Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008

Kazalo

2774. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Divača, stran 8569.

Na podlagi 3., 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 ter 127/06), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, 49/06, 33/07 ter odločbi in sklep US v Uradnem listu RS, št. 28/06, 66/06 in 112/06), 8. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) ter skladno z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) je Občinski svet Občine Divača na 15. seji dne 11. 6. 2008 sprejel
O D L O K
o gospodarskih javnih službah v Občini Divača
1. člen
Ta odlok določa obvezne in izbirne gospodarske javne službe v Občini Divača in ureja in določa način njihovega opravljanja.
Podrobnejše pogoje za opravljanje gospodarskih javnih služb, območje izvajanja gospodarskih javnih služb, uporabo dobrin gospodarskih javnih služb in pogoje dostopnosti do dobrin gospodarskih javnih služb, določajo akti o ureditvi posameznih gospodarskih javnih služb, ki jih sprejme Občinski svet Občine Divača.
2. člen
Obvezne gospodarske javne službe so:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
3. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
4. odlaganje ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov,
5. urejanje in čiščenje javnih površin,
6. vzdrževanje občinskih javnih cest in zimska služba,
7. gasilska služba,
8. izvajanje pogrebnih storitev ter urejanje in vzdrževanje pokopališč in druge gospodarske javne službe, če je tako določeno z zakonom.
3. člen
Izbirne gospodarske javne službe so:
1. javna razsvetljava,
2. upravljanje s stanovanji v lasti Občine Divača,
3. izvajanje dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina,
4. plakatiranje in razobešanje transparentov.
Kot izbirne gospodarske javne službe se lahko izvajajo tudi druge dejavnosti, ki jih z odlokom določi občinski svet.
4. člen
Gospodarske javne službe za zagotavljanje potreb po javnih dobrinah prebivalcev Občine Divača se zagotavljajo v teritorialnem okviru Občine Divača ali v okviru funkcionalno in prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sistemov, razen če z odlokom o načinu izvajanja posamezne gospodarske javne službe ni določeno drugače.
5. člen
Obvezne in izbirne gospodarske javne službe iz 2. in 3. člena tega odloka, razen obvezne gospodarske javne službe »gasilska služba«, se zagotavljajo v režijskem obratu, v javnem gospodarskem zavodu, v javnem podjetju, z dajanjem koncesij osebam zasebnega prava ali z drugimi oblikami javno-zasebnega partnerstva (v nadaljevanju: koncesij).
Obvezna gospodarska javna služba »gasilska služba« se zagotavlja na načine, ki jih določa zakon, ki ureja gasilstvo.
6. člen
Ustanoviteljske pravice v javnem podjetju opravlja Občinski svet Občine Divača.
7. člen
Koncesijski akt sprejme Občinski svet Občine Divača. Postopki v zvezi z oddajo koncesije so v pristojnosti Občinske uprave Občine Divača.
8. člen
Strokovno tehnične in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb, določene v zakonu, ki ureja gospodarske javne službe, opravlja oddelek občinske uprave, pristojen za gospodarske javne službe.
Za izvajanje posameznih strokovno-tehničnih in razvojnih nalog, se lahko z aktom iz drugega odstavka 1. člena tega odloka pooblasti izvajalca gospodarske javne službe.
9. člen
Za uporabo javnih dobrin, ki so glede na posameznega uporabnika ali glede na določljive skupine uporabnikov izmerljive, plačujejo uporabniki ceno proizvoda ali storitve, ki je lahko tudi v obliki tarife, takse, nadomestila ali povračila. Cene se oblikujejo na način in po postopku, ki ga določa zakon ali občinski odlok, v skladu z zakonom.
Cene se lahko določijo diferencirano po kategoriji uporabnikov in količini porabljenih in nudenih javnih dobrin.
Cene so lahko subvencionirane. Z aktom, s katerim se odloči o subvencioniranju cen, se določi tudi višina in vir subvencije. Subvencije so lahko diferencirane po kategorijah uporabnikov in količini porabljenih in nudenih dobrin.
10. člen
Iz sredstev proračuna se financirajo gospodarske javne službe, s katerimi se zagotavljajo javne dobrine, katerih uporabniki niso določljivi ali katerih uporaba ni izmerljiva. V proračunu se zagotavljajo tudi sredstva za subvencije iz tretjega odstavka 10. člena.
11. člen
Občina lahko za financiranje lokalnih javnih služb predpiše davek v skladu s predpisi, ki urejajo financiranje javne porabe.
12. člen
Uporaba javnih dobrin gospodarskih javnih služb je pod enakimi pogoj dostopna vsem uporabnikom na območju Občine Divača.
13. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin občinski svet ustanovi Svet uporabnikov. Svet uporabnikov ima šest članov, sestavljajo pa ga predstavniki krajevnih skupnosti na območju Občine Divača in en predstavnik občinskega sveta.
14. člen
Pristojnosti Sveta uporabnikov so:
– usklajuje interese krajanov iz območja občine ter predlaga usklajene predloge županu in občinskemu svetu,
– daje pripombe na delo izvajalcev in predlaga izboljšave pri delu izvajalcev gospodarskih javnih služb.
15. člen
Infrastrukturni objekti in naprave, namenjeni za izvajanje gospodarskih javnih služb, se opredelijo v odloku o načinu opravljanja posamezne gospodarske javne službe.
Infrastrukturni objekti in naprave iz prejšnjega odstavka so lastnina Občine Divača in so del javne lastnine, ki je javno dobro skladno z veljavnim pravnim redom.
Izvajalci gospodarskih javnih služb so dolžni uporabljati in upravljati infrastrukturo kot dobri gospodarji.
16. člen
Koncesijske in druge veljavne pogodbe, sklenjene v skladu s prejšnjimi predpisi, veljajo do njihovega izteka.
17. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradne objave PN, št. 5/97 in 11/98, ter Uradni list RS, št. 86/98, 66/03 in 60/07).
18. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0003/2008-02
Divača, dne 11. junija 2008
Župan
Občine Divača
Matija Potokar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti