Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008

Kazalo

2809. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L1 Drenov Grič, stran 8654.

Na podlagi 57. člena in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01, 77/06) sprejme župan Občine Vrhnika
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L1 Drenov Grič (Uradni list RS, št. 4/95, 43/05, Naš časopis, št. 271/01, 303/04, 314/05)
1. člen
(ocena stanja in razlogi za spremembe in dopolnitve PUP)
(1) Območje naselja Drenov Grič se ureja s prostorskim izvedbenim aktom – Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L1 Drenov Grič (Uradni list RS, št. 4/95, 43/05, Naš časopis, št. 271/01, 303/04, 314/05; v nadaljnjem besedilu: PUP L1).
(2) Pobudo za spremembe in dopolnitve PUP L1 je v imenu investitorja Ceeref projekt Drenov Grič d.o.o., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana podal Primis Vrhnika d.d., Tržaška cesta 23, 1360 Vrhnika, dne 4. 4. 2008.
(3) Pobuda je bila podana, ker želi investitor Ceeref projekt Drenov Grič d.o.o. na Drenovem Griču (območje urejanja L1S/7, morfološka enota 2B/5) graditi preobremenilni nasip že pred sprejemom občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjske stavbe in vrtec z vso pripadajočo infrastrukturo, zelenimi in parkirnimi površinami (OPPN Drenov Grič 2).
2. člen
(območje sprememb in dopolnitev PUP)
Območje sprememb in dopolnitev PUP L1 je območje urejanja L1S/7, morfološka enota 2B/5.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Strokovne rešitve za spremembo in dopolnitev PUP L1 pripravi Primis Vrhnika d.d.
(2) Strokovne rešitve se pripravijo na podlagi:
– prikaza stanja prostora,
– prostorskega plana Občine Vrhnika,
– investicijskih namer investitorja,
– smernic nosilcev urejanja prostora.
4. člen
(roki za pripravo sprememb in dopolnitev PUP in njihovih posameznih faz)
(1) Postopek priprave sprememb in dopolnitev PUP L1 teče na podlagi 57. do 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), in sicer v naslednjih fazah:
+-------------------------------------+-----------------------+
|        Faza         |     Rok     |
+-------------------------------------+-----------------------+
|Priprava osnutka sprememb in     |    julij 2008   |
|dopolnitev PUP            |            |
+-------------------------------------+-----------------------+
|Pridobitev smernic          | julij–avgust 2008, 30 |
+-------------------------------------+     dni     |
|Obvestilo o CPVO           |            |
+-------------------------------------+-----------------------+
|Dopolnitev osnutka sprememb in    |   avgust 2008   |
|dopolnitev PUP            |            |
+-------------------------------------+-----------------------+
|Javno naznanilo           | 7 dni pred začetkom |
|                   |  javne razgrnitve  |
+-------------------------------------+-----------------------+
|Javna razgrnitev in javna obravnava |september–oktober 2008,|
|                   |     30 dni    |
+-------------------------------------+-----------------------+
|Priprava stališč do pripomb in    |   oktober 2008   |
|predlogov javnosti          |            |
+-------------------------------------+            |
|Priprava predloga sprememb in    |            |
|dopolnitev PUP            |            |
+-------------------------------------+-----------------------+
|Zbiranje mnenj nosilcev urejanja   | oktober–november 2008,|
|prostora               |     30 dni    |
+-------------------------------------+-----------------------+
|Predložitev usklajenega predloga   |   November 2008   |
|sprememb in dopolnitev PUP odboru in |            |
|občinskemu svetu v sprejem      |            |
+-------------------------------------+            |
|Sprejem spremembe in dopolnitve PUP |            |
|z odlokom in objava v uradnem    |            |
|glasilu               |            |
+-------------------------------------+-----------------------+
(2) Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi se pošlje članom Odbora za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine ter članom Sveta Krajevne skupnosti Drenov Grič – Lesno Brdo.
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti so:
1. Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Območje Ljubljana, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
2. Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor
3. Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Einspilerjeva 6, p.p. 2608, 1109 Ljubljana
4. Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana
5. Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v vednost: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana, Tržaška cesta 4, 1000 Ljubljana)
6. Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana, Prule 27, 1000 Ljubljana
7. Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
8. Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana
9. Geoplin plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, p.p. 3720, 1001 Ljubljana
10. Telekom Slovenije, Sektor za upravljanje omrežja, Stegne 19, 1210 Ljubljana - Šentvid
11. Komunalno podjetje Vrhnika d.d., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika
12. Občina Vrhnika, Oddelek za okolje, prostor in komunalo, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika
13. drugi nosilci urejanja prostora, kolikor bi se v postopku priprave izkazalo, da so njihove smernice potrebne.
6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev PUP)
Finančna sredstva za izdelavo strokovnih podlag, sprememb in dopolnitev PUP L1 ter za stroške smernic, mnenj in objav zagotavlja investitor Ceeref projekt Drenov Grič d.o.o.
7. člen
(objava)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Objavi se tudi na spletni strani Občine Vrhnika in pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 3505-5/2008 (5-08)
Vrhnika, dne 18. junija 2008
Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan Rihar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti