Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2008 z dne 30. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2008 z dne 30. 6. 2008

Kazalo

2855. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2008, stran 8770.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi – UPB 2 (Uradni list RS št. 94/07), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 110/02, 127/06, 140/07), Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07), Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03, 34/04), Poslovnika Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 71/03) in Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2008 (Uradni list RS, št. 119/07) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 14. redni seji občinskega sveta dne 19. 6. 2008 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2008
1. člen
2. člen Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2008 (Uradni list RS, št. 119/07) se spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
+------------+----------------------------------+--------------+
|Konto    |Splošni del proračuna Občine   |Rebalans 2008 |
|      |Šmartno pri Litiji za leto 2008  |  v EUR   |
+------------+----------------------------------+--------------+
|A.     |BILANCA PRIHODKOV         |       |
|      |IN ODHODKOV            |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|I.     |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) |   5.042.973|
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |TEKOČI PRIHODKI (70+71)      |   3.418.706|
+------------+----------------------------------+--------------+
|70     |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) |   3.228.517|
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |700 DAVKI NA DOHODEK       |   2.848.165|
|      |IN DOBIČEK            |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |703 DAVKI NA PREMOŽENJE      |    253.513|
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO     |    126.839|
|      |IN STORITVE            |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |706 DRUGI DAVKI          |       0|
+------------+----------------------------------+--------------+
|71     |NEDAVČNI PRIHODKI         |    190.189|
|      |(710+711+712+713+714)       |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU      |    110.839|
|      |IN DOHODKI OD PREMOŽENJA     |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |711 TAKSE IN PRISTOJBINE     |     6.200|
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |712 DENARNE KAZNI         |     3.000|
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN |     3.500|
|      |STORITEV             |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI    |    66.650|
+------------+----------------------------------+--------------+
|72     |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) |    570.700|
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |720 PRIHODKI OD PRODAJE      |    479.000|
|      |OSNOVNIH SREDSTEV         |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |722 PRIHODKI OD PRODAJE      |    91.700|
|      |ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH    |       |
|      |DOLGOROČNIH SREDSTEV       |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|73     |PREJETE DONACIJE (730+731)    |       0|
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |730 PREJETE DONACIJE       |       0|
|      |IZ DOMAČIH VIROV         |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE  |       0|
+------------+----------------------------------+--------------+
|74     | TRANSFERNI PRIHODKI (740)    |   1.053.567|
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH |    913.567|
|      |JAVNOFINANČNIH          |       |
|      |INSTITUCIJ            |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |741 PREJETA SREDSTVA IZ      |    140.000|
|      | DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV |       |
|      |PRORAČUNA             |       |
|      |EVROPSKE UNIJE          |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|II.     |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)   |   5.857.403|
+------------+----------------------------------+--------------+
|40     |TEKOČI ODHODKI          |   1.385.360|
|      |(400+401+402+403+409)       |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI    |    197.221|
|      |ZAPOSLENIM            |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV    |    35.150|
|      |ZA SOCIALNO VARNOST        |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE |   1.097.989|
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI    |    30.000|
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |409 REZERVE            |    25.000|
+------------+----------------------------------+--------------+
|41     |TEKOČI TRANSFERI         |   1.470.501|
|      |(410+411+412+413+414)       |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |410 SUBVENCIJE          |    31.600|
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM    |    896.298|
|      |IN GOSPODINJSTVOM         |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |412 TRANSFERI NEPROFITNIM     |    87.493|
|      |ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM    |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI      |    455.110|
|      |TRANSFERI             |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO   |       0|
+------------+----------------------------------+--------------+
|42     |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)    |   2.204.197|
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH   |   2.204.197|
|      |SREDSTEV             |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|43     | INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)  |    797.345|
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |431 INVESTICIJSKI TRANSFERI    |    544.330|
|      |PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM    |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI    |    253.015|
+------------+----------------------------------+--------------+
|III.    |PRORAČUNSKI PRESEŽEK       |   –814.430|
|      |(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)     |       |
|      |(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ   |       |
|      |ODHODKI)             |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|B.     |RAČUN FINANČNIH TERJATEV     |       |
|      |IN NALOŽB             |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|75     |IV. PREJETA VRAČILA DANIH     |       0|
|      |POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH  |       |
|      |DELEŽEV (750+751+752)       |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |       0|
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |751 PRODAJA KAPITALSKIH      |       0|
|      |DELEŽEV              |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |752 KUPNINE IZ NASLOVA      |       0|
|      |PRIVATIZACIJE           |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|44     |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE   |       0|
|      |KAPITALSKIH DELEŽEV        |       |
|      |(440+441+442+443)         |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |440 DANA POSOJILA         |       0|
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |       0|
|      |IN NALOŽB             |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |442 PORABA SREDSTEV KUPNIN    |       0|
|      |IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE     |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |443 POVEČANJE NAMENSKEGA     |       0|
|      |PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH    |       |
|      |IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH     |       |
|      |JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO      |       |
|      |PREMOŽENJE V SVOJI LASTI     |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|VI.     |PREJETA MINUS DANA POSOJILA    |       0|
|      |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV |       |
|      |(IV.–V.)             |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|C.     |RAČUN FINANCIRANJA        |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|50     |VII. ZADOLŽEVANJE (500)      |       0|
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE      |       0|
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |5001 Najeti krediti pri poslovnih |       |
|      |bankah              |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |5002 Najeti krediti pri drugih  |       0|
|      |finančnih institucijah      |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |5003 Najeti krediti pri drugih  |       0|
|      |domačih kreditodajalcih      |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |5004 Sredstva, pridobljena z   |       0|
|      |izdajo vrednostnih papirjev na  |       |
|      |domačem trgu           |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|55     |VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)    |       0|
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA   |       0|
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |5501 Odplačila kreditov poslovnim |       |
|      |bankam              |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |5502 Odplačila kreditov drugim  |       0|
|      |finančnim institucijam      |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |5503 Odplačila kreditov drugim  |       0|
|      |domačim kreditodajalcem      |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|      |5504 Odplačila glavnice      |       0|
|      |vrednostnih papirjev, izdanih na |       |
|      |domačem trgu           |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|IX.     |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)      |   –814.430|
|      |SREDSTEV NA RAČUNIH        |       |
|      |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|X.     |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  |       0|
+------------+----------------------------------+--------------+
|XI.     |NETO FINANCIRANJE         |    814.430|
|      |(VI.+VII.-VIII.-IX=-III.)     |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
|XI.     |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH    |    826.485|
|      |OB KONCU PRETEKLEGA LETA     |       |
+------------+----------------------------------+--------------+
Struktura splošnega in posebnega dela proračuna sta priloga k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Šmartno pri Litiji.
Posebni del proračuna ali načrt občine je razdeljen na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na glavne programe in podprograme. Podprogrami so razdeljeni na proračunske postavke, te pa na konte določene s predpisanim kontnim načrtom. Področja proračunske porabe pripadajo posameznim proračunskim uporabnikom.«
2. člen
Prvi odstavek 13. člena Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2008 (Uradni list RS, št. 119/07) se spremeni tako, da se glasi:
»Dovoljeno je, da neposredni uporabnik proračuna v tekočem letu za investicijske odhodke in investicijske transfere razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v veljavnem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati:
– v letu 2009 1.000.000 euro pravic porabe za investicijske odhodke in investicijske transfere,
– v letu 2010 500.000 euro pravic porabe za investicijske odhodke in investicijske transfere«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 400-008/2007
Šmartno pri Litiji, dne 19. junija 2008
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

AAA Zlata odličnost