Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008

Kazalo

Št. 29/2008 Ob-5841/08 , Stran 2370
1. Predmet razpisa Predmet razpisa je štipendiranje enega slovenskega državljana za usposabljanje na področju komuniciranja o znanosti v okviru programa The Innovation Journalism Fellowship Program na University of Stanford v letu 2009. Štipendija v višini 40.000,00 EUR pokriva celotno vrednost programa usposabljanja, ki vključuje šolnino ter življenjske, študijske in potne stroške štipendista za sodelovanje na programu. 2. Vrednost razpisa: vrednost razpisa je 40.000,00 EUR. 3. Pogoji Kandidat mora biti državljan Republike Slovenije in imeti stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Poleg pogoja iz prejšnjega odstavka mora kandidat izpolnjevati tudi naslednje pogoje: – se bo udeležil programa usposabljanja na področju komuniciranja v znanosti The Innovation Journalism Fellowship Program na University of Stanford v letu 2009; – je novinar ali raziskovalec, ki preko različnih medijev poroča o znanosti in inovacijah s področja naravoslovja, tehnike in/ali medicine širši (ne specialistično usmerjeni oziroma znanstveni) javnosti; – kandidat v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo prejemal katere od štipendij iz 5. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07, 63/07 – popr.), torej državne, kadrovske ali Zoisove štipendije, – kandidat v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo prejemal štipendije ali drugih prejemkov za izobraževanje po drugih predpisih, torej takšnih prejemkov v Republiki Sloveniji, ki so po namenu in načinu vračanja enakovredni štipendijam po drugih predpisih v Republiki Sloveniji oziroma splošnih aktih delodajalca; – bo po zaključenem usposabljanju, za katerega mu je bila podeljena štipendija, v Republiki Sloveniji zaposlen ali samozaposlen vsaj 3 leta. 4. Dokumentacija Kandidat mora oddati v celoti izpolnjen in lastnoročno podpisan razpisni obrazec. Prijave, ki ne bodo vložene na razpisnem obrazcu, bodo zavržene. Izpolnjenemu in podpisanemu razpisnemu obrazcu mora kandidat priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev in izbirnih meril: 1. lastnoročno podpisano izjavo o namenu prijave na program usposabljanja na področju komuniciranja v znanosti Innovation Journalism Fellowship Program na University of Stanford v letu 2009; 2. dokazila o poročanju v Sloveniji o raziskavah in inovacijah s področja naravoslovja, tehnike in/ali medicine širši (ne specialistično usmerjeni oziroma znanstveni) javnosti, ki so bili objavljeni od 1. januarja 2005 dalje; 3. izjava delodajalca, če je kandidat zaposlen, da se strinja z udeležbo kandidata na usposabljanju, ki je predmet tega razpisa, oziroma dokazilo o prekinitvi delovnega razmerja. Dokazila iz točke 2 so lahko fotokopije ali prepisi, pri čemer si sklad pridržuje pravico, da zahteva originale na vpogled. Na pisno zahtevo kandidata bo javni sklad originale vrnil kandidatu. 5. Merila za ocenjevanje prijav: prijave se ocenjujejo po treh kriterijih, najvišje možno skupno število točk je dvainštirideset (42). Ocenjujejo se izključno poročanja v Sloveniji o znanosti s področja naravoslovja, tehnike in/ali medicine širši (ne specialistično usmerjeni oziroma znanstveni) javnosti. a) Vsebinsko področje poročanja Po tem merilu se ocenjuje vsebinsko področje poročanja o raziskavah s področja naravoslovja, tehnike in/ali medicine: – poročanje iz enega znanstvenega področja – 0 točk – poročanje iz več znanstvenih področij – 5 točk. Če kandidat dodatno poroča tudi o inovacijah s področja naravoslovja, tehnike in/ali medicine, pridobi še dodatni 2 točki po tem merilu. Največje skupno število točk po tem merilu je sedem (7). b) Geografsko področje poročanja Po tem merilu se ocenjuje geografsko področje poročanja: – poročanje o slovenskih znanstvenih dosežkih – 0 točk – poročanje o slovenskih in tujih znanstvenih dosežkih – 5 točk. Največje skupno število točk po tem merilu je pet (5). c) Ciljna skupina obveščanja Pri tem merilu se ocenjuje ciljna skupina, kateri je prijavitelj poročal o znanosti in inovacijah s področja naravoslovja, tehnike in/ali medicine, glede na ciljno skupino medija, v katerem je prijavitelj objavljal: – ciljna skupina medija so mladi – vsaka objava 2 točki – ciljna skupina medija je splošna javnost ne glede na starost – 0 točk. Največje skupno število točk po tem kriteriju je dvajset (20). d) Inovativnost Pri tem merilu se ocenjuje inovativnost medija, v katerem je prijavitelj poročal, ter inovativnost poročanja: – za vsak inovativen medij, ki ga je prijavitelj uporabil –1 točka – če prijavitelj v predloženih objavah izkazuje inovativnost poročanja – 5 točk. Med inovativne medije se uvrščajo novi mediji, ki vključujejo sodobne računalniške sisteme, telekomunikacijske sisteme, internetna omrežja, multimedijske storitve ter medije in tehnologije nove ekonomije (spletna stran, e-pošta, klepetalnica, blog, mobilna telefonija (SMS), GPS, računalniške igre, navidezna resničnost, iTV itn.) kot nosilci kulturnih obratov, novih oblik izražanja in mišljenja ter novih oblik besedilnosti, ter drugi mediji, ki uvajajo drugačne načine komuniciranja z javnostjo. Inovativnost poročanja v predloženih objavah se izkazuje tako, da je v objavi opisan: – vpliv predmeta opazovanja na prostor (kako se znanost povezuje z ostalimi deležniki – gospodarstvom, državo, lokalnimi skupnostmi, vzgojno-izobraževalnim sistemom, itd.), – vpliv predmeta opazovanja na prihodnost (posledice za prihodnost, nadaljnji razvoj), – jasna opredelitev predmeta opazovanja v inovacijski proces (v kateri fazi razvoja je predmet opazovanja – zasnova, prototip, implementacija, tržna manifestacija). Največje skupno število točk po tem kriteriju je deset (10). 6. Izbirni postopek in razmejitvena merila Postopek javnega razpisa vodi v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, posebna komisija. Komisijo s sklepom imenuje direktor javnega sklada. Vloge kandidatov, ki bodo izpolnjevali pogoje javnega razpisa, bo komisija ocenila na podlagi meril, ki jih določa javni razpis, ter določila prednostni seznam teh kandidatov, kjer bo te kandidate razvrstila po vrstnem redu glede na prejeto višino točk in sicer kandidata z največ točkami do kandidata z najmanj točkami. Za štipendiranje bo med kandidati, ki bodo izpolnjevali pogoje javnega razpisa, bo izbran tisti kandidat, katerega vloga bo glede na merila javnega razpisa prejela višje število točk. V primeru, da ima več kandidatov isto število točk, ima najprej prednost kandidat z večjim številom predloženih dokazil, ki so se upoštevala za točkovanje po merilu c – ciljna skupina obveščanja. Če tudi to merilo ne omogoči izbire enega kandidata, se upošteva število inovativnih medijev, ki jih je prijavitelj uporabil upoštevajoč vse predložene dosežke. Če tudi po uporabi razmejitvenih meril ni mogoče izbrati enega kandidata, se sredstva razpisa enakomerno porazdelijo med tiste kandidate, ki so enaki glede na vsa, vključno razmejitvena merila. 7. Obravnavanje vlog in trajanje štipendiranja Direktor javnega sklada vsem kandidatom izda odločbe o izidu razpisa. Po dokončnosti odločbe ter predložitvi uradnega dokazila o vpisu, ki ga izda tuja izobraževalna institucija, s strani kandidata, javni sklad z izbranimi kandidati sklene pogodbo o štipendiranju. Pogodbo o štipendiranju je možno izvrševati le za tekoče študijsko leto, njeno izvrševanje pa se nadaljuje v naslednjem študijskem letu, če se štipendist v naslednjem študijskem letu vpiše v s programom predviden letnik posamezne stopnje študija do zaključka tega študija. 8. Nakazilo sredstev Nakazilo štipendije se lahko izvrši šele po sklenitvi pogodbe o štipendiranju, in sicer javni sklad nakaže štipendijo: – za šolnino na poslovni račun tuje izobraževalne ustanove na podlagi pravilno izstavljenega računa, ki se glasi na sklad in v katerem je navedeno osebno ime štipendista; – za življenjske in študijske stroške v enkratnem znesku na osebni račun štipendista, odprt pri poslovni banki v Republiki Sloveniji. Sklad izvrši plačilo štipendije za šolnino v roku 8 dni od prejema računa izobraževalne ustanove, plačilo štipendije za življenjske stroške in študijske stroške pa v roku 8 dni od sklenitve pogodbe o štipendiranju. Račun za plačilo šolnine pridobi sklad. Če je štipendist šolnino za študijsko leto, za katero uveljavlja štipendijo, delno ali v celoti plačal sam, mu sklad na podlagi računa izobraževalne ustanove, ki se glasi na osebno ime štipendista, in potrdila o izvršenem plačilu šolnine povrne znesek plačane šolnine. Če je štipendist šolnino plačal v tuji valuti, se mu znesek plačane šolnine povrne v evrih, pri čemer se znesek preračuna po referenčnem tečaju Banke Slovenije na dan povračila plačane šolnine. Sklad izvrši povračilo za plačilo iz četrtega odstavka tega člena v roku osmih dni od vložitve popolnega zahtevka za povračilo plačane šolnine. Če je štipendist sam plačal le del šolnine, začne osemdnevni rok teči od dne, ko sklad izvrši plačilo razlike šolnine na poslovni račun izobraževalne ustanove. 9. Pogodbene obveznosti: po končanem usposabljanju mora štipendist predložiti potrdilo o uspešno zaključenem usposabljanju, za katerega je prejel štipendijo. 10. Dostopnost dokumentacije in način prijave: besedilo razpisa, razpisni obrazec in obrazec za pooblastilo kandidati dobijo na spletni strani www.sklad-kadri.si oziroma www.ad-futura.si ter na naslovu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije na Vilharjevi 27 v Ljubljani v času uradnih ur vsak delovni dan med 12. in 15. uro. 11. Rok in način oddaje prijav Kandidati morajo prijavo (v celoti izpolnjen in podpisan razpisni obrazec skupaj z dokazili) predložiti Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Vilharjeva 27, 1000 Ljubljana (s pripisom: za 48. javni razpis). Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave razpisa v Uradnem listu RS in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je sreda, 10. september 2008. Prijava je vložena pravočasno, če jo javni sklad prejme, preden izteče rok za vložitev prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko javni sklad prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Prijavo je možno oddati osebno na naslovu javnega sklada v času uradnih ur, od ponedeljka do petka, od 12. do 15. ure. Prijava se bo štela za pravočasno, če bo vložena zadnji dan prijavnega roka do 15. ure. Prijave, vložene po poteku prijavnega roka, bo javni sklad zavrgel. Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu prijavnice in vsebuje vse zahtevane priloge in podatke, ki jih določa ta javni razpis. Prijave, ki ne bodo vložene na predpisanem prijavnem obrazcu, bodo zavržene. Kandidati, ki ne bodo oddali popolne prijave, bodo pozvani k dopolnitvi prijave. V primeru, da kandidati prijave ne bodo dopolnili v roku, določenem v zahtevi za dopolnitev prijave, bo javni sklad njihove prijave zavrgel. Prijava je v skladu z določili 26. točke 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 14/07 – UBP3, 126/07) takse prosta. 12. Dodatne informacije: dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na spletni strani javnega sklada www.sklad-kadri.si ali www.ad-futura.si v razdelku Aktualni razpisi, v času uradnih ur pa osebno ali telefonsko vsak delovni dan med 12. in 15. uro pri Darinki Trček, tel. 01/434-10-88, e-pošta: darinka.trcek@sklad-kadri.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti