Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008

Kazalo

2810. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2008, stran 8655.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP) in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na 16. redni seji dne 16. junija 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2008
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Žalec za leto 2008 (Uradni list RS, št. 34/08) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          v EUR
------------------------------------------------------------
   Skupina/podskupina kontov        Proračun leta
                            2008
------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)     26.885.209
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)           13.402.026
70  DAVČNI PRIHODKI               11.268.795
   700 Davki na dohodek in dobiček       9.270.945
   703 Davki na premoženje           1.253.160
   704 Domači davki na blago in storitve     744.690
71  NEDAVČNI PRIHODKI              2.133.231
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od    1.089.110
   premoženja
   711 Takse in pristojbine            29.000
   712 Globe in druge denarne kazni         4.430
   713 Prihodki od prodaje blaga in        18.784
   storitev
   714 Drugi nedavčni prihodki          991.907
72  KAPITALSKI PRIHODKI             4.031.898
   720 Prihodki od prodaje osnovnih        646.074
   sredstev
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in     3.385.824
   neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73  PREJETE DONACIJE                 7.038
   730 Prejete donacije iz domačih virov      7.038
74  TRANSFERNI PRIHODKI             9.430.747
   740 Transferni prihodki iz drugih      3.648.076
   javnofinančnih institucij
   741 Prejeta sredstva iz državnega      5.782.671
   proračuna iz sredstev proračuna
   Evropske unije
78  PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE       13.500
   787 Prejeta sredstva od drugih         13.500
   evropskih institucij
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        29.543.465
40  TEKOČI ODHODKI                4.650.128
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     774.696
   401 Prispevki delodajalcev za socialno     121.500
   varnost
   402 Izdatki za blago in storitve       2.386.400
   403 Plačila domačih obresti           37.300
   409 Rezerve                 1.330.232
41  TEKOČI TRANSFERI               7.016.122
   410 Subvencije                 200.200
   411 Transferi posameznikom in        3.227.080
   gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim           914.112
   organizacijam in ustanovam
   413 Drugi tekoči domači transferi      2.674.390
   414 Tekoči transferi v tujino           340
42  INVESTICIJSKI ODHODKI            15.658.298
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   15.658.298
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI           2.218.917
   431 Investicijski transferi pravnim in    1.502.947
   fizičnim osebam, ki niso proračunski
   uporabniki
   432 Investicijski transferi          715.970
   proračunskim uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)      –2.658.256
------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN        114.600
   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
   (750+751+752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL         114.600
   750 Prejeta vračila danih posojil        78.600
   751 Prodaja kapitalskih deležev           0
   752 Kupnine iz naslova privatizacije      36.000
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH        0
   DELEŽEV (440+441+442)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH        0
   DELEŽEV
   440 Dana posojila                  0
   441 Povečanje kapitalskih deležev in         0
   naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova        0
   privatizacije
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
   SPREMEMBE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)          114.600
------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)              2.300.000
50  ZADOLŽEVANJE                 2.300.000
   500 Domače zadolževanje           2.300.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)             140.370
55  ODPLAČILA DOLGA                140.370
   550 Odplačila domačega dolga          140.370
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU      –384.026
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)        2.159.630
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)        2.658.256
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.     384.713
   12. 2007
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Žalec.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Besedilo 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
Za izvrševanje proračuna organov občine in občinske uprave (neposrednih uporabnikov, opredeljenih po institucionalni klasifikaciji: 1000 Občinski svet, 2000 Župan, 3000 Nadzorni odbor, 4001 Občinska uprava – oddelek za premoženje in splošne zadeve, 4002 Občinska uprava – oddelek za finance, 4003 Občinska uprava – oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti in 4004 Občinska uprava – oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora) je kot odredbodajalec odgovoren župan občine.
Za izvrševanje finančnega načrta ožjega dela občine (krajevne skupnosti oziroma mestne skupnosti) je kot odredbodajalec odgovoren svet ožjega dela občine.
Za sklepanje pravnih poslov investicijskega značaja nad zneskom 2.000 EUR potrebujejo krajevne skupnosti in mestna skupnost soglasje župana občine.«
3. člen
V 4. členu se za prvim odstavkom doda nov odstavek:
»Namenski prihodki proračuna so tudi »izvirni« prihodki ožjih delov občine, ki so vplačani na njihove podračune in so namenjeni posameznemu ožjemu delu občine za namene, opredeljene v njegovem finančnem načrtu.«
4. člen
Besedilo 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna – finančnih načrtih organov občine in občinske uprave med podprogrami v okviru glavnih programov odloča na predlog neposrednega uporabnika župan do višine 40%, in sicer izključno v okviru področja proračunske porabe.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna – finančnih načrtih ožjih delov občine med podprogrami v okviru glavnih programov odloča posamezni svet krajevne skupnosti oziroma mestne skupnosti do višine 40%, in sicer izključno v okviru področja proračunske porabe.
Prerazporeditev pravic porabe iz drugega in tretjega odstavka tega člena se opravi s pisnim sklepom, iz katerega je razvidno, na katerem programu, podprogramu, proračunski postavki in podkontu se pravica porabe povečuje in na kateri se zmanjšuje, tako da ostane proračun uravnotežen.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu avgustu in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2008 in njegovi realizaciji.«
5. člen
Besedilo 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občina Žalec se bo v letu 2008 zadolžila z najemom posojila pri poslovni banki v višini 2.300.000 EUR za sledeče investicije:
– rekonstrukcija Ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva Slovenije v Žalcu v višini 300.000 evrov,
– nakup zgradbe za potrebe »Savinove hiše« v višini 250.000 evrov,
– gradnja Osnovne šole Griže s telovadnico in vrtcem v višini 300.000 evrov,
– obnove cest v sklopu projektov »Mreža lokalnih cest SSD I. in II. faza« v višini 400.000 evrov,
– gradnja priključne ceste Juteks na Ložnici v višini 110.000 evrov,
– gradnja kanalizacije in čistilne naprave Kasaze (projekt Povodje Savinje) v višini 940.000 evrov.«
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-0002/2008
Žalec, dne 16. junija 2008
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti