila komisija imenovana pri županji, – draži lahko tisti, ki se je do vključno dne 6. 10. 2008 do 10. ure, pravočasno prijavil na dražbo ter predložil dokazila navedena pod 10. točko, – pooblaščenec dražitelja mora predložiti overjeno pooblastilo s strani upravne enote ali notarja, – dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba, – na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno, – če izklicna cena ni dosežena, je javna dražba neuspešna, – če je dražitelj samo eden, ki sprejema izklicno ceno, je nepremičnina prodana za izklicno ceno, – če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene, – če se dražitelj osebno ne udeleži javne dražbe se šteje, da draži z izklicno vrednostjo nepremičnine po navedenih pogojih, – plačilo varščine se šteje za dano ponudbo za posamezno nepremičnino najmanj po izklicni vrednosti nepremičnine. Ponudba veže do zaključka dražbe. Do tedaj dražitelj od nje ne more odstopiti ali jo kakorkoli razveljaviti, – dražba je končana, ko je vodja dražbe trikrat izklical isto najvišjo ponudbo, – javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin. DDV oziroma davek na promet nepremičnin, druge dajatve, stroške cenitve nepremičnin, stroške notarja in stroške v zvezi s prenosom lastništva plača kupec. Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba najkasneje v 15 dneh po končani dražbi. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne več kot za 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, ponudnik zadrži njegovo varščino.

AAA Zlata odličnost