Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2008 z dne 30. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2008 z dne 30. 6. 2008, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2813. Zakon o revidiranju (ZRev-2)
2814. Zakon o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (ZDDOIFI)
2815. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru (ZSReg-D)
2816. Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-F)
2817. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-D)
2818. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (ZOPOKD-B)
2819. Zakon o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-1C)
2820. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD-A)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2821. Uredba o integraciji tujcev

Pravilniki

2825. Pravilnik o spremembi Pravilnika o štipendiranju v organih državne uprave

Sklepi

2822. Sklep o cenah in premijah za odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev električne energije
2823. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov Civilne zaščite
2824. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o imenovanju državne komisije in regijskih komisij za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah ter za pripravo predlogov za odpravo njihovih posledic
2860. Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine

MINISTRSTVA

2826. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja OBLIKOVANJE MATERIALOV
2827. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja FOTOGRAFIJA
2828. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja EKONOMIST
2829. Pravilnik o polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili
2830. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o preskušanju izdelkov in snovi, ki prihajajo v stik z živili
2831. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
2861. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o izvajanju sistematičnega spremljanja stanja bolezni in cepljenj živali v letu 2008
2862. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije, in o postopku njihove verifikacije

USTAVNO SODIŠČE

2832. Odločba o ugotovitvi, da prvi odstavek 73. člena ter prvi in drugi odstavek 107. člena Zakona o upravnem sporu niso v neskladju z Ustavo
2833. Odločba o ugotovitvi, da je 137. člen Zakona o kazenskem postopku v neskladju z Ustavo

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2834. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, maj 2008
2863. Sprememba Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest

OBČINE

Beltinci

2835. Odlok o turističnem vodenju in vodenju registra turističnih vodnikov na območju Pomurja

Idrija

2836. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) »Mestno jedro«

Ivančna Gorica

2837. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu obrtne cone I6/c Stransko Polje Ivančna Gorica
2838. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Češnjice
2839. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Češnjice

Krško

2840. Odlok o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Krško
2841. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Krško
2842. Pravilnik o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in o določanju najemnin

Litija

2843. Odlok o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Litija

Log-Dragomer

2844. Sklep o pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Log - Dragomer

Moravske Toplice

2845. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi
2846. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi
2847. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v družbeni lastnini
2848. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi

Pivka

2849. Sklep o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Pivka

Poljčane

2850. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Poljčane za leto 2007
2851. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju nadarjenih in uspešnih študentov Občine Poljčane
2852. Sklep o določitvi cene programov v vrtcih na območju Občine Poljčane

Razkrižje

2853. Odlok o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Razkrižje

Sežana

2858. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sežana za leto 2007
2859. Odlok o rebalansu-1 proračuna Občine Sežana za leto 2008

Šmartno pri Litiji

2854. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2007
2855. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2008

Zagorje ob Savi

2856. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »Selo« v Zagorju ob Savi
2857. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »Loke« v Kisovcu

POPRAVKI

2864. Popravek tiskane izdaje Uradnega lista RS, št. 64/08

Razglasni del

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti