Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008

Kazalo

Št. 29/2008 Ob-5838/08 , Stran 2398
Na podlagi 15. člena Akta o preoblikovanju javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 139/06, 16/08 in 43/08) Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Vilharjeva 27, Ljubljana, objavlja javni natečaj za direktorja sklada. 1. Za direktorja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje: – najmanj visoka strokovna izobrazba; – najmanj pet let delovnih izkušenj; – državljanstvo Republike Slovenije; – ni bila pravnomočno nepogojno obsojena na kazen zapora več kot treh mesecev, če ta še ni izbrisana. 2. Prijava mora vsebovati: – izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena; – opis delovnih izkušenj, ki vsebuje navedbo vseh dosedanjih zaposlitev z datumom sklenitve in prenehanja delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu in opis del in nalog, ki jih je kandidat opravljal pri posameznem delodajalcu; kandidat naj navede tudi morebitne delovne izkušnje na vodilnih delovnih mestih; – izjavo kandidata, da: a) je državljan Republike Slovenije; b) ni bil pravnomočno nepogojno obsojen na kazen zapora več kot treh mesecev, ki še ni izbrisana; c) da za namen postopka javnega natečaja dovoljuje Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije pridobitev podatkov iz točke a) in b) iz uradne evidence, sicer mora dokazila dostaviti sam. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Nepopolne prijave in prijave, iz katerih izhaja, da kandidat ne izpolnjuje razpisnih pogojev, se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. 3. Postopek javnega natečaja bo vodil nadzorni svet v skladu z določbami Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB), ki urejajo posebni javni natečaj. Nadzorni svet bo kandidatom, ki bodo izpolnjevali pogoje in so glede na svojo strokovno usposobljenost primerni za položaj, ter kandidatom, ki se ne uvrstijo na seznam, izdal poseben sklep. Nadzorni svet bo najprimernejšega kandidata za položaj predlagal v imenovanje Vladi Republike Slovenije. Izbranemu kandidatu bo izdan sklep, neizbranim kandidatom pa obvestilo, in sicer najkasneje v roku 60 dni od imenovanja direktorja. 4. Direktor bo imenovan za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Direktor bo delo opravljal v prostorih Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Vilharjeva 27, Ljubljana. 5. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Ne odpiraj – za razpis – direktor« na naslov: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Vilharjeva 27, Ljubljana, in sicer v roku 8 dni od dneva objave v Uradnem listu RS, dnevnem časopisu in na oglasni deski Zavoda RS za zaposlovanje, pri čemer rok za prijavo začne teči naslednji dan po zadnji objavi. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov info@sklad-kadri.si (v vrstico »Zadeva« elektronskega sporočila naj kandidat vpiše »Za razpis – direktor«), pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. 6. Dodatne informacije o izvedbi razpisa lahko kandidati dobijo na tel. 434-10-80 (kontaktna oseba Sabina Črnila). V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti