Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008

Kazalo

Št. 331-16/2007/3 Ob-7770/08 , Stran 3158
I. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je enkratna finančna pomoč mladim prevzemnikom kmetij za prvi lastniški prevzem kmetije. Okvirna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje vlog, prispelih na javni razpis za dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa Pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leti 2008 in 2009, znaša 10.000.000 EUR. Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: 9200 PRP 2007–2013 – EU, v višini 7.500.000 EUR, 9201 PRP 2007–2013 – slovenska udeležba, v višini 2.500.000 EUR. Delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih znaša 75%. II. Vlagatelji Do podpore pomoči mladim prevzemnikom kmetij so upravičeni vlagatelji, ki opravljajo kmetijsko oziroma gozdarsko dejavnost na območju Republike Slovenije, starejši od 18 let in mlajši od 40 let oziroma so dopolnili 40 let v letu prijave na razpis in pri katerih gre za prvi lastniški prevzem kmetije. III. Predmet podpore Predmet podpore je enkratna finančna pomoč mladim prevzemnikom kmetij za prvi lastniški prevzem kmetije. Sredstva za ta namen se dodelijo v obliki enkratne finančne pomoči na podlagi doseženih in ovrednotenih točk. IV. Pogoji za dodelitev sredstev A) Splošni pogoji: 1. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti izdelana in predložena v skladu z zahtevami javnega razpisa in razpisne dokumentacije za ta ukrep z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili. Zaradi kontrole podatkov s strani Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: ARSKTRP) mora vlagatelj (tudi pri izdelavi poslovnega načrta) uporabljati podatke iz uradnih evidenc in zadnje oddane zbirne vloge za ukrepe kmetijske politike. 2. Vlagatelj mora predložiti vlogo na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, z vsemi potrebnimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni. 3. Upravičenec, ki pridobi sredstva na podlagi tega javnega razpisa, mora vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev, hraniti še najmanj pet let od zadnjega izplačila sredstev. 4. Upravičenec mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji. 5. Prejemnik sredstev, pri katerem se ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito, na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav, mora vrniti vsa že pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. 6. Prejemnik sredstev iz prejšnje točke ne more pridobiti novih sredstev iz naslova ukrepov kmetijske politike za dobo dveh let od dokončne odločbe kmetijskega inšpektorja oziroma prejema zahtevka za vračilo sredstev na podlagi izvedene administrativne kontrole ter vrnitve vseh pridobljenih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. B) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kmetija: 1. Kmetija mora biti vpisana v register kmetijskih gospodarstev. 2. Kmetija mora v tekočem letu, v skladu s kmetijsko dejavnostjo, ki jo opravlja, v predpisanem roku posredovati na ARSKTRP izpolnjene osnovne obrazce o kmetiji za neposredna plačila za tekoče leto, kakor jih določajo predpisi o izvedbi ukrepov kmetijske politike. 3. Kmetija mora imeti ob oddaji vloge v lasti vsaj 3 ha primerljivih kmetijskih površin razen v primeru kmetij, ki se ukvarjajo s čebelarstvom ali z intenzivno vzrejo perutnine za meso ali jajca ali z vzrejo kuncev za meso ali intenzivno vzrejo govedi, konjev, prašičev ali drobnice. V teh primerih mora imeti kmetija ob oddaji vloge v lasti vsaj 40 čebeljih družin oziroma imeti v stalni reji vsaj: a) 1000 pitancev perutnine ali 200 puranov v turnusu ali 400 nesnic, b) 50 plemenskih samic oziroma 200 pitancev v turnusu v primeru reje kuncev za meso ali c) 5 GVŽ živali za intenzivno vzrejo govedi, konjev, prašičev ali drobnice. Za 1 ha primerljive kmetijske površine se šteje: – 1 ha njiv ali vrtov ali – 2 ha travnikov oziroma ekstenzivnih sadovnjakov, pašnikov ali – 0,25 ha plantažnih trajnih nasadov, pokritih površin v vrtnarstvu, pri pridelavi jagod ali jagodičja, pridelava gob ali – 8 ha gozdov. V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje dejanska raba površin v letu prenosa na podlagi podatkov o grafični enoti rabe (GERK) iz zadnje oddane zbirne vloge. V primeru rabe gozdnih površin se šteje raba po zemljiškem katastru. C) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati mladi prevzemnik kmetije: 1. Vlagatelj mora biti nosilec in lastnik kmetije, ki je predmet prevzema in je starejši od 18 let in mlajši od 40 let oziroma je dopolnil 40 let v letu prijave na razpis in gre za njegov prvi lastniški prevzem. 2. Vlagatelj mora najkasneje na dan oddaje vloge postati nosilec in lastnik kmetije. 3. Prvi lastniški prevzem kmetije mora biti opravljen v času največ 18 mesecev pred izdajo odločbe o pravici do sredstev iz naslova tega ukrepa. Kot prvi lastniški prevzem kmetije se šteje prvi lastniški prevzem celotne kmetije. To pomeni vknjižbo lastninske pravice v zemljiško knjigo. V primeru, da zaradi dolgotrajnosti postopka vpis v zemljiško knjigo še ni izveden, je za izpolnitev pogoja potrebno predložiti predlog za vpis v zemljiško knjigo. Za prvi lastniški prevzem se šteje tudi lastniški prevzem kmetije, ki je po obsegu primerljivih kmetijskih površin večja kot kmetija, ki jo je do tega prevzema imel v lasti mladi prevzemnik in za namen tega ukrepa še ni koristil sredstev tega ukrepa. 4. Ob predložitvi vloge mora biti prevzeta celotna kmetija (vključno s funkcionalnimi gospodarskimi poslopji, zemljišči, stroji in stanovanjskimi površinami) s strani mladega kmeta oziroma s strani mladega kmeta in njegovega zakonca iz naslova zakonske ali zunajzakonske skupnosti. Iz prevzema so lahko izključene površine skupaj v velikosti do 0,5 ha primerljivih kmetijskih površin, ki jih lahko zadrži prenosnik ali se uporabijo za izplačilo dedičev, ob upoštevanju pogojev, da ima upravičenec ob oddaji vloge v lasti vsaj 3 ha primerljivih kmetijskih površin. Če je stanovanjsko vprašanje mladega prevzemnika rešeno, lahko ostale stanovanjske površine ostanejo v lasti prenosnika. Stanovanjsko vprašanje prevzemnika je rešeno, če prevzemnik posreduje dokazila, iz katerih je razvidno, da je lastnik ali solastnik stanovanja ali hiše. 5. Vlagatelj se obvezuje, da bo opravljal dejavnost skladno s poslovnim načrtom ter da bo nosilec in lastnik kmetije še najmanj 5 let po prejemu pomoči iz naslova tega ukrepa, razen v primeru višje sile. Za primer višje sile se šteje, če nastanejo in dokler trajajo okoliščine, ki jih ni bilo mogoče predvideti in katerih posledic ni mogoče odvrniti (kmetova smrt, dolgoročna poklicna nezmožnost kmeta, razlastitev velikega dela kmetije, če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan, ko je bila sprejeta zaveza, huda naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko zemljišče, nenamerno uničenje objektov za živino na kmetiji, kužna bolezen, ki prizadene vso kmetovo živino ali njen večji del). O bistvenih spremembah ali nastopu višje sile mora upravičenec, v primeru njegove invalidnosti ali smrti pa svojci, nemudoma oziroma najpozneje v desetih dneh od dogodka obvestiti ARSKTRP. 6. Vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge ustrezna poklicna znanja in mora biti ustrezno usposobljen za opravljanje kmetijske dejavnosti. Za izpolnjevanje ustreznega poklicnega znanja in usposobljenosti mora mladi prevzemnik imeti: a) najmanj dokončano poklicno šolo s področja kmetijstva ali kmetijski sorodno izobrazbo (agro-živilska, veterinarska, gozdarska, lesarska) in najmanj 3 leta izkušenj z delom na kmetiji ali b) najmanj uspešno končano osnovno šolo in vsaj 5 let izkušenj z delom na kmetiji in pridobljeno nacionalno kvalifikacijo s področja kmetovanja. Če mladi prevzemnik ob prijavi na razpis ne izpolnjuje pogojev glede poklicnih znanj in usposobljenosti, mora potrebno izobraževanje predvideti v poslovnem načrtu in v roku največ 36 mesecev od odločbe o pridobitvi sredstev pogoj izpolniti. O izpolnitvi pogoja mora obvestiti ARSKTRP. 7. Vlagatelj mora predložiti poslovni načrt za obdobje petih let. Poslovni načrt mora imeti sledeče vsebine: a) osnovni podatki o kmetiji (opis stanja na kmetiji ob prevzemu) in b) opis potreb in razvojnih ciljev za obdobje petih let po prevzemu kmetije (upravičenec vpiše naložbe, ki jih namerava izvesti v obdobju petih let po prevzemu, ker bo njihova navedba v tem poslovnem načrtu pogoj za pridobitev sredstev kot mladi prevzemnik) in c) načrt izobraževanja v primeru, da upravičenec ne izpolnjujete zahtevane izobrazbe v skladu s tem ukrepom. 8. Če prejemnik sredstev ob kontroli, ki se opravi po preteku treh let po izdaji odločbe o pravici do sredstev iz naslova tega ukrepa, ne izpolni ciljev, ki si jih je zadal v poslovnem načrtu, mora vrniti vsa prejeta sredstva iz naslova tega ukrepa. V primeru, da poslovni načrt predvideva tudi naložbe iz ukrepa Posodabljanje kmetijskih gospodarstev iz PRP 2007–2013 (v nadaljevanju: Posodabljanje) ter pridobi podporo, mora cilje, ki si jih je zadal s poslovnim načrtom, izpolniti najpozneje v petih letih od zadnjega izplačila sredstev iz naslova ukrepa Posodabljanje. 9. V primeru, da na osnovi vsebine predloženega poslovnega načrta na razpisu iz drugih ukrepov po Uredbi ni uspel pridobiti sredstev ali jih je pridobil časovno drugače, se šteje, da ni kršil določil poslovnega načrta. 10. Upravičenec mora najkasneje v roku 30 dni od izdaje odločbe o pravici do sredstev pričeti s spremljanjem rezultatov gospodarjenja na kmetijskem gospodarstvu za primarno kmetijsko pridelavo po metodologiji FADN in zagotoviti obdelavo teh podatkov. Obvezuje se tudi, da bo spremljal rezultate gospodarjenja na kmetiji po tej metodologiji in zagotovil obdelavo teh podatkov vsaj še 5 obračunskih let po zadnjem izplačilu sredstev iz naslova tega ukrepa. Če se na kmetiji za primarno kmetijsko pridelavo že izvaja spremljanje gospodarjenja iz naslova knjigovodstva po dejanski dohodkih, spremljanje finančnih rezultatov gospodarjenja po metodologiji FADN ni potrebno. 11. Upravičenec je dolžan na zahtevo ARSKTRP poročati še pet let od prejema sredstev. 12. Upravičenec se kot prejemnik sredstev strinja, da se njegovi podatki (ime in priimek, kraj prejemnika sredstev, opis aktivnosti in znesek odobrenih javnih sredstev) objavijo na spletni strani MKGP. V. Omejitve Upravičenci lahko pridobijo sredstva za isti namen le iz naslova enega ukrepa Uredbe. VI. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev Splošni finančni pogoji Višina dodeljenih sredstev za pomoč mladim prevzemnikom kmetij znaša največ do 40.000 EUR na upravičenca. Določi se na podlagi doseženih točk pri ocenitvi prispelih vlog, ki bodo izpolnjevale predpisane pogoje. Dodeli se v obliki enkratne finančne pomoči. VII. Merila za ocenjevanje Vloge bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Merila se točkujejo od 1 do 200 točk. Vrednost posamezne točke je 200 EUR. Ocenitve: Maksimalno št. točk: 200 Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Dokazljivi stroški pod točko E so: notarski stroški, sodni stroški, stroški za izdelavo razpisne dokumentacije in prilog k vlogi, izplačilo dednih deležev, nakup kmetije in stroški sodnih cenilcev ali sodnih izvedencev. Upoštevajo se na podlagi računov in dokaznih sredstev, ki se morajo glasiti na ime mladega prevzemnika ali na ime solastnika s soglasjem mladega prevzemnika. Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek. Pri izplačilu dednih deležev so dokazljivi stroški izplačila dedičev (v denarju in/ali v lesu in/ali v kmetijskih zemljiščih v dovoljenih omejitvah in/ali v gradbenih parcelah ali površinah), ki so navedeni v pogodbi. Dediči prenosnikov morajo z lastnoročnim podpisom na izročilni oziroma darilni pogodbi izjaviti, da po smrti prenosnikov ne bodo uveljavljali zakonitega dednega deleža. V primeru izplačila dednih deležev v denarju je pogodbi potrebno priložiti dokazilo o dejansko opravljenem izplačilu dedičem (bančno nakazilo, položnica ali dokazilo, da je bilo izplačilo izvršeno preko elektronskih poti, ki mora biti potrjeno z originalnim žigom banke, preko katere je bila transakcija izvršena). V primeru izplačila dednih deležev v lesu, zemljiščih ali objektih se upošteva že opravljen posel, kar mora biti dokazljivo na podlagi notarsko overjene izjave prejemnika, da je dediščino dejansko prejel. Vrednost dediščine mora oceniti sodni cenilec ali sodni izvedenec, ki je pristojen za določeno področje. Priložen mora biti cenilni zapisnik oziroma izvedensko mnenje. ARSKTRP bo ocenila vse pravočasne in popolne vloge, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Vloge bodo točkovane skladno z merili za ocenjevanje vlog, ki so sestavni del razpisa. VIII. Razpisna dokumentacija in informacije Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani: http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/ ter na vseh Kmetijsko gozdarskih zavodih. Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti v informacijski pisarni ARSKTRP in na INFO točkah po Sloveniji, ki skrbijo za obveščanje in informiranje o ukrepu: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! IX. Rok in način prijave Vlogo je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, p.p. 189, 1001 Ljubljana (velja poštni žig) ali oddati na vložišču ARSKTRP od naslednjega dneva po objavi javnega razpisa pa do zaprtja javnega razpisa, ki bo objavljen na spletnih straneh MKGP. Vloga se vlaga na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije in ki je dostopna na spletni strani ARSKTRP in MKGP, v skladu z zahtevami javnega razpisa. Sestavni deli vloge morajo biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge mora biti razviden datum in čas (ura, minuta) oddaje, označen s strani pošte oziroma vložišča ARSKTRP, naslov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja: »Ne odpiraj – Vloga za javni razpis Pomoč mladim prevzemnikom kmetij«. Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se ne obravnavajo in se vrnejo vlagateljem. X. Obravnava vlog in postopek odobritve ARSKTRP odpira in obravnava vloge ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje vlog oziroma po vrstnem redu prejema popolnih vlog, ki izpolnjujejo predpisana merila, do porabe razpisanih sredstev za posamezen ukrep. Če je skupna višina zaprošenih sredstev višja od razpisanih sredstev, ARSKTRP v primeru, da imata na končnem mestu liste prejetih vlog, dve ali več vlog na ovojnici enako označbo datuma in časa (ura, minuta) oddaje, izvede žrebanje o določanju vrstnega reda prispelih vlog. Žrebu lahko prisostvujejo tudi vlagatelji. O dnevu žrebanja se obvesti vlagatelje pisno. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje ter osebo, ki vodi žrebanje, imenuje predstojnik ARSKTRP izmed javnih uslužbencev zaposlenih na ARSKTRP. Žrebanje se opravi v uradnih prostorih ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpišejo na prepognjenih listkih, ki se jih z žigom ARSKTRP overovi v prisotnosti komisije, ki nadzira žrebanje. Listke se v prisotnosti komisije zapre v škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla se odpre v navzočnosti prisotnih vlagateljev in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle in javno pove evidenčno številko izžrebane vloge. Izžrebani listek oseba takoj odda komisiji. Z žrebom se določi vrstni red. O žrebanju se napiše zapisnik, ki ga podpišejo člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje in vlagatelji, če so prisotni. Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge obravnava in oceni ARSKTRP. Po odprtju vloge se preveri njena popolnost. Vloga je popolna in se šteje za razumljivo, ko so priloženi vsi zahtevani dokumenti in je zahteva stranke jasna. Če so podatki iz vloge in prilog nasprotujoči, se vloga zavrne zaradi neizpolnjevanja pogojev. Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, mora ARSKTRP v roku treh mesecev od vložitve vloge od vlagatelja pisno zahtevati, da pomanjkljivost odpravi. Rok za dopolnitev vloge je 30 dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi. Vsaka dopolnjena vloga se uvrsti na konec liste prejetih vlog. Za datum in čas njenega prejema se štejeta datum in čas (ura, minuta) oddaje po pošti ali oddaje na vložišču ARSKTRP. Po prejemu dopolnjene vloge na ARSKTRP se dopolnjena vloga ponovno pregleda. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo. Če se tekom preverjanja pregleda na popolnost ugotovi, da vloga vsebinsko ni ustrezna, se zavrne. Popolna vloga se po vrstnem redu uvrsti na konec liste popolnih vlog in dobi zaporedno številko. Poziv na dopolnitev vloge zaradi manjkajočega pečata, številk uradnih dokumentov ali evidenc ne vpliva na uvrstitev na listo prejetih ali popolnih vlog. Preverjanje izpolnjevanja pogojev vloge se izvede po vrstnem redu uvrstitve na listo popolnih vlog. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa, se zavrnejo. Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje, se odobrijo do porabe predvidenih sredstev. Vlogo, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se zavrne. Sredstva se upravičencu odobrijo z odločbo o pravici do sredstev. Odločbo izda predstojnik ARSKTRP. Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe. Pritožba se vloži pisno na način, kot je določen za vložitev vloge. Prejemniki sredstev (ime in priimek ter kraj), opis aktivnosti in znesek odobrenih sredstev bodo objavljeni na spletni strani MKGP. ARSKTRP lahko kadarkoli ugotavlja dejansko stanje upravičenca glede izpolnjevanja pogojev ali javnih razpisov. Administrativne kontrole in kontrole na kraju samem lahko izvaja tudi organ upravljanja za izvedbo PRP 2007–2013.

AAA Zlata odličnost