Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008

Kazalo

2811. Pravilnik o sprejemu otrok v vzgojno-izobraževalni zavod Vrtci Občine Žalec, stran 8656.

Na podlagi prvega odstavka 48. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI-UPBS5, 36/08 – ZOFVI-G, 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08 ZVrt-D) in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na 16 seji dne 16. junija 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o sprejemu otrok v vzgojno-izobraževalni zavod Vrtci Občine Žalec
UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek sprejemanja otrok, sestavo in način dela komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec.
VPIS OTROKA V VRTEC
2. člen
Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto. Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost enega leta oziroma ko je dopolnil starost najmanj enajst mesecev.
3. člen
Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni razpis za vpis novincev za naslednje šolsko leto, ki ga uskladi z občino ustanoviteljico.
Starši oziroma skrbniki otroka (v nadaljevanju starši) vpišejo otroka v vrtec tako, da oddajo vlogo na predpisanem obrazcu, ki ga določi vrtec.
Vlogo za vpis otroka dobijo starši na sedežu vrtca, v enoti vrtca in spletni strani vrtca/občine.
Prijavo za sprejem otrok v vrtec vložijo starši na sedežu vrtca neposredno, na enoti vrtca, po pošti ali po elektronski pošti.
4. člen
Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj ali od njega pooblaščena oseba.
Če je v vrtec prijavljenih več otrok, kot je v vrtcu oziroma v posamezni enoti prostih mest, odloča o njihovem sprejemu komisija za sprejem v vrtec. Komisija odloča tudi v primeru medletnih oddanih vlog, kadar v vrtcu ni dovolj prostih mest.
SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE
5. člen
Komisija za sprejem otrok je tričlanska in jo sestavljajo:
– predstavnik občine ustanoviteljice, ki ga imenuje župan,
– predstavnik staršev, ki ga imenuje svet staršev,
– predstavnik vrtca, ki ga imenuje ravnatelj.
Člani komisije se imenujejo za štiri leta. Mandat predstavnika staršev je vezan na vključenost otroka v vrtec.
6. člen
Komisija obravnava vse vloge na seji, o kateri se vodi zapisnik. Komisija veljavno sklepa, če so prisotni vsi trije člani komisije.
Delo komisije vodi predsednik, ki ga izvolijo člani komisije izmed sebe na svoji seji. Strokovna opravila za komisijo opravlja pooblaščena oseba vrtca, ki ima opravljen preizkus znanja iz Zakona o splošnem upravnem postopku. Komisija o svojem delu vodi zapisnik.
7. člen
Komisija sprejema odločitve s sklepom in z večino glasov vseh članov. Sklep podpiše predsednik komisije.
Na seji komisije je lahko prisoten tudi ravnatelj vrtca. V njegovi odsotnosti ga lahko nadomešča pomočnik ravnatelja.
8. člen
Vrtec je dolžan staršem na njihovo zahtevo omogočiti vpogled v zapisnik komisije, ki je odločala o sprejemu otrok v vrtec v delu, kjer se je odločalo o sprejemu njihovega otroka.
KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC IN VRSTNI RED OTROK
9. člen
Komisija pri obravnavi vlog in izboru upošteva poleg kriterijev 20. člena Zakona o vrtcih, da imajo prednost pri sprejemu v vrtec otroci, katerih starši predložijo potrdilo centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine in otroci s posebnimi potrebami, še naslednje kriterije:
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |      Kriteriji      |   Točke   |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|  1.  |Starši ali eden od staršev ima  |    50    |
|     |skupaj z otrokom stalno     |         |
|     |prebivališče na območju Občine  |         |
|     |Žalec              |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|  2.  |Zaposlitev staršev:       |    15    |
|     |– oba starša sta zaposlena ali  |         |
|     |sta zavarovana iz naslova    |         |
|     |kmetijstva, študentje s statusom,|         |
|     |invalidsko upokojeni starši,   |         |
|     |potrdilo zavoda za zaposlovanje o|         |
|     |vključitvi v program aktivne   |         |
|     |politike zaposlovanja (tudi   |         |
|     |enoroditeljska družina)     |    8    |
|     |– le eden od staršev izpolnjuje |         |
|     |zgoraj navedene pogoje      |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|  3.  |Otrok, ki je bil v preteklem letu|    5    |
|     |na listi zavrnjenih s      |         |
|     |prioritetnim vrstnim redom    |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|  4.  |Družina že ima vključenega otroka|    3    |
|     |v JZ Vrtci Občine Žalec     |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|  5.  |Kraj zaposlitve staršev     |    4    |
|     |(oddaljenost od vrtca, starši  |         |
|     |nimajo možnosti vključitve otroka|         |
|     |v JZ Vrtci Občine Žalec v kraju |         |
|     |zaposlitve)           |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|  6.  |Družina z več otroki do 15. leta |         |
|     |starosti             |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |– 4 otroci ali več        |    6    |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |– 3 otroci            |    5    |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |– 2 otroka            |    4    |
+----------+---------------------------------+-----------------+
10. člen
Pred sejo komisije vrtec pozove vse starše, ki so oddali nepopolne vloge, da jih dopolnijo. Komisija lahko pozove tudi druge starše k predložitvi dodatnih potrdil in navedbi okoliščin, ki bi jih komisija lahko upoštevala pri izboru. Starši morajo resničnost podatkov na vlogi jamčiti s podpisom.
11. člen
Komisija na podlagi kriterijev iz 10. člena tega pravilnika določi prednostni vrstni red za sprejem otrok v vrtec.
Če več otrok doseže enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva še dodatni kriterij: prednost ima starejši otrok.
Komisija sprejme sklep o tem, kateri otroci so na podlagi doseženega števila točk sprejeti v vrtec.
Ostale otroke zaradi premajhnega števila točk uvrsti na čakalno listo po prednostnem vrstnem redu glede na doseženo število točk. Nato se lahko v dogovoru s starši otroke sprejme v enoto, ki ima prosta mesta in staršem krajevno ustreza.
V primeru, da nastane med letom v enoti prosto mesto, ima prednost pri razporeditvi na to prosto mesto otrok, ki je bil razporejen drugam in ne v prvo želeno enoto staršev. Prerazporeditev se opravi na podlagi pisnega soglasja staršev.
Komisija najpozneje v osmih dneh izda vsem vlagateljem odločbo o sprejemu ali zavrnitvi sprejema otroka v vrtec.
Zoper odločbo lahko starši v 15 dneh po vročitvi odločbe vložijo pritožbo na svet vrtca. Zoper odločitev sveta vrtca je dovoljen spor pred pristojnim upravnim sodiščem.
12. člen
Za otroke, ki so bili sprejeti v vrtec, odločba o sprejemu določa datum vključitve otroka v vrtec in rok za sklenitev medsebojne pogodbe med vrtcem in starši.
Če starši v določenem roku ne podpišejo pogodbe oziroma ne zaprosijo za podaljšanje roka iz utemeljenih razlogov oziroma ne vključijo otroka s predvidenim datumom, se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec.
Rok za podpis pogodbe določi ravnatelj in ne sme biti krajši od 15 dni od dneva, ko so starši obveščeni, da je otrok sprejet v vrtec.
13. člen
Če otrok do konca šolskega leta ni bil sprejet ali ne bo mogel biti sprejet v vrtec zaradi pomanjkanja prostih mest, starši lahko podaljšajo vlogo za naslednje šolsko leto z novo prijavnico. Pri tem se datum oddaje vloge upošteva oddaja prve vloge.
Izpisani otrok nima prednosti pri morebitnem ponovnem sprejemu v vrtec.
14. člen
Izpis otroka se opravi do zadnjega v mesecu za prihodnji mesec na posebnem obrazcu na sedežu vrtca ali v enoti vrtca.
Vrtec lahko z dnem, ko prejme izjavo o izpisu otroka, potrdi vstop drugega otroka.
KONČNE DOLOČBE
15. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika prenehajo veljati Navodila za delo komisije za sprejem otrok, ki so bila sprejeta na svetu vrtca dne 11. 10. 2007.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se po sprejemu na Občinskem svetu Občine Žalec.
Št. 641-00-0022/2008
Žalec, dne 16. junija 2008
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti