Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008

Kazalo

2788. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto (ZMP-3), stran 8586.

Na podlagi četrtega odstavka 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/06 – uradno prečiščeno besedilo, 4/08) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 15. seji dne 29. 5. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto (ZMP-3)
1. člen
Ta odlok ureja spremembe in dopolnitve odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto, uradno prečiščeno besedilo (PUP MONM ZMP-UPB-1, Uradni list RS, št. 72/06, 53/07 – popravek in 65/07-obvezna razlaga), ki se v okviru prostora Mestne občine Novo mesto nanašajo na določitev novih gradbenih enot (GE) v naseljih Gabrje in Stopiče in določitev pogojev urejanja v teh GE za Dom starejših občanov v Gabrju in telovadnico pri Osnovni šoli v Stopičah. Določbe odloka so dopolnjene tudi s smiselnim upoštevanjem smernic nosilcev urejanja prostora, podanih k predmetnim spremembam in dopolnitvam izvedbenega prostorskega akta.
Pogoji urejanja za območji iz prejšnjega odstavka so določeni na podlagi predhodno izdelanih dodatnih strokovnih podlagah.
2. člen
V poglavju III. OPREDELITEV URBANISTIČNIH, KRAJINSKIH IN STAVBARSKIH/ARHITEKTURNIH ELEMENTOV se besedilo tretjega odstavka pod naslovom Gradbena enota (GE) spremeni in dopolni tako, da se v celoti glasi:
»Za zagotavljanje varstva pred požarom je potrebno upoštevati določila zakona s tega področja, pri čemer je še potrebno zagotoviti:
– pogoje za varen umik ljudi, živali ali premoženja,
– potrebne odmike med objekti ali druge ukrepe za preprečitev požara (protipožarne ločitve),
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila,
– oskrbo s požarno vodo ter
– zmanjšanje požarnega tveganja z upoštevanjem morebitnih vplivov obstoječih industrijskih objektov.
Pri projektiranju je potrebno upoštevati tudi vse naravne omejitve (poplavnost in visoko podtalnico, erozivnost ter plazovitost terena), cone potresne ogroženosti in temu primerno predvideti način gradnje.«
3. člen
Za 15. členom se doda nov 15.a člen, ki se glasi:
»Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena s Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne voda (Uradni list RS, št. 109/07), Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05 in 45/07), Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07) in Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07).
Odvajanje padavinskih voda z večjih ureditvenih območij je treba predvideti v skladu z 92. členom Zakona o vodah (ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02), in sicer na način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok padavinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike (zatravitev, travne plošče, zadrževalni bazeni, suhi zadrževalniki ...).
Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih odpadnih voda z javnih cest mora biti usklajena z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05 in 45/07).«
4. člen
Za 16. členom se doda nov 16.a člen, ki se glasi:
»Dodatni pogoji urejanja električnega omrežja: pri načrtovanju in gradnji objektov je potrebno upoštevati veljavne tipizacije distribucijskih podjetij, veljavne tehnične predpise in standarde ter pridobiti upravno dokumentacijo.
Planiranje in izgradnja novih transformatorskih postaj (TP 20/0,4 kV) s pripadajočim omrežjem (20kV in 0,4 kV) je odvisna od povečanja obremenitev ter je potrebna tam, kjer se bodo pojavile slabe napetostne razmere pri odjemalcih, priključenih na obstoječe elektroenergetske vode in objekte (NNO, SN in TP).
Nove transformatorske postaje je možno graditi kot samostojne objekte ali v sklopu drugih objektov ali v njihovi neposredni bližini.
Pri gradnji objektov v varovalnem pasu EE vodov in naprav je potrebno izpolniti zahteve glede elektromagnetnega sevanja in hrupa v skladu z Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96) ter Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 70/96).«
5. člen
Besedilo 18.a člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Na vodnih in priobalnih zemljiščih so prepovedane dejavnosti in gradnje ter druge ureditve, določene v 84. členu ZV-1. Prav tako je omejena gradnja na ogroženih območjih, kamor spadajo poplavno območje, erozijsko območje, plazljivo območje in plazovito območje. Za vsa ta ogrožena območja je treba pri posegih v prostor upoštevati določila 85. do 89. člena ZV-1.
Vse gradnje in druge ureditve, ki bi lahko trajno ali začasno vplivale na vodni režim ali stanje voda, se lahko izvedejo samo na podlagi vodnega soglasja.
Gradnja objektov v območju varstvenih pasov zajetih vodnih virov za oskrbo prebivalstva s pitno vodo mora biti usklajena z zahtevami, ki so predpisane za posamezni varstveni pas. Če je predvideni objekt takega značaja, za katerega ni dovoljena gradnja v posameznem varstvenem pasu, taka gradnja ni dovoljena.«
6. člen
Pod poglavjem VI. POSEBNA MERILA IN POGOJI UREJANJA UREDITVENIH ENOT se 41. člen odloka dopolni z naslednjimi posebnimi merili in pogoji urejanja v naseljih Gabrje in Stopiče, in sicer:
»49 GABRJE
»49-(Dk)-56: Prostor se prednostno nameni dejavnosti oskrbe starejših občanov, pri čemer je treba obstoječo stavbo prenoviti (rekonstruirati) tako, da bo imela sestavljena stavba značaj javnega objekta, višine največ P+2. Streha je lahko tipa ravna streha ali kombinacija simetričnih dvokapnic in ravnih streh na posameznih povezovalnih členih kubusov glavne stavbe, v primeru izvedbe dodatnega nadstropja (do P+2) pa se dovoli le izvedba ravne strehe ali blage enokapnice, skrite za vencem. Fasada naj bo oblikovana po sodobnih principih, nevpadljivo, z uporabo čim več naravnih materialov, predvsem lesa (senčila, brisoleji). Okolica objekta naj bo urejena z urbano opremo za druženje (klopi) in primerno hortikulturno urejena.
Urbanistični pogoji sanacijskih ukrepov naj se prilagodijo obstoječim mikrolokacijskim pogojem, ki zaradi utesnjenosti ob javni cesti ne omogočajo izvedbe glavnega vhoda iz glavnega javnega prostora.
Babni potok se naj oblikuje sonaravno, pri čemer naj se odkrije nadkriti odsek potoka (odstrani betonska cev in peščeno nasutje) ter potok spelje po manjši odprti kamniti kanaleti vse do izliva v primarno strugo oziroma v soglasju s pristojnim zavodom za varstvo narave.
189 STOPIČE
189-(Dm)-54: Projektne rešitve telovadnice se pridobijo z javnim, projektnim arhitekturnim natečajem. Dovoljena/dopuščena je tudi gradnja športnega objekta manjših tlorisnih dimenzij, kot je predvidena z natečajem, pri čemer se naj objekt umešča na način, ki bo ohranjal dominantni položaj cerkve v strukturi naselja in ne bo ustvarjal novih vpadljivih prostorskih poudarkov. Če so podane prostorske možnosti in je moč zagotoviti zadostno število parkirnih mest, se lahko južni in zahodni pritlični del stavbe prednostno namenja tudi za storitvene dejavnosti, kot so npr. pošta, okrepčevalnica, trgovina z mešanim blagom in druge mirne dejavnosti. Oblikovanje objekta je lahko povsem sodobno, vendar mora biti fasada oblikovana celostno in čimbolj poenoteno.«
7. člen
Kartografska dokumentacija k odloku, izdelana na DKN M 1:5000, se spremeni tako, da se:
– določi novi gradbeni enoti:
– GE 49-(Dk)-56 v naselju Gabrje, za območje nove GE se zmanjša GE 49-Ao-16 in
– GE 189-(Dm)-54 v naselju Stopiče, na prostoru ukinjene GE (T+2+M)-54;
– zmanjša območje GE 49-Ao-16 v naselju Gabrje;
– ukine GE (T+2+M)-54 v naselju Stopiče.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-26/2008
Novo mesto, dne 29. maja 2008
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti