Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008

Kazalo

Št. 135/2008 Ob-5731/08 , Stran 2400
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, matična št. 5883571, davčna št. SI 81314485. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena. Predmet javnega zbiranja ponudb je naslednja nepremičnina: 2.1. nezazidano stavbno zemljišče parcela št. 361/1, njiva v izmeri 3361 m2, ZKV 216, k.o. Bistrica pri Rušah. Zemljišče se nahaja v območju poselitvenega območja naselja Ruše. Izhodiščna cena: 27 EUR/m2. Navedena izhodiščna cena ne vključuje 20% DDV. 2.2. zazidano stavbno zemljišče parcela št. 1743/2, gospodarsko poslopje v izmeri 158 m2, dvorišče v izmeri 98 m2, ZKV 202, k.o. Ruše. Zemljišče se nahaja v osrednjem delu naselja Ruše, kjer prevladuje poslovno – stanovanjska gradnja. Izhodiščna cena: 107.000,00 EUR. Navedena izhodiščna cena ne vključuje davka na promet nepremičnin. 2.3. nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 42/5, delno njiva, delno gozd v skupni izmeri 3485 m2, ZKV 1050, k.o. Ruše; parc. št. 42/3, gozd v izmeri 5469 m2, ZKV 1050, k.o. Ruše. Zemljišče se nahaja v poselitvenem območju naselja Ruše, območje proizvodnih dejavnosti. Izhodiščna cena: 25 EUR/m2. Navedena izhodiščna cena ne vključuje 20% DDV. 2.4. parkirišče parc. št. 227, parkirišče v izmeri 1824 m2, njiva v izmeri 928 m2, ZKV 1015, k.o. Ruše. Zemljišče se nahaja na območju gospodarske infrastrukture in obenem območja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Izhodiščna cena: 32 EUR/m2. Navedena izhodiščna cena ne vključuje 20% DDV. 2.5. nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 496/27, pašnik v izmeri 5587 m2, ZKV 508, k.o. Lobnica. Zemljišče se nahaja na Arehu (zraven hotela) in gre za mešano območje – turistično območje z nastanitvijo. Izhodiščna cena: 40 EUR/m2. Navedena izhodiščna cena ne vključuje 20% DDV. 3. Pogoji prodaje. 3.1. Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«. 3.2. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika. 3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Občina Ruše pravico zadržati vplačano varščino. 3.4. Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni od sklenitve prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe. 3.5. Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoči 20% DDV oziroma 2% davek na promet nepremičnin ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. 4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb. 4.1. Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine, ki jo je potrebno plačati na transakcijski račun Občine Ruše 01308-0100008966 z navedbo »varščina – javno zbiranje ponudb«. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. 4.2. Zavezujoča ponudba mora vsebovati: 4.2.1. podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo kavcije) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša, 4.2.2. ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine, 4.2.3. priloge iz točke 4.3. teh pogojev za udeležbo na javnem zbiranju ponudb. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do vključno 14. 7. 2008, do 11. ure. Ponudbe se oddajo do navedenega roka in ure v sprejemni pisarni Občine Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše. Ponudbe lahko prispejo tudi priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine ______, k.o. _______«, na naslov: Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše. Ponudbe morajo prispeti do zgoraj navedenega datuma in ure. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala. 4.3. Ponudniki morajo ponudbi priložiti: potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe), priglasitveni list (samostojni podjetniki posamezniki), overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev, potrdilo o plačani varščini, izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe, izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 15. 8. 2008. 5. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše informacije o in informacije za ogled zemljišča, dobijo interesenti na Občini Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, na tel. 02/669-06-57, kontaktna oseba Katja Markač Hrovatin. 6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika. 6.1. Komisija bo odpirala prispele ponudbe 14. 7. 2008 na sedežu Občine Ruše, sejna soba (klet), z začetkom ob 12. uri. 6.2. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine. 6.3. V primeru, da bo prispelo več enako ugodnih ponudb, bo pristojna komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino, v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja. 6.4. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni preteku roka za javno zbiranje ponudb. 6.5. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana komisija s soglasjem župana lahko ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti