Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008

Kazalo

2769. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bistrica ob Sotli, stran 8552.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 49/99, 125/03, 73/06) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 12. redni seji dne 16. 6. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bistrica ob Sotli
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 71/99).
2. člen
Spremeni se 6. člen odloka tako, da se glasi:
»Dejavnosti zavoda so:
G 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
G 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
H 49.391 Medkrajevni in drugi cestni potniški promet
I 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
I 56.290 Druga oskrba z jedmi
I 56.300 Strežba pijač
J 58.110 Izdajanje knjig
J 58.190 Drugo založništvo
J 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
M 74.200 Fotografska dejavnost
N 77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
N 81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
N 81.210 Splošno čiščenje stavb
N 81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
N 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
P 85.100 Predšolska vzgoja
P 85.200 Osnovnošolsko izobraževanje
P 85.510 Izobraževanje, izpolnjevanje in usposabljanje na področju športain rekreacije
P 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
R 90.030 Umetniško ustvarjanje
R 90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R 91.011 Dejavnost knjižnic
R 93.110 Obratovanje športnih objektov
R 93.190 Druge športne dejavnosti
R 93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.«
3. člen
Spremeni se 11. člen odloka tako, da se glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda, ki šteje devet članov, in sicer:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– trije predstavniki delavcev zavoda, od tega mora biti en predstavnik delavcev zavoda iz enote vrtca,
– trije predstavniki staršev, od tega dva predstavnika staršev šole in en predstavnik staršev vrtca.«
4. člen
V 12. členu odloka se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj zavoda najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi oziroma imenovanju vseh članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve predsednika sveta zavoda najstarejši član sveta zavoda.«
5. člen
V 14. členu odloka se doda nova četrta alinea, ki se glasi:
»– sprejme letno poročilo o samoevalvaciji zavoda,«
V 14. členu odloka se črta šesta alinea.
V 14. členu se doda nova trinajsta alinea, ki se glasi:
»– obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski in učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev in skupnost učencev«.
Ostale alinee se ustrezno preštevilčijo.
6. člen
V 22. členu odloka se doda nova devetnajsta alinea, ki se glasi:
»je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji zavoda,«
Dosedanja devetnajsta alinea postane dvajseta alinea.
7. člen
Spremeni se 23. člen odloka, tako da se glasi:
»Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje, ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.
Ne glede na določbe iz prvega odstavka tega člena je za ravnatelja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata. Če ravnatelj ravnateljskega izpita ne opravi v roku iz prejšnjega odstavka, mu preneha mandat po zakonu.
Ravnatelja imenuje svet zavoda. Svet si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti mnenje vzgojiteljskega in učiteljskega zbora, obrazloženo mnenje občine in obrazloženo mnenje sveta staršev.
Vzgojiteljski in učiteljski zbor o mnenju za imenovanje ravnatelja glasuje tajno.
Če vzgojiteljski in učiteljski zbor, občina in svet staršev ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja.
Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, si mora pridobiti mnenje ministra. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči brez tega mnenja.«
8. člen
Doda se nov 24. člen odloka, ki se glasi:
»Ravnatelja razreši svet zavoda.
Svet mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti ravnatelja z razlogi zanjo in mu dati možnost, da se o njih izjavi. S predlogom o razrešitvi mora seznaniti tudi vzgojiteljski in učiteljski zbor, občino ter svet staršev.
Svet si mora pred sprejemom odločitve pridobiti mnenje ministra, razen če se ravnatelja razreši na njegov predlog. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči brez tega mnenja.«
Ostali členi se ustrezno preštevilčijo.
9. člen
Spremeni se prvi odstavek 24. člena tako, da se glasi:
»Mandat ravnatelja traja pet let.«
V 24. členu odloka se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Ista oseba lahko opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.«
10. člen
V četrtem odstavku 32. člena se spremeni tretja alinea, tako da se glasi:
»– sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja zavoda, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,«.
V četrtem odstavku 32. člena se spremeni šesta alinea, tako da se glasi:
»– voli predstavnike staršev v svet vrtca oziroma šole in druge organe šole,«.
V četrtem odstavku 32. člena se doda nova sedma, osma, deveta in deseta alinea, ki se glasijo:
»– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
– lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
– samostojno ali v sodelovanju z delavci šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine za posamezna področja vzgojno izobraževalnega dela in projekte,
– oblikuje in daje mnenje v postopku imenovanja ravnatelja,«.
Dosedanja sedma alinea postane enajsta alinea.
11. člen
V 40. členu odloka se črta prvi odstavek.
12. člen
Določba 2. člena tega odloka se začne uporabljati z iztekom mandata sveta zavoda. Do izteka mandata svet šole deluje v obstoječi sestavi.
13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0001/2008-12-1
Bistrica ob Sotli, dne 16. junija 2008
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti