Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008

Kazalo

Št. 900-6/2008-80 Ob-5806/08 , Stran 2391
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka: 5874025, ID št. za DDV: SI67593321. 2. Predmet javne dražbe in izklicna cena 2.1 Poslovni prostor v stavbi na naslovu: Ipavčeva ulica 6 v Ljubljani, št. 1 v 1. etaži v izmeri 58,97 m2, z id. oznako št. 6.E, vl. št. 3948/6, k.o. Bežigrad in trenutna zasedena kletna shramba v 1. etaži v izmeri 4,70 m2, z id. oznako 7.E, vl. št. 3948/7, k.o. Bežigrad, št. stavbe – 1739. ES, ki leži na parc. št. 1003 – stavbišče v izmeri 188,00 m2, k.o. Bežigrad s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih in napravah stavbe. Nepremičnina je prosta vseh bremen. Izklicna cena: 85.000,00 EUR. Navedena izklicna cena ne vključuje davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec. 2.2 Predmet javne dražbe je nepremičnina v idealnem deležu do 951/1000 na poslovni stavbi Mestni trg 15 v Ljubljani, ki stoji na parc. štev. *254 stavbišče 262 m2, vl. št. 225, k.o. Ljubljana mesto, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih zgradbe in zemljišču, kar v naravi predstavlja poslovne prostore v kleti, pritličju, 1. nadstropju, 2. nadstropju, 3. nadstropju, mansardi in podstrešju, v skupni neto izmeri 848,69 m2. Predmetna nepremičnina leži v območju urejanja CO 1/19 Cankarjevo nabrežje, v površinah, namenjenih za osrednje dejavnosti in se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču (Uradni list SRS, št. 13/88 in Uradni list RS, št. 21/90, 16/91, 35/92, 15/93, 61/94, 34/96, 22/98, 68/99, 77/02, 69/03, 19/07 in 95/07) ter v območju, ki je s posebnim aktom oziroma predpisom o zavarovanju opredeljeno kot varovano območje (Odlok o razglasitvi arheološkega kompleksa v ljubljanskih občinah za kulturni in zgodovinski spomenik in Odlok o razglasitvi srednjeveškega mestnega jedra – Stare Ljubljane in Grajskega griča za kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost). Na nepremičnini ima solastnik do 49/1000 predkupno pravico. Nepremičnina je prosta vseh bremen. Izklicna cena: 2.635.000,00 EUR. Navedena izklicna cena ne vključuje davka na dodano vrednost. 2.3 Predmet javne dražbe je naslednja nepremičnina parc. št. 1222/16, travnik v izmeri 850 m2 vpisano v vl. št. 788, k.o. Lipoglav. Zemljišče, ki je predmet prodaje se po določilih Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana nahaja v območju urejanja MS 13/4 – Mali Lipoglav, v površinah namenjenih za stanovanja in spremljajoče dejavnosti. Območje urejanja MS 13/4-Mali Lipoglav, kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za planski celoti M12 Besnica in M13 Lipoglav (Uradni list RS, št. 70/95), ki predmetno zemljišče uvršča v morfološko enoto 2 A/2 – območje individualne stanovanjske gradnje. Zemljišče je prosto vseh bremen. Izklicna cena: 72.250,00 EUR. Navedena izklicna cena ne vključuje 20% davka na dodano vrednost. 2.4 Predmet javne dražbe je naslednja nepremičnina parc. št. 253/13, travnik v izmeri 558 m2 vpisano v vl. št. 517, k.o. Črnuče. Zemljišče, ki je predmet prodaje se po določilih Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana nahaja v območju urejanja BS 6/3-1-Gmajna, v površinah namenjenih za stanovanja in spremljajoče dejavnosti. Območje urejanja BS 6/3-1-Gmajna, kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja BS 6/2 Stare Črnuče, BS 6/3-1,-2 – Gmajna, BS 6/4-1, -2, -3, - 4 – Gmajna, BS 6/5 Podboršt in BR 6/1 (Uradni list RS, štev. 52/97, 87/99) in Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto B1 Bežigrad – zahod (Uradni list SRS št. 26/87, 15/89 in Uradni list RS, št. 27/92, 63/99, 18/02, 118/03, 123/04), ki predmetno zemljišče uvršča v morfološko enoto 2 A/1 – območje individualne stanovanjske gradnje. Zemljišče je prosto vseh bremen. Izklicna cena: 237.150,00 EUR. Navedena izklicna cena ne vključuje 20% davka na dodano vrednost. 2.5 Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 764/1, njiva v izmeri 880 m2, parc. št. 764/4 njiva v izmeri 86 m2, obe vpisani v zk vl. št. 1069, k.o. Moste, parc. št. 772/1, travnik v izmeri 1.148 m2, vpisani v z.k. vl. št. 1019 k.o. Moste, parc. št. 781/1, travnik v izmeri 144 m2, parc. št. 782/1, travnik v izmeri 1.107 m2, gospodarsko poslopje 47 m2, parc. št. 783/1, njiva v izmeri 175 m2, vpisane v vl. št. 6, k.o. Moste, parc. št. 785/1, travnik v izmeri 548 m2, parc. št. 785/2, travnik v izmeri 292 m2 in parc. št. 785/3, travnik v izmeri 115 m2, vpisane v vl. št. 1215, k.o. Moste. Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po določilih Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana nahaja v območju urejanja MM 5/1 Toplarna, v morfološki enoti 7 F, v površinah za mestne javne službe in servise oziroma po podrobnejši namenski rabi v površinah, namenjenih javnemu programu. Območje urejanja MM 5/1 Toplarna, kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja MM 5/1 Toplarna in z Uredbo o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod DV 2 x 110kV Toplarna – Polje – Beričevo. Mestna občina Ljubljana si pridrži pravico do brezplačnega prenosa (vrnitve), po pravnomočni odločbi GURS o parcelaciji ustreznega dela prodanega zemljišča, ki bo opredeljen in določen kot cesta. Nepremičnina je prosta vseh bremen. Izklicna cena: 5.000.000,00 EUR. Navedena izklicna cena ne vključuje 20% davka na dodano vrednost. 3. Najnižji znesek višanja Najnižji znesek višanja kupnine za nepremičnino pod točko 2.1 je 2.000,00 EUR, najnižji znesek višanja kupnine za nepremičnino pod točko 2.2 je 10.000,00 EUR, najnižji znesek višanja kupnine za nepremičnino pod točko 2.3. je 1.000,00 EUR, najnižji znesek višanja kupnine za nepremičnine pod točko 2.4 je 5.000,00 EUR, najnižji znesek višanja kupnine za nepremičnine pod točko 2.5 je 10.000,00 EUR. 4. Pogoji prodaje 4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa. 4.2 Nepremičnine bodo prodane dražitelju, za katerega bo komisija ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno. 4.3 Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano varščino. 4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi. 4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe. 5. Način in rok plačila kupnine Kupnino bo kupec poravnal na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, za nepremično pod zap.št.: 2.1: štev. računa: 01261-0100000114, sklic na številko: 000-18000; 2.2: štev. računa: 01261-0100000114 sklic na številko: 007-19000, 2.3: štev. računa: 01261-0100000114, sklic na številko: 007-19000, 2.4 štev. računa: 01261-0100000114, sklic na številko: 007-19000, 2.5 štev. računa: 01261-0100000114, sklic na številko: 007-19000 v osmih dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe v enkratnem znesku. Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoči davek, stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. 6. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba se bo vršila dne 15. 7. 2008 na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15 (dvorana), z začetkom: – za nepremičnino pod zap. št. 2.1 ob 10. uri; – za nepremičnino pod zap.št. 2.2 ob 10.30; – za nepremičnino pod zap. št. 2.3 ob 11. uri; – za nepremičnino pod zap. št. 2.4 ob 11.30; – za nepremičnino pod zap. št. 2.5 ob 12. uri. Kandidati se bodo morali 30 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave. 7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi 7.1 Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna in fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje veljavne zakonodaje za pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah v lasti RS, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da: – Plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu. – Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec. – Predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba. – Predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba oziroma predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik. 7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali pa kopijo listine, ki je overjena. 7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. 8. Varščina 8.1 Ponudniki morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 20% izklicne cene: – za nepremičnino pod zap. št. 2.1 na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana številka: 01261-0100000114, sklic na številko: 201006, z navedbo »plačilo varščine – javna dražba nepremičnine Ipavčeva 6«; – za nepremičnino pod zap. št. 2.2 na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana številka: 01261-0100000114, sklic na številko: 201006, z navedbo »plačilo varščine – JD Mestni trg 15, Ljubljana«; – za nepremičnino pod zap. št. 2.3 na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana številka: 01261-0100000114, sklic na številko: 201006 z navedbo »plačilo varščine – javna dražba MS 13/4 Mali Lipoglav«; – za nepremičnino pod zap. št. 2.4 na na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana številka: 01261-0100000114, sklic na številko: 201006 z navedbo »varščine – javna dražba BS 6/3-1 Gmajna«; – za nepremičnino pod zap. št. 2.5 na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana številka: 01261-0100000114, sklic na številko: 201006 z navedbo »plačilo varščine – javna dražba MM 5/1 Toplarna«. 8.2 Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli na javni dražbi pa se varščina vrne brez obresti v roku 8 dni po zaključku javne dražbe. 8.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino. 9. Dodatne informacije Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke o predmetnih nepremičninah in informacije za ogled poslovne zgradbe oziroma zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, in sicer: – za nepremičnino pod zap. št. 2.1 na tel. 01/306-11-75, kontaktna oseba je Severina Gliha; – za nepremičnino pod zap. št. 2.2 na tel. 01/306-10-94, kontaktna oseba je Natalija Božič; – za nepremičnino pod zap. št. 2.3 in 2.4 na tel. 01/306-10-67, kontaktna oseba je Jelka Božnar Štampfel; – za nepremičnino pod zap. št. 2.5 na tel. 01/206-10-68, kontaktna oseba je Darja Fetih. Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru. 10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe 10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. 10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. 10.3 Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. 10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe. 10.5 Javno dražbo bo izvedla komisija Mestne občine Ljubljana v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07). 10.6 Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti. Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani Mestne občine Ljubljana http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi_natecaji/default.html

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti