Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008

Kazalo

2795. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leti 2008 in 2009, stran 8603.

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Tržič za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 122/07), 3. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 s spremembami) ter 18. in 86. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99 s spremembami) je Občinski svet Občine Tržič na 14. redni seji dne 12. 6. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leti 2008 in 2009
1. člen
Besedilo 2. člena Odloka o proračunu Občine Tržič za leti 2008 in 2009 se v celoti nadomesti z novim, ki se glasi:
»Proračun Občine Tržič za leti 2008 in 2009 se določa v naslednjih zneskih:
-------------------------------------------------------------------
                          V EUR   V EUR
                        Proračun  Proračun
                         za leto  za leto
                          2008    2009
-------------------------------------------------------------------
           A. BILANCA PRIHODKOV IN
           ODHODKOV
-------------------------------------------------------------------
 Skupina Podskupina
           I. SKUPAJ PRIHODKI    16.255.924 20.463.189
           (70+71+72+73+74)
           TEKOČI PRIHODKI (70+71)  9.535.330 9.773.574
  70    *   DAVČNI PRIHODKI      8.624.660 8.904.403
       700   Davki na dohodek in    6.955.031 7.488.811
           dobiček
       703   Davki na premoženje    1.050.441  797.233
       704   Domači davki na blago    619.188  618.359
           in storitve
       706   Drugi davki            0     0
  71    *   NEDAVČNI PRIHODKI      910.670  869.171
       710   Udeležba na dobičku in   587.428  586.304
           dohodki od premoženja
       711   Takse in pristojbine     27.359   28.015
       712   Denarne kazni        21.332   21.844
       713   Prihodki od prodaje     28.415   29.096
           blaga in storitev
       714   Drugi nedavčni prihodki   246.136  203.912
  72    *   KAPITALSKI PRIHODKI    2.320.736 1.414.308
       720   Prihodki od prodaje    1.309.348 1.142.749
           osnovnih sredstev
       721   Prihodki od prodaje        0     0
           zalog
       722   Prihodki od prodaje    1.011.388  271.559
           zemljišč in
           nematerialnega
           premoženja
  73    *   PREJETE DONACIJE      240.000     0
       730   Prejete donacije iz        0     0
           domačih virov
       731   Prejete donacije iz     240.000     0
           tujine
  74    *   TRANSFERNI PRIHODKI    4.159.858 9.275.307
       740   Transferni prihodki iz  2.055.225 3.487.721
           drugih javnofinančnih
           institucij
       741   Prejeta sredstva iz    2.104.633 5.787.586
           drž. proračuna iz
           sredstev proračuna EU
           II. SKUPAJ ODHODKI    18.215.016 23.192.647
           (40+41+42+43)
  40    *   TEKOČI ODHODKI      3.658.221 3.546.024
       400   Plače in drugi izdatki   704.297  720.820
           zaposlenim
       401   Prispevki delodajalcev   121.885  122.131
           za socialno varnost
       402   Izdatki za blago in    2.560.810 2.455.882
           storitve
       403   Plačila domačih obresti   78.669   79.373
       409   Rezerve           192.560  167.818
  41    *   TEKOČI TRANSFERI     3.530.353 3.625.034
       410   Subvencije          32.424   61.874
       411   Transferi posameznikom   838.807  785.135
           in gospodinjstvom
       412   Transferi neprofitnim    421.801  453.529
           organizacijam in
           ustanovam
       413   Drugi tekoči transferi  2.237.321 2.324.496
       414   Tekoči transferi v        0
           tujino
  42    *   INVESTICIJSKI ODHODKI  10.020.744 15.415.147
       420   Nakup in gradnja     10.020.744 15.415.147
           osnovnih sredstev
  43    *   INVESTICIJSKI TRANSFERI  1.005.698  606.442
       430   Investicijski transferi      0     0
       431   Investicijski transferi   846.848  497.547
           pravnim in fizičnim
           osebam, ki niso prorač.
           uporab.
       432   Investicijski transferi   158.850  108.895
           proačunskim uporabnikom
           III. PRORAČUNSKI
           PRESEŽEK
           oziroma PRIMANJKLJAJ   –1.959.092     –
           (I.-II.)               2.729.458
-------------------------------------------------------------------
           B. RAČUN FINANČNIH
           TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------------
           IV. PREJETA VRAČILA
           DANIH POSOJIL IN
           PRODAJA KAPITALSKIH     45.717     0
           DELEŽEV (750+751+752)
  75    *   PREJETA VRAČILA DANIH    45.717     0
           POSOJIL
       750   Prejeta vračila danih       0     0
           posojil
       751   Prodaja kapitalskih     45.717     0
           deležev
       752   Kupnine iz naslova        0     0
           privatizacije
           V. DANA POSOJILA IN
           POVEČANJE
           KAPITALSKIH DELEŽEV
           (440+441+442)
  44    *   DANA POSOJILA IN      126.000     0
           POVEČANJE KAPITALSKIH
           DELEŽEV
       440   Dana posojila           0     0
       441   Povečanje kapitalskih    126.000     0
           deležev in naložb
       442   Poraba sredstev kupnin      0     0
           iz naslova
           privatizacije
           VI. PREJETA MINUS DANA
           POSOJILA
           IN SPREMEMBE
           KAPITALSKIH DELEŽEV     –80.283     0
           (IV.-V.)
-------------------------------------------------------------------
           C. RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------------
           VII. ZADOLŽEVANJE (500)
  50    *   ZADOLŽEVANJE       2.743.948 3.531.200
       500   Domače zadolževanje    2.743.948 3.531.200
           VIII. ODPLAČILA DOLGA
           (550)
  55    *   ODPLAČILA DOLGA       843.948  931.200
       550   Odplačila domačega     843.948  931.200
           dolga
           IX. SPREMEMBA STANJA
           SREDSTEV
           NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-  –139.375  –129.458
           II.-V.-VIII.)
           X. NETO ZADOLŽEVANJE   1.900.000 2.600.000
           (VII.-VIII.)
           XI. NETO FINANCIRANJE   1.959.092 2.729.458
           (VI.+VII.-VIII.-IX=-
           III)
-------------------------------------------------------------------

– Stanje sredstev na računih konec       EUR 139.485,31
31. 12. 2007 vključno s KS
– Koriščenje sredstev, ki so ostala      EUR 139.375,00
na računih, v letu 2008
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Tržič so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so sestavni deli odloka.«
2. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka proračuna Občine Tržič za leti 2008 in 2009 začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2008 dalje.
Št. 4101-150/2007-51
Tržič, dne 12. junija 2008
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti