Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008

Kazalo

2802. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, stran 8641.

Na podlagi tretjega odstavka 6. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) izdaja minister za promet v soglasju z ministrom za notranje zadeve in ministrom za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
1. člen
V Pravilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00, 110/06 in 49/08) se v zadnji alineji točke 1) 2. člena beseda »sme« nadomesti z besedilom »in subjekti, ki izvajajo nadzor nad plačevanjem cestnine, smejo«.
2. člen
V 22. členu se besedilo točke 68) spremeni tako, da se glasi:
»68) znak »omejitev največje dovoljene hitrosti na cestah v Republiki Sloveniji« (III-75), ki označuje splošne omejitve dovoljenih hitrosti v Republiki Sloveniji po vrsti ceste, opozarja na uporabo luči v prometu ter opozarja na način plačila cestnine na cestninskih cestah;«.
Grafični prikaz prometnega znaka III-75 se nadomesti z novim grafičnim prikazom III-75.
Besedilo točke 93) se spremeni tako, da se glasi:
»93) znak »razvrščanje vozil na območju cestninske postaje« (III-100), ki označuje na cesti, za uporabo katere se plačuje cestnina, lego prometnih pasov, ki jih morajo uporabljati vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 3,5 t in ki so označena z vinjeto, ter lego prometnih pasov, ki jih morajo uporabljati vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 t;«.
Grafični prikaz prometnega znaka III-100 se nadomesti z novim grafičnim prikazom III-100.
Za točko 94) se doda nova točka 94.a), ki se glasi:
»94.a) znak »vinjetna – cestninska steza« (III-101.1), ki označuje na cesti, za uporabo katere se plačuje cestnina, prometni pas, ki ga smejo uporabljati le vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 3,5 t in ki so označena z vinjeto;«.
Doda se nov grafični prikaz prometnega znaka III-101.1.
Za točko 95) se doda nova točka 95.a), ki se glasi:
»95.a) znak »mešana vinjetna – cestninska steza (III-102.1), ki označuje na cesti, za uporabo katere se plačuje cestnina, prometni pas, ki ga smejo uporabljati vsa vozila;«.
Doda se nov grafični prikaz prometnega znaka III-102.1.
3. člen
V 26. členu se besedilo podtočke o) točke 2) spremeni tako, da se glasi:
»o) znak III-100 (razvrščanje vozil na območju cestninske postaje), ki ima osnovno barvo rumeno, simbole pa črne, oranžne in zelene barve;«.
Za podtočko z) točke 2) se dodata novi podtočki aa) in ab), ki se glasita:
»aa) znak III-101.1 (vinjetna – cestninska steza), ki je rumene barve z vstavljenim simbolom vinjete oranžne barve ter vstavljenim prometnim znakom II-6 in II-7.1 z napisom 3,5t;
ab) znak III-102.1 (mešana vinjetna – cestninska steza), ki je zelene barve in ki ima bel napis in vstavljen znak vinjete oranžne barve;«.
4. člen
V 28. členu se za točko 19) doda nova točka 20), ki se glasi:
»20) dopolnilna tabla IV-20 »vinjeta«, ki vozniku pojasnjuje, da vstopa na avtocesto (kadar je dodana znaku III-10) oziroma hitro cesto (kadar je dodana znaku III-12), za uporabo katere se plačuje cestnina, in da morajo biti vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 3,5 t, označena s predpisano vinjeto.«.
Doda se nov grafični prikaz dopolnilne table IV-20.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2640-5/2005/134-0032074
Ljubljana, dne 10. junija 2008
EVA 2008-2411-0053
mag. Radovan Žerjav l.r.
Minister
za promet
 
Soglašam!
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve
 
Soglašam!
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost