Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008

Kazalo

2783. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Puchove poslovne cone v Ljutomeru, stran 8584.

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) ter 29. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99, 20/01, in Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 1/03) je župan Občine Ljutomer dne 20. 6. 2008 sprejel
S K L E P
o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Puchove poslovne cone v Ljutomeru
1. člen
(splošno)
S tem sklepom župan Občine Ljutomer določa način in postopek priprave izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Puchove poslovne cone v Ljutomeru (v nadaljevanju: OPPN).
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega načrta)
S prostorskimi sestavinami planskega akta Občine Ljutomer je območje obdelave opredeljeno delno kot območje stavbnih zemljišč in delno kot območje gozdov. Z izdelavo OPPN se posega na območje stavbnih zemljišč.
Občina Ljutomer je leta 1988 sprejela Odlok o zazidalnem načrtu cone drobnega gospodarstva Občine Ljutomer (Uradni list SRS, št. 1/88, v nadaljevanju: ZN). Z ZN je bilo določeno, da je območje obdelave namenjeno za drobno gospodarstvo in gradnjo proizvodnih objektov. Območje v SV-delu ZN je že realizirano.
Z uveljavitvijo Zakona o vodah (ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02, 41/04 in 57/08) nadaljnja realizacija ZN ni mogoča. Prav tako ZN ni naravnan k trajnostnemu razvoju in ne ustreza novim razvojnim potrebam, zato se je Občina Ljutomer odločila, da veljavni ZN razveljavi ter pristopi k izdelavi novega OPPN.
Predmet OPPN je oblikovanje meril, pogojev in ukrepov ter priprava prostorskih rešitev, na podlagi katerih bo možna kvalitetna umestitev poslovno proizvodnih objektov v prostor ter ureditev potrebne komunalne infrastrukture. OPPN bo zajemal tudi objekte premostitve odvodnega jarka, ki poteka po parc. št. 2790/1, k.o. Ljutomer, z navezavo na obstoječo Ulico Rada Pušenjaka ter premostitev potoka Ščavnice, ki poteka po parc. št. 1388/1, k.o. Ljutomer, na južni strani območja obdelave vključujoč deviacijo lokalne ceste.
3. člen
(območje obdelave)
Območje obdelave zajema parcelne št. 903/2, 903/3, 904/3, 905/1, 905/2, 905/3, 906, 907/1, 907/2, 957/2, 957/3, 958/3, 959/2, 959/3, 960, 961/3, 961/4, 966/1, 966/4, 967/2, 972/1, 972/2, 973, 976, 977/1, 977/2, 979/2, 980/2, 987, 988/1, 989/1, 989/3, 991/2, 1338/1, 1338/5, 1339, 1342, 1354/2, 1340/2, 1388/1 – del, 1530/1 – del,1530/7, 1530/8 – del, 2790/1 – del, 291 – del, 2916 – del, vse k.o. Ljutomer.
4. člen
(način pridobitve strokovnih podlag)
OPPN se izdela na podlagi izdelane idejne zasnove Puchove poslovne cone ter v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo.
Izdelovalec OPPN izdela več strokovnih rešitev v primeru, da se pokaže potreba v samem postopku izdelave OPPN, zaradi usklajevanja ureditev z ureditvami v preostalem delu nepozidanega stavbnega zemljišča.
5. člen
(roki in postopek za pripravo OPPN)
+-----------------------------------------------+--------------+
|Faza aktivnosti                |      Rok|
+-----------------------------------------------+--------------+
|Sprejem in objava sklepa o pričetku postopka  |     7 dni|
+-----------------------------------------------+--------------+
|Izdelava osnutka OPPN             |    30 dni|
+-----------------------------------------------+--------------+
|Pridobivanje smernic (podaljšanje roka za   |  30 dni (60|
|naravovarstvene smernice)           |     dni)|
+-----------------------------------------------+--------------+
|Analiza smernic, dopolnitev osnutka OPPN    |    45 dni|
+-----------------------------------------------+--------------+
|Postopek CPVO in izdelava okoljskega poročila |    15 dni|
|(OP), potrditev ustreznosti OP s strani MOP  |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Javna razgrnitev in javna razprava       |    30 dni|
+-----------------------------------------------+--------------+
|Opredelitev stališč na podane pripombe     |    14 dni|
+-----------------------------------------------+--------------+
|Izdelava predloga OPPN             |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Pridobitev mnenj na predlog OPPN ter mnenj o  |    30 dni|
|sprejemljivosti vplivov OPPN na okolje (če   |       |
|CPVO)                     |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Sprejem OPPN (Občinski svet) in objava v    |       |
|Uradnem glasilu skupaj z datumom in številko  |       |
|sklepa ministra/vlade             |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora so ministrstva, organi lokalne skupnosti, izvajalci javnih služb ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo v postopku priprave OPPN.
V postopku priprave OPPN sodelujejo naslednji nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Murska Sobota;
4. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor;
5. Zavod za gozdove RS, Območna enota Murska Sobota;
6. Javno podjetje Elektro Maribor, Vetrinjska 2, Maribor;
7. Telekom Slovenije, d.d., PE Murska Sobota, Trg Zmage 6, Murska Sobota;
8. Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer d.o.o., Ulica Rada Pušenjaka 9, Ljutomer;
9. KS Ljutomer, Prešernova ulica 8, 9240 Ljutomer;
10. Teleing d.o.o., Razkrižje 23, 9240 Ljutomer;
11. Mestni plinovodi d.o.o., Kolodvorska cesta 2, 6000 Koper;
12. Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, Ljutomer.
V postopke se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
7. člen
(druga določila)
Pripravljalec OPPN je Občina Ljutomer. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Objavi se tudi na spletni strani Občine Ljutomer. Sklep se pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 3505/2008-432-1486
Ljutomer, dne 20. junija 2008
Župan
Občine Ljutomer
Franc Jurša l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti