Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008

Kazalo

Št. 3523-0001/2008/5 Ob-5786/08 , Stran 2391
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Mokronog - Trebelno, Pod gradom 2, 8230 Mokronog, tel. 07/349-82-60, faks 07/34 98 269, e-pošta: obcina@mokronog-trebelno.si. II. Opis predmeta prodaje Predmet prodaje je enosobno stanovanje št. 1/II, z identif. št. 16.E v izmeri 35,91 m2 in pomožni prostor z identif. št. 17.E v izmeri 3,84 m2, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi na naslovu Rožna ulica 5, Mokronog in je vpisano v vl. št. 1276/1, k.o. Mokronog, s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem ter skupnimi deli in napravami. Nepremičnina se prodaja kot zasedeno službeno stanovanje z najemnikom z najemnim razmerjem za določen čas, do prenehanja delovnega razmerja; sprememba lastnika stanovanja ne vpliva na obstoječe najemno razmerje; vsakokratni pridobitelj lastninske pravice na stanovanju vstopi v pravni položaj najemodajalca. III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet dražbe: prodajna pogodba, ki mora biti sklenjena najpozneje v 15 dneh po končani dražbi. Župan lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla. III. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja: izklicna cena je 23.480,02 EUR. V ceni ni vključen 2% davek od prometa z nepremičninami, ki ga plača kupec. Najnižji znesek višanja izklicne cene je 500 EUR. IV. Način in rok plačila kupnine: kupec mora kupnino plačati v osmih dneh od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe oziroma izstavitve računa na transakcijski račun Občine Mokronog - Trebelno v enkratnem znesku. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. V. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba je razpisana dne 16. 7. 2007 ob 11. uri in bo potekala v sejni sobi Občinske uprave Občine Mokronog - Trebelno, Pod gradom 2, Mokronog. VI. Višina varščine Interesenti morajo pred začetkom javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene, na transakcijski račun Občine Mokronog - Trebelno, št. 01399-0100019930, z navedbo »javna dražba-Rožna 5«. Vplačana varščina se bo uspelemu dražitelju – kupcu vštela v kupnino, drugim dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli, bo varščina vrnjena brezobrestno najkasneje v osmih dneh po zaključku javne dražbe. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, organizator obdrži njegovo varščino. VII. Pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodeluje pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da: – plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu, – pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, overjeno pri notarju, – pravne osebe morajo predložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev. Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je treba priložiti v izvirniku ali pa kopijo listine, overjene pri notarju. VIII. Dodatne informacije o pogojih javne dražbe: vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe in predmetu javne dražbe lahko interesenti dobijo na sedežu Občine Mokronog - Trebelno pri Saši Mežnaršič, tel. 07/349-82-68.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti