Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2008 z dne 30. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2008 z dne 30. 6. 2008

Kazalo

2819. Zakon o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-1C), stran 8693.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-1C)
Razglašam Zakon o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-1C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 18. junija 2008.
Št. 003-02-6/2008-7
Ljubljana, dne 26. junija 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBI ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O INVESTICIJSKIH SKLADIH IN DRUŽBAH ZA UPRAVLJANJE (ZISDU-1C)
1. člen
V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 92/07 in 109/07 – popravek) se prvi odstavek 127. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za osebe, ki so pridobile dovoljenje Agencije za opravljanje funkcije člana uprave družbe za upravljanje, osebe, ki so uspešno opravile preizkus strokovnega znanja, potrebnega za opravljanje poslov člana uprave družbe za upravljanje, in osebe, ki so uspešno opravile preizkus strokovnega znanja, potrebnega za opravljanje poslov borznega posrednika, in sicer najmanj za opravljanje poslov izvrševanja naročil strank in investicijskega svetovanja, se šteje, da so pridobile dovoljenje iz prvega odstavka 225.b člena zakona.«.
V drugem odstavku se črta zadnji stavek.
Četrti odstavek se črta.
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 412-01/92-4/35
Ljubljana, dne 18. junija 2008
EPA 2089-IV
Državni zbor
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost