Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008

Kazalo

Ob-7697/08 , Stran 3190
– celotno zemljišče (Vavpotičevi 6),v izmeri 1529 m2, vl. št. 544, k.o. Bršljin, parc. št. 130/12 za skupno ocenjeno likvidacijsko vrednost (del kmetijsko in del stavbno zemljišče) 31.258,00 €, – celotno zemljišče (Zwittrova – Marof) v izmeri 1489 m2, parc. št. 514/1 za skupno likvidacijsko vrednost (del kmetijskega in del stavbnega zemljišča) 16.151,00 €, – stabno zemljišče v izmeri 48 m2, parc. št. 514/2 za likvidacijsko vrednost 3.024,00 €, – cesta v izmeri 396 m2, parc. št. 513, vse vl. št. 880, k.o. Novo mesto za likvidacijsko vrednost 16.088,00 €, – celotno zemljišče (Klemenčičeva 4), v izmeri 529 m2, parc. št. 265, vl. št. 989, k.o. Novo mesto za skupno likvidacijsko vrednost 5.323,00 €, – celotno zemljišče (Klemenčičeva 3), v izmeri 784 m2, parc. št. 272 in 273, vl. št. 989, k.o. Novo mesto za skupno likvidacijsko vrednost 19.439,00 €, – celotno zemljišče (ostanek zemljišča Gotna vas.), v izmeri 43 m2, parc. št. 1270/2, vl. št. 1040, k.o. Gotna vas za skupno likvidacijsko vrednost 3.822,00 €. Vsa zemljišča so okoli posameznih stanovanjskih blokov in vrstnih hiš. Zato mora možni kupec vsem stanovalcem oziroma lastnikom omogočiti del zemljišč za skupno rabo in za nujno vzdrževanje objektov ter del za funkcionalno zemljišče. II. Pogoji prodaje: premoženje bo prodano najugodnejšemu ponudniku z neposredno pogodbo po ponujeni vrednosti, ki ne sme biti manjša od razpisane, pri čemer si prodajalec pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika. Izbrani ponudnik mora plačati kupnino v celoti s pripadki na transakcijski račun stečajnega dolžnika v 30 dneh po obvestilu o izbiri. Rok plačila je bistvena sestavina pogodbe in če je kupec zamudil s plačilom je od nakupa odstopil, varščina pa zapade v korist stečajne mase. Poleg varščine se lahko uveljavlja tudi nastala škoda. Vse stroške vključno z vsemi davki in prenosom lastninske pravice mora poravnati kupec. III. Pogoji za udeležbo pri prodaji: pri prodaji lahko sodelujejo domače in tuje pravne ter fizične osebe ob pogoju, da ob ponudbi vplačajo varščino v višini 10% ponudbene cene na transakcijski račun stečajnega dolžnika št.: 02970-0255079125. Pisna ponudba mora vsebovati: statusne podatke o ponudniku, DŠ, predmet nakupa, ponujeni znesek ter izpolnjevati ostale pogoje, določene s to objavo in predpisi, sicer bo neveljavna. Ponudniki morajo ponudbi priložiti dokazilo o plačani varščini, fizične osebe potrdilo o državljanstvu, pravne osebe zadnji izpisek iz sodnega registra in pooblastilo za zastopanje, če podpisnik ponudbe ni direktor. IV. Postopek za zbiranje ponudb Rok za zbiranje ponudb je do vključno dne 30. 9. 2008. O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni v roku 5 delovnih dni po poteku roka za zbiranje ponudb. Ponudbe pošljejo ponudniki priporočeno ali dostavijo osebno na naslov stečajnega dolžnika. Podrobnejše informacije o pogojih prodaje so na voljo GSM: 041/647-655.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti