Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008

Kazalo

Št. 4501-14/2008-205 Ob-5866/08 , Stran 2399
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana. Postopek javnega zbiranja ponudb vodi komisija Ministrstva za obrambo RS za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem – pristojna komisija. 2. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja. 3. Opis predmeta prodaje: Prodaja premičnin in sicer 28 enot tovornih vagonov tipa »SMMP«. Ponudnik mora ponuditi odkup vseh 28 enot, ki so predmet javnega zbiranja ponudb v celoti. Ponudba, v kateri ne bo ponujen odkup vseh enot, bo izločena iz nadaljnje obravnave. Izklica cena za premičnine, ki so predmet javnega zbiranja ponudb znaša skupaj 139.800,00 EUR. To je tržna vrednost vseh premičnin pri prodaji v paketu, v stanju kakršnem so, ugotovljena po uradni cenitvi. 4. Pogoji in pravila javnega zbiranja ponudb: pisne ponudbe je potrebno posredovati na naslov: Ministrstvo za obrambo RS, prevzemnik sprejemna pisarna-vložišče, Vojkova ulica 55, 1000 Ljubljana. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – ne odpiraj – MORS/ODP/1-2008 – prodaja vagonov “, s pripisom na hrbtni strani ovojnice ime in priimek ponudnika. Veljavne bodo samo ponudbe odposlane najkasneje do 14. 7. 2008, do 12. ure. 5. Oblika in pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik Premičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«, možen je samo odkup vseh enot skupaj, upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne prodajne cene. Izbran ponudnik je dolžan v roku 15 dni od prejema obvestila o izbiri skleniti z upravljavcem prodajno pogodbo. Če izbrani ponudnik ne bo sklenil prodajne pogodbe v predpisanem roku, bo postopek javne ponudbe razveljavljen, vplačana kavcija pa zadržana. Ponudnik mora premičnine prevzeti in odstraniti v roku 45 dni od sklenitve prodajne pogodbe. Davek na promet ter morebitne druge dajatve plača ponudnik. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o vplačani kavciji v višini 10% ponujene cene na TRR Ministrstva za obrambo, št. 01100-63701911114. Ponudnikom, ki ne bodo na javnem zbiranju ponudb uspeli, se kavcija vrne brez obresti v roku 15 dni od zaključka javnega zbiranja ponudb, na njihov transakcijski račun. Vsi ponudniki bodo o izidu pisno obveščeni v roku 10 dni od roka za predložitev ponudb. 6. Izbira najugodnejšega ponudnika: merilo za izbor najugodnejše ponudbe je ponujena najvišja cena odkupa 28 vagonov do datuma in ure, ki je določen za zbiranje ponudb. Ponudniki lahko umaknejo ponudbe do datuma in ure, ki je določen za zbiranje ponudb. Z namenom dosega ugodnejše ponudbe za ponudnika se lahko izvedejo dodatna pogajanja. 7. Način in rok kupnine: z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena prodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni od odpiranja ponudb. Rok plačila kupnine je 30 dni od obojestranskega popisa pogodbe. Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. 8. Ustavitev postopka: pristojna komisija lahko s soglasjem ministra za obrambo, postopek prodaje premičnega premoženja ustavi vse do sklenitve pravnega posla. 9. Rok za oddajo ponudbe in veljavnost ponudbe Rok za oddajo ponudbe je do vključno 14. 7. 2008, do 12. ure. Rok veljavnosti ponudbe mora biti najmanj 40 dni od oddaje ponudbe. 10. Kontaktna oseba upravljalca: dodatne informacije in morebiten ogled predmeta javnega zbiranja ponudb lahko zainteresirani ponudniki dobijo na naslovu: Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Vojkova ulica 59, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba je Kazimir Rozmus, tel. 01/471-24-19 oziroma 041/265-588.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti