Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008

Kazalo

Št. 330-4/2008-1 Ob-5874/08 , Stran 2386
I. Predmet razpisa: Občina Straža (v nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja za leto 2008 v okvirni višini 58.000 EUR po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006. II. Upravičenci – pogoji in merila za dodelitev sredstev: – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež v občini, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine, – člani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti – na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež in kmetijske površine na območju občine, – organizacije, ki so registrirane za opravljanje storitev na področju kmetijstva, – registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine. Vloge bodo obravnavane na podlagi pogojev in meril, ki so navedeni pri posameznih ukrepih. III. Ukrepi in okvirna višina razpisanih sredstev 1. Investicije v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (26.000 EUR) Namen ukrepa: Poglavitni namen ukrepa je posodabljanje in prestrukturiranje primarne kmetijske proizvodnje, dvig dodane vrednosti in kakovosti v pridelavi, povečanje zaposlenosti v kmetijstvu in ohranjanje obdelanosti kmetijskih površin v občini. Cilji ukrepa: – zmanjšanje proizvodnih stroškov, – izboljšanje in/ali preusmeritev proizvodnje, – izboljšanje kakovosti, – ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja in izboljšanje higienskih razmer ali standarda za dobro počutje živali. Upravičeni stroški ukrepa: – nakup strojev (razen traktorjev) in opreme, – stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenega standarda, temelječega na zakonodaji Skupnosti (gre za novo uvedeni standard za dobro počutje živali), – stroški novogradnje in adaptacije hlevov, – stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme za krmljenje, molžo in izločke, – nakup materiala, opreme in stroški izgradnje oziroma adaptacije pomožnih živinorejskih objektov razen za gnojne jame in gnojišča za namen izpolnjevanja standarda nitratne direktive), – naložbe v postavitev pašnikov (stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov in pregraditev pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino, stroški izdelave načrta za ureditev pašnika), – izdelava projektne dokumentacije, študije izvedljivosti, – agromelioracijska dela: manjša zemeljska dela, ki ne pomenijo poseg v prostor (za površine nad 0,3 ha) in ureditev poljskih poti (sofinancirajo se strojna dela), – stroški postavitve večletnih nasadov: za nakup sadilnega materiala (razen jagod), pripravo zemljišča in postavitev opore in ograje, postavitev proti točne zaščite (za trajne nasade nad 0,3 ha površine), – nakup kmetijskih zemljišč do višine 10% upravičenih stroškov investicije, če je nakup zemljišča sestavni del celotne investicije. Podpore se ne dodelijo za: – davke, razne takse in režijske stroške, – stroške zavarovanja, – stroške za refinanciranje obresti, – za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije, – investicije povezane z namakanjem in drenažiranjem kmetijskih zemljišč, – samostojen nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč, – nakup enoletnih rastlin, – investicije v naložbe trgovine, – investicije, ki se izvajajo izven območja občine, – investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU in – nakup proizvodnih pravic. K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo: – zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2007 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, – ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi, v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustrezno prostorsko dokumentacijo, v primeru agromelioracijskih del pa tudi kopijo katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba. Upravičenci do sredstev: Do sredstev so upravičena kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo in imajo sedež v občini. Splošni pogoji upravičenosti: – kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo, – kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa, – kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah, – vlagatelj mora podati popolno vlogo, – vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva, – vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva, – kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa, – kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah. Finančne določbe: – finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev, – najvišja stopnja pomoči znaša do 40% upravičenih stroškov investicije (do 50% upravičenih stroškov investicije na območjih z omejenimi dejavniki), – najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000 EUR oziroma 500.000 EUR na območjih z omejenimi dejavniki, v obdobju treh proračunskih let, – podpora iz proračuna Občine Straža za leto 2007 lahko znaša največ 3.000,00 EUR. Dodatna merila za ocenjevanje: – ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa, – ali je investicija finančno upravičena, – ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna sredstva za namen investicije. 2. Varstvo tradicionalne krajine in stavb (8.000 EUR) Namen ukrepa: Z ukrepom želimo ohranjati proizvodno in neproizvodno dediščino na podeželju – objekte/tradicionalne stavbe skupnega pomena ter prispevati k privlačnosti vaškega okolja kot bivalnega prostora in potenciala za razvoj drugih dejavnosti. V okviru ukrepa se bodo izvajale podpore investicijam, ki imajo poseben pomen za ohranjanje naravne in kulturne dediščine na podeželju. Cilji ukrepa: – ohranitev naravne in kulturne dediščine na podeželju, – prispevati k izboljšanju kvalitete bivanja na podeželju, – ureditev skupnih površin in objektov za različne namene, – ohranitev naravne in kulturne dediščine na podeželju. Predmet podpore: Predmet podpore je sofinanciranje obnove objektov na kmetijah, ki so vpisani v Register nepremične kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo, pristojno za kulturo. Pomoč se odobri: – za investicije ali prizadevanja, namenjena ohranjanju značilnosti neproizvodne dediščine, ki se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke, zgodovinske znamenitosti), – za investicije ali prizadevanja za varstvo dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah kot so kmetijska poslopja, če naložba ne povzroči povečanja zmogljivosti kmetije. Upravičeni stroški: – stroški za pripravo dokumentacije za rekonstrukcijo (ponovno postavitev) ali obnovo oziroma sanacijo objekta (posnetek stanja, arhitekturni in statični načrt), projekt gradnje ali obnove, popis del, konservatorski program, – stroški za nabavo materiala za obnovo in izvedbe del. Podpore se ne dodelijo za: – davke, razne takse in režijske stroške, – stroške zavarovanja, – stroške za refinanciranje obresti, – za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije, – investicije, ki se izvajajo izven območja občine in – investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU. Upravičenci do sredstev: Upravičenci do dodelitve državnih pomoči za ohranjanje tradicionalnih stavb so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev, tradicionalna stavba (objekt) pa leži na območju občine. Splošni pogoji upravičenosti: – objekt mora biti vpisan v register nepremične kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo, pristojno za področje kulture, – obnova objekta mora potekati v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in kulturnovarstvenim soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto, – kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo, – kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah, – do obnove so upravičeni le tisti objekti, ki bodo po obnovi služili širšemu, skupnemu namenu (podrobnejši pogoji bodo določeni v javnem razpisu), – investicija mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa. Pogoji za dodelitev sredstev: – investicija mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa, – naložba mora biti na območju Občine Straža. Finančne določbe: – za neproizvodne objekte do 100% dejanskih stroškov, – za proizvodna sredstva na kmetijah do 60% dejanskih stroškov oziroma do 75% na OMD (kmetijska poslopja: kašče, kozolci, čebelnjaki, mlini, žage), če naložba ne povzroči povečanja proizvodne zmogljivosti kmetije, dodatna pomoč se lahko odobri v višini do 100% za pokritje izrednih stroškov, ki nastanejo zaradi porabe tradicionalnih vrst materiala, ki je potreben za ohranitev značilnosti kulturne dediščine na stavbah, najvišji znesek dodeljene pomoči znaša 3.000 € na kmetijsko gospodarstvo. Priloge k vlogi: – zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2007 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, – predložen mora biti načrt obnove, – predložena morajo biti vsa potrebna dovoljenja, – predloženi morajo biti predračuni. 3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (12.000 EUR) Namen ukrepa: Namen ukrepa je s povečanjem obsega zavarovanj zmanjšati posledice in tveganja, ki jih na plodovih in posevkih naredijo naravne nesreče kot so spomladanska pozeba, toča, požar, udar strele, vihar in poplave ter zmanjšati izgube nastale zaradi bolezni živali. Cilj ukrepa: – vključevanje čim večjega števila kmetij v sistem zavarovanj posevkov in plodov in domačih živali. Upravičeni stroški: Sofinancira se zavarovalna premija v tekočem koledarskem letu kot to določa uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje na nacionalnem nivoju za posamezno leto za: – zavarovanje posevkov in plodov pred spomladansko pozebo, točo, požarom, udarom strele, viharjem in poplavami, – zavarovanje živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni. Podpore se ne dodelijo: – za tiste deleže pomoči, kot jih z Uredbo o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto določi Vlada Republike Slovenije, – kmetijskim gospodarstvom, ki niso vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo, – kmetijskim gospodarstvom, ki imajo sedež in pretežni del površin, ki so predmet zavarovanja, izven območja občine. Splošni pogoji upravičenosti: – kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo, – kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah. Upravičenci do sredstev: Upravičenci do sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje kmetijske proizvodnje so kmetijska gospodarstva, ki sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto. Finančne določbe: – finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev, – podpora občine z upoštevanjem Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto, ki jo sprejme Vlada Republike Slovenije, znaša razliko pomoči do 50% upravičenih stroškov zavarovalne premije. K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo: – zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2008 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, – sklenjeno zavarovalno polico za zavarovanje kmetijske proizvodnje za leto 2008. 4. Pomoč za zaokrožitev zemljišč (3.000 EUR) Namen ukrepa: Zaradi velikega števila majhnih in razpršenih parcel in neugodne posestne strukture (72% vseh kmetij v občini ima v lasti manj od 5 ha kmetijskih površin), je namen ukrepa spodbuditi večje izvajanje združevanj in menjav kmetijskih zemljišč na območju občine. Cilj ukrepa: – s sofinanciranjem združevanj in menjav kmetijskih zemljišč omogočiti večjo racionalnost pri obdelavi kmetijskih zemljišč in s tem zmanjšati stroške pridelave. Upravičeni stroški: – stroški pravnih in upravnih postopkov, – stroški geodetskih storitev. Podpore se ne dodelijo: – za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine, – za aktivnosti, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU. Upravičenci do sredstev: Do sredstev so upravičena kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo, in imajo sedež na območju občine. Finančne določbe: – finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev do 100% nastalih upravičenih stroškov. K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo: – zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2008 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, – kopijo katastrskega načrta, posestni list, – mnenje pristojne strokovne službe, da predlagani promet s kmetijskimi zemljišči prispeva k zaokroževanju zemljišč kmetijskega gospodarstva, – notarsko overjeno pogodbo, – račune za stroške, nastale pri izvedbi pravnega posla. Pogoji za dodelitev sredstev: – kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah. 5. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu (2.800 EUR) Namen ukrepa: Namen ukrepa je omogočiti kmetom pridobivanje novih znanj za zagotavljanje ustrezne usposobljenosti in možnosti koriščenja storitev svetovanja, kar je temeljni pogoj za izvajanje primarne kmetijske dejavnosti. Za zagotavljanje tehnične podpore se štejejo: usposabljanje in izobraževanje kmetov v okviru društvene dejavnosti, izobraževanje, usposabljanje in informiranje kmetov in članov njihovih družin. Cilji ukrepa: – povečevanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev skozi izobraževanje oziroma strokovno usposabljanje njihovih nosilcev. Upravičeni stroški in predmet podpore: – stroški izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu: stroški organiziranja programov usposabljanja, – stroški storitev nadomeščanja mikropodjetjem, ustanovljenim za nudenje tovrstnih storitev, skladno s Programom razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013: dejanski stroški nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja ali delavca na kmetijskem gospodarstvu med boleznijo in dopustom: – stroški strojnih storitev, – stroški najete delovne sile, – stroški svetovalnih storitev: stroški honorarjev za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti kot je to rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje, – stroški organizacije forumov za izmenjavo znanj med kmetijskimi gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih: stroški udeležbe, potni stroški, stroški publikacij, najemnine razstavnih prostorov, simboličnih nagrad, podeljenih na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca, – stroški na področju širjenja znanstvenih dognanj (prikazi in demonstracijski poskusi, delavnice, forumi in predavanja za širšo javnost) pod pogojem, da posamezna podjetja, znamke ali poreklo niso imenovani, z izjemo proizvodov iz Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 in Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999, kjer so posamezna podjetja, znamke in poreklo imenovani, – stroški publikacij kot so katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in predstavitev nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da so predstavljeni v publikaciji. Podpore se ne dodelijo: – za že izvedene aktivnosti, – za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine, – za aktivnosti razširjanja znanstvenih dognanj, kakovosti za proizvode iz drugih držav, generičnih proizvodov in prehranjevalnih koristi generičnih proizvodov, – za stroške za storitve povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje. Upravičenci do sredstev: Do sredstev so upravičene nevladne organizacije (društva in združenja) in organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti tega ukrepa in opravljajo dejavnost na območju občine. K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo: – mnenje pristojne strokovne službe, da ukrep prispeva k povečanju konkurenčnosti kmetijskega gospodarstva, – finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev. Pogoji za pridobitev sredstev: – pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na območju občine, – če so izvajalci ali organizatorji nudenja tehnične podpore v kmetijstvu nevladne organizacije članstvo v njih ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Finančne določbe: – finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev, – pomoč se dodeli do 100% upravičenih stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju kmetijskim gospodarstvom, – pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na območju občine, – članstvo v nevladnih organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Dodatna merila za ocenjevanje: – ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa. 6. Investicije v dopolnilne dejavnosti na kmetijah (4.200 EUR) Namen ukrepa: Namen ukrepa je ustvariti pogoje in možnosti za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti, skozi sofinanciranje investicij, usmerjenih v: – predelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 Uredbe o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05), kot so: sadje, zelenjava, žita, mleko, – predelavo kmetijskih proizvodov, ki ni niso zajeti v Prilogi 1 Uredbe o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05), – turizem na kmetiji, – dejavnosti (storitve in izdelki), povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji, – pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov, – kompostiranje organskih snovi. Cilji ukrepa: – izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskega gospodarstva, – ustvarjanje novih delovnih mest, – uveljavljanje podjetniških iniciativ članov kmečkega gospodinjstva. Upravičeni stroški ukrepa: – vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta, – nakup nove opreme, – promocija, – splošni stroški. K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo: – finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te, – zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2008 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, – pravnomočno gradbeno dovoljenje (če gre za gradnjo objekta) oziroma lokacijsko informacijo (če gre za adaptacijo objekta) ali drugo ustrezno dokumentacijo povezano z graditvijo objektov oziroma ustrezno prostorsko dokumentacijo, – račune za nakup strojev ali opreme oziroma račune o izvedenih delih (izjava), – fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še ni registrirana, – mnenje pristojne strokovne službe o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti. Upravičenci do sredstev Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na območju občine. Splošni pogoji upravičenosti: – upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05), – dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji, – vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti, – kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah. Finančne določbe: – finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev, – najvišji delež pomoči znaša do 50% upravičenih stroškov investicije, – skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let. 7. Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij (2.000 EUR) Namen ukrepa: Namen ukrepa je finančna pomoč dijakom, ki se izobražujejo v kmetijskih srednješolskih izobraževalnih programih in so predvideni za naslednike kmetij. Cilj ukrepa: – povečati strokovno usposobljenost nosilcev kmetijskih gospodarstev. Splošni pogoji upravičenosti: – dijak je udeleženec izobraževanja po veljavnem (verificiranem) kmetijskem srednješolskem izobraževalnem programu, – dijak je predviden za naslednika kmetije. Dodatni pogoj za dodelitev sredstev: Prednost pri dodelitvi sredstev imajo prosilci, katerih edini vir dohodka izhaja iz kmetijske dejavnosti in prosilci z manjšimi dohodki na družinskega člana. Finančne določbe: – najvišji znesek pomoči znaša 300 EUR na učenca v tekočem letu. Priloge k vlogi: – izjava, da bo prosilec prevzemnik kmetije, – kopija zadnjega šolskega spričevala, – potrdilo o vpisu, – potrdilo o višini prejemanja štipendije (če jo prosilec prejema). Dodatna merila: – vsebina vloge ustreza namenu ukrepa, – prosilci imajo edini vir dohodka iz kmetijske dejavnosti. IV. Vsebina vloge Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje: – prijavni obrazec »Vloga za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Straža v letu 2008«. – obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznim ukrepom. Prijavni obrazec bo na razpolago na sedežu Občinske uprave, na Kmetijsko svetovalni službi v Straži in na internetni strani Občine Straža. Priložen bo tudi vsebini javnega razpisa, ki bo posredovan upravičencem za prijavo na razpis po evidenci Kmetijsko svetovalne službe – izpostava Straža. V. Obravnavanje vlog Strokovna komisija, ki jo imenuje župan, opravi pregled prispelih vlog. Če komisija ugotovi, da je vloga nepopolna, pristojna strokovna služba občinske uprave na predlog Komisije pozove prosilca, da jo v roku 8 dni dopolni. Če prosilec vloge v določenem roku ne dopolni ali v tem roku ne zaprosi za podaljšanje roka oziroma pristojnega organa ne obvesti o nastalih objektivnih okoliščinah, se vloga s sklepom kot nepopolna zavrže. Na podlagi predloga komisije o upravičenosti vlog direktor občinske uprave upravičencem izda sklep o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo. Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi sklepa, sklenjene pogodbe in zahtevka posameznega upravičenca. Strokovna komisija lahko zmanjša delež sofinanciranja pri posameznih ukrepih zaradi večjega števila zahtevkov kot je zagotovljenih sredstev v proračunu. VI. Rok za prijavo na javni razpis: vloge morajo biti oddane v roku 30. dni po objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Straža, na naslov: Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in označene z »Ne odpiraj – prijava na javni razpis – kmetijstvo 2008«. Prijava mora biti izdelana na prijavnem obrazcu razpisne dokumentacije. Prepozne, nedovoljene ali nepopolne vloge bodo izločene iz nadaljnjega postopka, o čemer bodo vlagatelji posebej obveščeni. O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni najkasneje v roku 45 dni po zaključenem razpisu. VII. Informacije in oddaja vlog: informacije glede razpisa so na voljo na Občinski upravi Občine Straža, tel. 07/384-85-50, in na Kmetijski svetovalni službi – izpostava Straža (Katarina Vovk, tel. 07/308-38-15). Vloge se oddajo na sedežu Občinske uprave, Ulica talcev 9, v času uradnih ur ali na Kmetijski svetovalni službi – izpostava Straža (Katarina Vovk) v času uradnih ur, in sicer torek in petek od 9. do 12. ure.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti