Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008

Kazalo

Št. 110-16/2008 Ob-5735/08 , Stran 2395
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3) Občina Bohinj objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta svetovalec za urejanje prostora in varstvo okolja v Občinski upravi Občine Bohinj. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – univerzitetna izobrazba, smer: krajinska arhitektura, geografija, gradbeništvo, – najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih izkušenj, – državljanstvo Republike Slovenije, – opravljen državni izpit iz javne uprave, – opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – usposobljeni morajo biti za delo z računalnikom. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovna izpita, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Delovno področje: – priprava predpisov in drugih zahtevnejših gradiv z delovnega področja, – zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv s področja varstva okolja in urejanja prostora, – priprava lokacijske informacije in drugih strokovnih podlag k projektnim dokumentacijam in izvajanje nadzora nad usklajenostjo s planskimi akti občine, – priprava in izvajanje občinskih predpisov in drugih predpisov glede urejanja kraja (plakatiranje, oglaševanje, celostna podoba ...), – koordinira in usklajuje delo in problematiko na področju Triglavskega narodnega parka ter drugih kulturnih in naravovarstvenih organizacij, – vodenje upravnih postopkov na prvi stopnji (komunalna taksa), – opravljanje strokovno tehničnih opravil za delovne komisije z delovnega področja in občinski svet v skladu s pristojnostmi, – opravljanje drugih upravnih in strokovnih nalog z delovnega področja. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka; 4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Bohinj pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu svetovalec opravljal v nazivu svetovalec II, z možnostjo napredovanja v naziv svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Bohinj, Triglavska cesta 34, 4264 Bohinjska Bistrica. Formalno nepopolne in nepravočasno prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto svetovalec za varstvo okolja in urejanje prostora« na naslov: Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Bohinj. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: tajnistvo@obcina.bohinj.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Jožica Hribar, na tel. 04/577-01-14. V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti