Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008

Kazalo

3830. Pravilnik o kartici zdravstvenega zavarovanja, stran 12247.

Na podlagi 78. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 in 91/07), prvega odstavka 22. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02 – popr.) in v skladu s prvim odstavkom 21. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03, 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06, 64/07 in 33/08) je Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 34. redni seji dne 16. 7. 2008 sprejel naslednji
P R A V I L N I K
o kartici zdravstvenega zavarovanja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa:
– namen, obliko in vsebino kartice zdravstvenega zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: KZZ),
– namen, obliko in vsebino profesionalne kartice (v nadaljnjem besedilu: PK),
– način izdaje in uporabe KZZ in PK,
– način dostopa do podatkov s KZZ in PK,
– pooblastila za branje in zapisovanje podatkov s KZZ in PK.
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– KZZ je javna listina, s katero imetnik izkazuje lastnost zavarovane osebe pri uveljavljanju pravic iz zdravstvenega zavarovanja;
– PK je dokument, ki ga pri svojem delu uporabljajo imetniki PK za dostop do podatkov zavarovane osebe v zbirkah podatkov;
– zaledni sistem so zbirke podatkov, do katerih je mogoč dostop s KZZ ali s PK;
– off-line sistem je način dela, kjer so potrebni podatki za uveljavljanje pravic zdravstvenega zavarovanja zapisani v mikroprocesor na KZZ in se osvežujejo na samopostrežnih terminalih;
– on-line sistem je način dela, ki omogoča neposreden dostop do podatkov zavarovane osebe v zbirkah podatkov zalednega sistema;
– navadno digitalno potrdilo je potrdilo na KZZ, ki se uporablja brez osebnega gesla in sočasno z uporabo PK omogoča v on-line sistemu dostop do podatkov v zalednem sistemu;
– osebno digitalno potrdilo je potrdilo na KZZ, ki se uporablja z osebnim geslom in omogoča imetniku KZZ dostop do njegovih osebnih podatkov v zalednem sistemu;
– digitalno potrdilo je potrdilo na PK, ki se uporablja izključno z osebnim geslom in omogoča dostop v zbirke podatkov on-line sistema imetniku PK;
– kvalificirano digitalno potrdilo je potrdilo na PK, ki se uporablja izključno z osebnim geslom in imetnikom PK omogoča elektronski podpis;
– personalizacija KZZ in PK je zapis podatkov v mikroprocesor in zunanjost KZZ;
– imetnik PK so zdravniki, drugi zdravstveni delavci in sodelavci, pooblaščeni delavci drugih izvajalcev zdravstvene dejavnosti in pooblaščeni delavci zdravstvenih zavarovalnic;
– imetnik KZZ je oseba, ki ji je v skladu s pravili, ki urejajo obvezno zdravstveno zavarovanje, priznana lastnost zavarovane osebe.
3. člen
(1) Infrastruktura KZZ se skladno z zakonom, ki ureja zbirko podatkov s področja zdravstvenega varstva, uporablja tudi za KZZ kot zbirko podatkov, ob tem, da je zagotovljena popolna ločenost pristopov do podatkov zdravstvenega zavarovanja in do podatkov zbirke KZZ. Podatki iz zbirke KZZ so namenjeni prenosu podatkov, potrebnih pri zagotavljanju zdravstvenega varstva, med izvajalci zdravstvenega varstva.
(2) Izdajatelj in lastnik KZZ in PK je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod).
4. člen
KZZ in PK se uporabljata v off-line in on-line sistemu.
II. NAMEN UPORABE KZZ IN PK
5. člen
(1) S KZZ uveljavlja zavarovana oseba zdravstvene storitve iz obveznega zdravstvenega zavarovanja pri izvajalcih, ki imajo za izvajanje zdravstvene dejavnosti sklenjeno pogodbo z Zavodom (v nadaljnjem besedilu: izvajalci).
(2) Izvajalci in pooblaščeni delavci Zavoda lahko zaradi preverjanja istovetnosti imetnika KZZ zahtevajo od zavarovane osebe tudi osebno izkaznico ali drug osebni dokument.
(3) KZZ se lahko uporablja tudi za druge storitve, če to predhodno pisno dovoli Zavod.
6. člen
S PK se zagotavlja pooblaščen dostop do podatkov zavarovane osebe.
III. OBLIKA IN VSEBINA KZZ
7. člen
KZZ je pravokotne oblike dolžine 85,6 mm in širine 54 mm z reliefno oznako za slepe v desnem zgornjem kotu in ima mikroprocesor.
8. člen
(1) Na sprednji strani KZZ so vpisani naslednji vidni podatki:
– oznaka, da gre za KZZ,
– šifra izdajatelja KZZ,
– identifikacijska številka (ZZZS številka),
– številka izvoda KZZ,
– ime in priimek zavarovane osebe,
– rojstni datum zavarovane osebe.
(2) Na hrbtni strani KZZ so izpisani napotki o načinu ravnanja v primeru izgube ali najdbe KZZ, opozorilo o prepovedi zlorabe KZZ in druga obvestila.
(3) Na območjih občin, kjer živita italijanska oziroma madžarska narodnostna skupnost, so podatki iz prvega in drugega odstavka tega člena izpisani tudi v jeziku italijanske oziroma madžarske narodnostne skupnosti.
9. člen
(1) Podatki, ki so vpisani v mikroprocesor KZZ in so dostopni samo z uporabo ustrezne informacijske tehnologije, so:
1. podatki o zavarovani osebi:
– identifikacijska številka (ZZZS številka),
– številka izvoda KZZ,
– oznaka zavarovalnice, pri kateri ima zavarovana oseba sklenjeno prostovoljno zdravstveno zavarovanje,
– ime in priimek zavarovane osebe,
– spol,
– rojstni datum,
– naslov (ulica, hišna številka, dodatna oznaka, poštna koda države, poštna številka, kraj in šifra občine),
– poklic, ki ga zavarovana oseba opravlja,
– obvezno zdravstveno zavarovanje v celoti,
– tip zavarovane osebe,
2. podatki o zavezancu za prispevek:
– identifikacijska številka (ZZZS številka),
– registrska številka,
– naziv,
– naslov (ulica, hišna številka, dodatna oznaka, poštna koda države, poštna številka, kraj),
– dejavnost,
– podlaga obveznega zavarovanja,
– država konvencije,
– organizacijska enota zavoda,
– vrsta plačnika,
3. podatki o zdravstvenih zavarovanjih:
– obvezno zdravstveno zavarovanje,
– datum začetka najstarejšega aktivnega zavarovanja,
– datum do katerega je obvezno zdravstveno zavarovanje na KZZ potrjeno,
– prostovoljno zdravstveno zavarovanje,
4. podatki o osebnih zdravnikih:
– osebni zdravnik splošne medicine oziroma pediater (IVZ številka, ime in priimek, šifra specializacije, datum izbire, sporočila zdravnika),
– prejšnji osebni zdravnik splošne medicine oziroma pediater (IVZ številka, ime in priimek, šifra specializacije),
– osebni ginekolog (IVZ številka, ime in priimek, šifra specializacije, datum izbire),
– prejšnji osebni ginekolog (IVZ številka, ime in priimek, datum izbire),
– osebni zobozdravnik (IVZ številka, ime in priimek, datum izbire),
– prejšnji osebni zobozdravnik (IVZ številka, ime in priimek, datum izbire),
5. podatki o opredelitvi glede prostovoljnega darovanja organov in tkiv za transplantacijo in datum opredelitve,
6. podatki o prejetih medicinsko-tehničnih pripomočkih:
– šifra pripomočka,
– količina,
– datum prejema,
7. podatki o zdravilih izdanih v breme zdravstvenega zavarovanja:
– šifra zdravila,
– količina,
– datum izdaje,
– šifra zdravnika, ki je predpisal zdravilo,
– šifra lekarne, ki je zdravilo izdala,
– oznaka z recepta »ne zamenjuj«,
– števec še dovoljenih izdaj,
8. drugi podatki, ki jih določajo veljavni predpisi s področja obveznega zdravstvenega zavarovanja.
(2) Podatki iz prejšnjega odstavka so dostopni tudi v on-line sistemu.
(3) Zavarovana oseba lahko s podpisom izjave, ki jo da na Zavodu, farmacevtom in zdravnikom, ki niso izbrani osebni zdravniki, prepove dostop do podatkov o izdanih zdravilih.
10. člen
(1) Na KZZ sta lahko v mikroprocesorju zapisani tudi navadno digitalno potrdilo in osebno digitalno potrdilo.
(2) V potrdilih iz prejšnjega odstavka so zapisani naslednji podatki:
– identifikacijska številka (ZZZS številka),
– številka izvoda KZZ,
– ime in priimek zavarovane osebe,
– rojstni datum,
– spol,
– identifikacijska številka nosilca (območne enote zavoda),
– številka Zavoda.
(3) Podatki iz prejšnjega odstavka so v potrdilih zapisani v standardni obliki in so prosto dostopni s pomočjo uporabe ustrezne informacijske tehnologije.
(4) Poleg potrdil iz prvega odstavka tega člena so lahko v mikroprocesorju nameščena tudi lastna digitalna potrdila zavarovane osebe, ki jih zavarovana oseba sama oziroma skladno z navodili izdajateljev potrdil namesti na KZZ. Za tako naložena lastna digitalna potrdila odgovarja zavarovana oseba sama.
IV. IZDAJA, VELJAVNOST IN POTRJEVANJE KZZ
11. člen
(1) Za izdajo KZZ se uporabljajo podatki iz evidenc Zavoda.
(2) Personalizacijo in distribucijo KZZ lahko Zavod s pogodbo prenese na drugo pravno ali fizično osebo.
12. člen
(1) Zavod izda KZZ novemu upravičencu, ko je vključen v obvezno zdravstveno zavarovanje. Če KZZ ni možno izdati takoj ali če je treba izdati novo KZZ zaradi razlogov iz 14. člena tega pravilnika, Zavod izda zavarovani osebi potrdilo, s katerim ta začasno izkazuje lastnost zavarovane osebe.
(2) Potrdilo iz prejšnjega odstavka vsebuje poleg podatkov iz 1. in 2. točke prvega odstavka 9. člena tega pravilnika še:
– naziv izdajatelja potrdila (območna enota oziroma izpostava Zavoda),
– številko izdanega potrdila,
– zapis, da potrdilo začasno nadomešča KZZ,
– datum, do katerega velja potrdilo,
– datum izdaje potrdila,
– žig zavoda in podpis osebe, ki je potrdilo izdala.
13. člen
(1) Potrditev veljavnosti obveznega zdravstvenega zavarovanja na KZZ v off-line sistemu je pogojena z urejenim statusom zavarovane osebe v obveznem zdravstvenem zavarovanju.
(2) Imetnik KZZ je dolžan osveževati podatke obveznega zdravstvenega zavarovanja na KZZ praviloma vsake tri mesece od dneva potrditve. Na takšen način se v KZZ osvežujejo vsi podatki iz 1., 2., 3., 5., 6. in 7. točke prvega odstavka 9. člena tega pravilnika, razen priimka, imena, rojstnega datuma, identifikacijske številke (ZZZS številke) in številke izvoda KZZ.
(3) Datum, do katerega je veljavnost obveznega zdravstvenega zavarovanja na KZZ potrjena, je odvisen tudi od datuma izteka zavarovalnih pogojev oziroma datuma konca zavarovanja.
(4) Imetnikom KZZ se potrdi veljavnost obveznega zdravstvenega zavarovanja na KZZ za daljše oziroma krajše obdobje od treh mesecev v naslednjih primerih:
– otrokom do dopolnjenega 18. leta starosti za eno leto, pri čemer je dolžina potrditve po dopolnjenem 17. letu starosti omejena z dnem dopolnitve 18. leta starosti oziroma tremi meseci po dopolnjenem 18. letu starosti,
– upokojencem, razen tujim upokojencem, upokojencem republik nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije in invalidnim osebam zunaj delovnega razmerja na prekvalifikaciji oziroma dokvalifikaciji, za eno leto,
– tujcem, ki so vključeni v obvezno zdravstveno zavarovanje na podlagi delovnega dovoljenja ali dovoljenja za prebivanje in njihovim družinskim članom za tri mesece, pri čemer je potrditev omejena z datumom poteka delovnega dovoljenja ali dovoljenja za prebivanje, če to poteče prej kot v treh mesecih,
– zavarovanim osebam, ki se redno šolajo po dopolnjenem 18. letu starosti za tri mesece, pri čemer je potrditev omejena z datumom izteka potrdila o šolanju, če se ta izteče prej kot v treh mesecih, podaljšanim za 30 dni,
– osebam, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in so vključene v obvezno zdravstveno zavarovanje kot uživalci invalidnin po predpisih o varstvu vojnih veteranov, vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja, za eno leto.
(5) Potrditev veljavnosti obveznega zdravstvenega zavarovanja v on-line sistemu ni potrebna, ker se status zavarovane osebe preverja neposredno v zalednem sistemu.
14. člen
(1) Zavod izda zavarovani osebi na njeno zahtevo novo KZZ, če:
– se spremeni katerikoli podatek iz prvega odstavka 8. člena tega pravilnika,
– zavarovana oseba KZZ izgubi ali kako drugače ostane brez nje,
– je KZZ okvarjena ali poškodovana tako, da njena uporaba ni več možna.
(2) Zavod izda zavarovani osebi novo KZZ tudi, ko je poteklo deset let od dneva personalizacije KZZ.
15. člen
(1) Zavarovana oseba je vsako izgubo KZZ dolžna osebno javiti Zavodu takoj, ko je to mogoče.
(2) Stroške za izdajo nove KZZ zaradi poškodovanja iz malomarnosti ali izgube plača zavarovana oseba. Cena KZZ se določi s cenikom listin Zavoda.
16. člen
(1) KZZ, ki jo je treba nadomestiti z novo in ni bila vrnjena, Zavod uvrsti na seznam neveljavnih KZZ. O neveljavnih KZZ Zavod najmanj enkrat mesečno obvešča izvajalce.
(2) Postopke v zvezi z uvrstitvijo KZZ na seznam neveljavnih in izdajo nove KZZ vodi pristojna služba Zavoda.
17. člen
Zavod o vsaki izdani KZZ vodi evidenco s podatki o:
– številki izvoda KZZ za zavarovano osebo,
– personalizaciji KZZ in distribuciji KZZ zavarovani osebi,
– statusih v življenjskem ciklu KZZ, datumih in vzrokih za nastanek statusov,
– osveževanju podatkov na KZZ,
– digitalnih potrdilih na KZZ.
V. PODATKI O PROSTOVOLJNEM ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU
18. člen
(1) Zavod in zavarovalnice, ki izvajajo prostovoljna zdravstvene zavarovanja, se lahko dogovorijo, da se na KZZ vključijo tudi podatki o prostovoljnih zdravstvenih zavarovanjih imetnika KZZ.
(2) Na KZZ se vpišejo naslednji podatki o prostovoljnih zdravstvenih zavarovanjih:
– identifikacijska številka zavarovalnice,
– oznake in parametri zavarovanj.
(3) S pogodbo med Zavodom in zavarovalnicami, ki izvajajo prostovoljna zdravstvene zavarovanja, se dogovori natančnejša vsebina in način evidentiranja podatkov, zapisanih na KZZ, veljavnost potrditve prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj in druge tehnične rešitve.
VI. PK
19. člen
(1) Uporaba PK je mogoča z osebno številko (PIN), ki je znana le imetniku PK. PK sme uporabljati le imetnik, na čigar ime se glasi.
(2) Vsak imetnik PK prejme tudi rezervno PK, ki nadomešča PK, ko ta ni uporabna.
20. člen
(1) Zavod izda PK imetniku PK na podlagi izpolnjene vloge.
(2) Vlogo za izdajo PK vloži bodoči imetnik PK.
(3) Imetnik PK mora po izdaji PK Zavodu v osmih dneh sporočiti:
– vsako spremembo podatkov, ki jih vsebuje PK,
– uničenje ali izgubo PK.
(4) Delodajalec bodočega imetnika PK s podpisom na vlogi potrdi točnost in pravilnost podatkov za izdajo PK oziroma poznejše spremembe podatkov imetnika PK.
(5) Vnos podatkov na PK in njihovo distribucijo pooblaščenim pravnim osebam lahko Zavod s pogodbo prenese na drugo osebo.
21. člen
(1) Stroške za izdajo PK za imetnike iz prvega odstavka prejšnjega člena plača Zavod.
(2) Stroške izdaje nove PK zaradi poškodovanja iz malomarnosti ali izgube plača imetnik PK.
(3) Način, obliko in vsebino vloge za izdajo PK ter obveznosti delodajalca in imetnika PK v zvezi s PK določi Zavod z navodilom.
22. člen
(1) Imetnik PK lahko glede na svoja upravičenja dostopa do posameznih sklopov podatkov zavarovane osebe ali te podatke zapisuje.
(2) Seznam pooblastil za branje in zapisovanje posameznih skupin imetnikov PK je v Prilogi tega pravilnika.
(3) Imetniki PK so dolžni zapisovati podatke v on-line sistemu na način, v rokih in kvaliteti, kot jo podrobneje opredeli Zavod.
(4) Delodajalec imetnika PK je pooblaščen, da imetnika PK uvrsti v ustrezno skupino, ki mu omogoča dostop do tistih podatkov, ki jih pri svojem delu glede na upravičenja sme uporabljati.
(5) Delodajalec imetnika PK mora po izdaji PK Zavodu v osmih dneh sporočiti:
– vsako spremembo pooblastil (dodeljevanje in odvzem),
– spremembo zaposlitve imetnika PK.
23. člen
(1) Na sprednji strani PK so vpisani naslednji podatki:
– oznaka, da gre za PK,
– šifra Zavoda,
– identifikacijska številka (ZZZS številka),
– številka izvoda PK,
– ime in priimek imetnika,
– IVZ številka zdravnika.
(2) V mikroprocesorju PK so vpisani naslednji podatki:
– identifikacijska številka (ZZZS številka),
– številka izvoda PK,
– ime in priimek imetnika,
– poklic,
– šifra države imetnika,
– IVZ številka,
– specializacija,
– tip pooblastila.
(3) Če imetnik PK ni zdravnik ali farmacevt, so vpisani še naslednji podatki:
– šifra države pooblaščene pravne osebe,
– IVZ številka pooblaščene pravne osebe,
– naziv pooblaščene pravne osebe.
24. člen
(1) Na PK sta lahko v mikroprocesorju poleg podatkov iz prejšnjega člena zapisani še digitalno potrdilo in kvalificirano digitalno potrdilo.
(2) V potrdilih iz prejšnjega odstavka so zapisani naslednji podatki:
– identifikacijska številka (ZZZS številka),
– številka izvoda PK,
– ime in priimek imetnika PK,
– rojstni datum,
– spol,
– davčna številka imetnika PK (samo v kvalificiranem digitalnem potrdilu),
– številka Zavoda.
(3) Podatki iz prejšnjega odstavka so v potrdilih zapisani v standardni obliki in so prosto dostopni s pomočjo uporabe ustrezne informacijske tehnologije.
25. člen
PK in na njej zapisana digitalna potrdila so veljavna pet let od dneva personalizacije.
26. člen
Zavod o vsaki izdani PK vodi evidenco s podatki o:
– številki izvoda PK,
– personalizaciji PK in distribuciji PK imetniku,
– statusih v življenskem ciklusu PK, datumih in vzrokih za nastanek statusov,
– digitalnih potrdilih na PK.
VII. ODGOVORNOST
27. člen
Za zlorabo ali neupravičeno uporabo KZZ oziroma PK in siceršnje ravnanje v nasprotju s tem pravilnikom, izvajalci, imetniki KZZ, imetniki PK in druge osebe odškodninsko odgovarjajo po splošnih odškodninskih predpisih in kazensko, kolikor takšne kršitve vsebujejo elemente kaznivega dejanja.
VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
28. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o kartici obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 38/02 – prečiščeno besedilo in 54/05).
29. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9001-17/2008-DI/4
Ljubljana, dne 16. julija 2008
EVA 2008-2711-0099
Predsednica
Upravnega odbora
Lučka Böhm l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti