Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008

Kazalo

3846. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu pri Osnovni šoli Frana Metelka Škocjan, stran 12288.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 101/06 – UPB), 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2 in 25/08) in Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05) je Občinski svet Občine Škocjan na 16. redni seji dne 2. septembra 2008 sprejel
S K L E P
o določitvi cene programov v vrtcu pri Osnovni šoli Frana Metelka Škocjan
1. člen
Cene programov vrtcev znašajo od 1. 9. 2008 dalje:
+-----------------------+-----------------+
|Starostna skupina otrok|Cena programa v €|
|            |         |
+-----------------------+-----------------+
|1–3 leta        |      424,60|
|            |         |
+-----------------------+-----------------+
|3–6 let        |      342,10|
|            |         |
+-----------------------+-----------------+
Cena programov se uporablja za izračun plačila staršev in za občino za otroka, vključenega v izbran program predšolske vzgoje od veljavnosti tega sklepa. Višina plačila staršev se določi na podlagi Pravilnika o plačilih staršev za program v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06 in 79/08) in Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05).
2. člen
Dnevni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah programov, znašajo 1,47 €. Za čas, ko je otrok odsoten, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil za vsak dan odsotnosti, v sorazmernem deležu s plačilom, določenim z odločbo o višini plačila za program vrtca.
Dobljena razlika je podlaga za izračun plačila staršev in plačila razlike med ceno programa vrtca in plačilom staršev, ki ga krije občina zavezanka. Pri izračunavanju odsotnosti se upošteva povprečno 22 dni na mesec.
3. člen
Starši otrok, za katere je Občina Škocjan dolžna kriti del cene programa vrtca, lahko enkrat letno uveljavijo dodatno olajšavo v primeru, ko gre za napovedano nepretrgano enomesečno odsotnost otroka v obdobju od junija do septembra.
Plačilo staršev v tem primeru znaša 50% njim določenega prispevka plačila programa vrtca. O odsotnosti starši obvestijo vrtec najpozneje 15 dni pred nastopom odsotnosti. Poračun se izvede pri obračunu oskrbnine za mesec, v katerem se neprekinjena odsotnost zaključi.
Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Škocjan po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa, lahko uveljavljajo rezervacijo, če občina, ki je po predpisih dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno programa.
4. člen
Če v vrtcu nastane strošek, ki se po pravilniku šteje kot element, ki ne sodi v ceno vrtca, mora lokalna skupnost zagotoviti sredstva za pokritje le-tega.
5. člen
Izpis otroka iz vrtca je možen le s prvim dnem naslednjega meseca v primeru, da je izpisnica oddana najkasneje do 15. v mesecu.
6. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2008.
Št. 602-0001/2008
Škocjan, dne 2. septembra 2008
Župan
Občine Škocjan
Anton Zupet l.r.

AAA Zlata odličnost