Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2761. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (ZViS-F)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2799. Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
2800. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o cestninskih cestah in cestnini

MINISTRSTVA

2762. Pravilnik o prostočasnem ribolovu na morju
2763. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja
2764. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu
2765. Sklep o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi
2802. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah

BANKA SLOVENIJE

2766. Povprečne efektivne obrestne mere za potrošniške kredite na osnovi ponudb bank in hranilnic po stanju na dan 1. 6. 2008

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2803. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju občin: Mestna občina Ljubljana, Občina Brezovica, Občina Dobrova - Polhov Gradec, Občina Dol pri Ljubljani, Občina Ig, Občina Medvode in Občina Škofljica
2804. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Novo mesto

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2801. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o centralnem registru oporok

OBČINE

Bistrica ob Sotli

2767. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Bistrica ob Sotli
2768. Odlok o prenehanju Odloka o ustanovitvi Razvojne agencije »Sotla«
2769. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bistrica ob Sotli
2770. Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Pikapolonica pri Osnovni šoli Bistrica ob Sotli
2771. Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bistrica ob Sotli

Brežice

2772. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtniško cono Brežice

Črenšovci

2773. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Črenšovci

Divača

2774. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Divača
2775. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb »urejanje in vzdrževanje pokopališč« in »izvajanje pogrebnih storitev«

Grosuplje

2776. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra v k.o. Grosuplje – naselje zemljišč parc. št. 2244, 1928/15, 1928/13, 2243/2, 2243/1, 1935/37, 1933/4, 1930/18, 2242/1, 1959/10, 1935/16, 1945/8, 1957/3, 1930/1, 1937/3, 1929/1, 1929/2, 1944/2, 2241, 1928/2, 1965/2, 1966/3 in 2242/2
2777. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra v k.o. Grosuplje – naselje, parc. št. 1981/2
2778. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1985/5 k.o. Grosuplje – naselje

Ivančna Gorica

2779. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta S3/a – Kojina
2780. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Draga
2781. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Draga

Kranj

2782. Obvezna razlaga 36. člena posebnih določb usmeritev za območja kompleksnih zazidav Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološke celote Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško hribovje in urbanistične zasnove Golnika – PUP podeželje

Ljutomer

2783. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Puchove poslovne cone v Ljutomeru

Mokronog-Trebelno

2784. Sklep o določitvi dodatnih olajšav v primeru daljše odsotnosti otroka
2785. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
2786. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Murska Sobota

2787. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Murska Sobota

Novo mesto

2788. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto (ZMP-3)
2789. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Univerzitetni kampus Novo mesto
2790. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Romsko naselje Poganški vrh
2791. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Tovarna zdravil Krka in Okoljskega poročila za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta tovarna zdravil Krka v Novem mestu

Šoštanj

2792. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev skupnega pomena za hladilni stolp in dimnik bloka 6 TEŠ

Tišina

2793. Sklep o soglasju k odprodaji stavbnih zemljišč
2794. Sklep o višini plačila za postavljanje in najem šotora CZ Občine Tišina za leto 2008

Tržič

2795. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leti 2008 in 2009
2796. Sklep o razveljavitvi sklepov o višini priključnine na javni vodovod in javno kanalizacijo

Turnišče

2797. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje Občine Turnišče v letu 2008

Vojnik

2805. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Vojnik
2806. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Vojniška gmajna
2807. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Konjsko
2808. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi

Vrhnika

2809. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L1 Drenov Grič

Zagorje ob Savi

2798. Ugotovitev Občinske volilne komisije, da je mandat člana sveta Krajevne skupnosti Izlake prešel na naslednjega kandidata iz II. volilne enote

Žalec

2810. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2008
2811. Pravilnik o sprejemu otrok v vzgojno-izobraževalni zavod Vrtci Občine Žalec

POPRAVKI

2812. Popravek Odloka o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Guteneg, Dobrna in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Guteneg, Dobrna

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Odločbe in sklepi po Zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence

Objave po Zakonu o medijih

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost