Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008

Kazalo

Št. 900-6/2008-79 Ob-5807/08 , Stran 2401
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka: 5874025, ID št. za DDV: SI67593321. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodišča cena Predmet javnega zbiranja ponudb je naslednja nepremičnina: 2.1 Zazidano stavbno zemljišče: Parc. št. 1698/11 dvorišče v izmeri 95 m2, vpisano v z.k. vl. št. 2404, k.o. Trnovsko predmestje. Zemljišče, ki je predmet prodaje se po določilih Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana, nahaja v območju urejanja VS 2/2-Trnovo, v morfološki enoti 2A/1, ki je namenjena enodružinski gradnji. Območje urejanja, kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z Odlokom o sprejemu prostorsko ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo (Uradni list SRS št. 6/88, 18/88 in Uradni list RS, št. 40/92, 5/93, 11/95, 40/97, 52/97, 65/98, 60/99, 63/99, 60/01, 89/02, 79/04). Nepremičnina je prosta vseh bremen. Izhodiščna cena: 59.945,00 EUR. Navedena izhodiščna cena ne vključuje davka na promet z nepremičninami. 2.2 Nezazidano stavbno zemljišče: Parc. št. 806/1, dvorišče v izmeri 156,00 m2, stanovanjska zgradba v izmeri 25,00 m2 in parc. štev. 806/6, dvorišče v izmeri 122,00 m2, obe vpisani v z.k. vl. št. 758, k.o. Moste. Zemljišče, ki je predmet prodaje se po določilih Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana, nahaja v območju urejanja MM 5/1 Toplarna, v površinah za gradnjo trgovsko poslovnih objektov. Območje urejanja MM 5/1 – Toplarna, kjer se nahajata predmetni zemljišči, se ureja z Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za območje urejanja MM 5/1 Toplarna (Uradni list RS, št. 26/95), ki predmetni zemljišči uvršča v morfološko enoto z oznako F6. Izhodiščna cena: 231.795,00 EUR. Nepremičnina je prosta vseh bremen. Navedena izhodiščna cena ne vključuje 20% davka na dodano vrednost. 2.3 Zazidano stavbno zemljišče Parc. št. 1689/876 sadovnjak v izmeri 426 m2 in barjanski travnik v izmeri 1766,00 m2, vpisano v z.k. vl. št. 1143, k.o. Trnovsko predmestje. Zemljišče, ki je predmet prodaje se po določilih Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana, nahaja v območju urejanja VS 5/2-Črna vas, v morfološki enoti 2A – območje enodružinske stanovanjske gradnje. Območje urejanja, kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z Odlokom o sprejemu prostorsko ureditvenih pogojev za plansko celoto V5 Črna vas (Uradni list SRS št. 6/88 in Uradni list RS, št. 40/92, 63/99). Izhodiščna cena: 876.800,00 EUR. Nepremičnina je prosta vseh bremen. Navedena izhodiščna cena ne vključuje davka na promet z nepremičninami. 2.4 Skladišče št. 4 v kleti v izmeri 956,16 m2, z id. oznako 350.E, vl. št. 2667/350, k.o. Bežigrad, na naslovu Linhartova cesta 1,3,5,7,9 in 11, Ljubljana, ki leži na parc. št. 1897 in 1896, obe k.o. Bežigrad in se nahaja v območju urejanja BO 2/2, ki se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B2 Bežigrad - vzhod (Uradni list SRS, št. 27/87, Uradni list RS, št. 27/92), morfološki enoti 4C/1 in 1B/2 – območje mešanih dejavnosti in večstanovanjske zazidave. Nepremičnina je prosta vseh bremen. Izhodiščna cena: 180.000 EUR. Navedena izhodiščna cena ne vključuje davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec. 2.5 Zazidano stavbno zemljišče: – parc. št. 2006 travnik v izmeri 425 m2, – parc. št. 2007 dvorišče v izmeri 590 m2, – parc. št. 2008 poslovna stavba v izmeri 205 m2, – parc. št. 2013 poslovna stavba v izmeri 109 m2, – parc. št. 2012/1 dvorišče v izmeri 172 m2, – parc. št. 2014/1 travnik v izmeri 965 m2 in – parc. št. 2014/2 travnik v izmeri 255 m2, vse vpisane v z.k. vl. št. 2165, k.o. Tabor. Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po določilih Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana nahaja v večjem delu v območju urejanja CO 4/2 – Potniška postaja II, delno pa tudi v CT 4/3 – Potniška postaja III. Območje urejanja CO 4/2 – Potniška postaja II in CT 4/3 – Potniška postaja III, funkcionalna enota P 9, kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z določili Odloka o zazidalnem načrtu za območje Potniškega prometa Ljubljana (Uradni list RS, št. 107/06). Nepremičnina je prosta vseh bremen. Izhodiščna cena: 1.959.120,00 EUR. Navedena izklicna cena ne vključuje davka na promet nepremičnine. 3. Pogoji prodaje 3.1 Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa. 3.2 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. 3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika. 3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano varščino. 3.5 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi. 3.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe. 3.7 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoči davek, stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. 4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb 4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine, ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana št.: 01261-0100000114, sklic na št. 201006. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. 4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša, – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine, – priloge iz točke 4.4. teh pogojev za udeležbo na javnem zbiranju ponudb. 4.3 Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do vključno 7. 7. 2008. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako: – »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine v območju urejanja VS 2/2 – Trnovo« za točko 2.1. – »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine v območju urejanja MM 5/1 Toplarna « za točko 2.2. – »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine v območju urejanja VS 5/2 – Črna vas« za točko 2.3. – »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine skladišče – Linhartova « za točko 2.4. – »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine v območju urejanja CO 4/2 – Potniška postaja II in delno CT 4/3 – Potniška postaja III« za točko 2.5 na naslov: Mestna občina Ljubljana, Komisija za pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, 1000 Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2. 4.4 Ponudniki morajo ponudbi priložiti: – potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe), – priglasitveni list (samostojni podjetniki posamezniki), – overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev, – potrdilo o plačani varščini, – izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe, – izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 1. 11. 2008. 5. Dodatne informacije Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, za nepremičnino pod zap. št. 2.1., 2.2. in 2.3. na tel. 01/306-10-67, kontaktna oseba Jelka Božnar Štampfel, za nepremičnino pod zap. št. 2.5. na tel. 01/306-10-68 Darja Fetih in za nepremičnino pod zap. št. 2.4. na tel. 01/306-11-75 Severina Gliha. Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru. 6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 9. 7. 2008 na sedežu Mestne občine Ljubljana, Adamič – Lundrovo nabrežje 2, sejna soba 401, 4. nadstropje, z začetkom: – za nepremičnino pod zap. št. 2.1 ob 9. uri; – za nepremičnino pod zap. št. 2.2 ob 9.30; – za nepremičnino pod zap. št. 2.3 ob 10. uri; – za nepremičnino pod zap. št. 2.4 ob 10.30; – za nepremičnino pod zap. št. 2.5 ob 11. uri. 6.2 Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine. 6.3 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino, v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja. 6.4 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb. 6.5 Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni strani Mestne občine Ljubljana http://www.ljubljana.si /si/mescani/razpisi_natecaji/default.html.

AAA Zlata odličnost