Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2008 z dne 30. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2008 z dne 30. 6. 2008

Kazalo

2856. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »Selo« v Zagorju ob Savi, stran 8772.

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 109/05 – UPB) je župan Občine Zagorje ob Savi sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »Selo« v Zagorju ob Savi
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)
Prostorski akt, ki veljajo na območju obravnave, je Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Zagorje ob Savi v letu 1994, letu 1997 in letu 2002, št. 300-9/86 (Uradni vestnik Zasavja, št. 2/96, 15/98, 17/03) z Urbanističnimi zasnovami naselja Zagorje.
Cilji urejanja območja pomembnejšega lokalnega središča naselja Zagorja so, da se bo stanovanjska gradnja usmerjena v zapolnitve obstoječih območij ter na razširjena stanovanjska območja v Selu in Dolenji vasi.
Obravnavano območje je v Urbanističnih zasnovah naselja Zagorje ob Savi opredeljeno kot območje za stanovanja z načrtovano širitvijo v drugi fazi.
Za obravnavano območje je župan Občine Zagorje ob Savi na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 30. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 6/99, 15/00, 8/03) dne 28. 6. 2006, pod št. 350-10/2005, sprejel Program priprave lokacijskega načrta za območje »Selo« v Zagorju. Program priprave je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 73/06 dne 13. 7. 2006. Pobudnik in investitor izdelave lokacijskega načrta Karel Kotnik, Polje 30, Zagorje ob Savi, s postopkom izdelave lokacijskega načrta ni nadaljeval.
Razlog za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta je pobuda novega investitorja BATIS d.o.o., Koprska cesta 2a, Ljubljana, da se za obravnavano območje, glede na novo zakonodajo, izdela OPPN, kot temeljni prostorski dokument za načrtovano novo naselje enodružinskih hiš.
2. Predmet, programska izhodišča in okvirno ureditveno območje
Na ureditvenem območju se načrtuje novo naselje devetnajstih individualnih stanovanjskih hiš. Ureditveno območje bo opremljeno z vso potrebno prometno in komunalno infrastrukturo.
Predvidene so enodružinske hiše tlorisnih gabaritov 12,00 m X 9,50 m z etažnostjo K+P+M. Kleti bodo delno vkopane, zaradi nivelacije terena.
Vsak objekt bo stal na samostojni gradbeni parceli. Do posameznega objekta bodo omogočeni dostopi z avtomobilom. Na vsaki gradbeni parceli so predvideni trije parkirni prostori.
Območje urejanja se navezuje na lokalno cesto na severni strani z tremi uvozi v širini 5,00 m. Ker je območje rahlo nagnjen teren, bo okolica urejena v nivojih. Na južni strani območja je predvideno otroško igrišče oziroma park.
Ureditveno območje predvideno za gradnjo se nahaja južno od lokalne ceste proti Ravenski vasi. Teren je rahlo nagnjeno zahodno orientirano travnato pobočje nad potokom Kotrederščica in pod Javorjem.
Ureditveno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta se v celoti nahaja v k.o. Zagorje – mesto in vključuje zemljišča parc. št. 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574/1, 1574/2, 1574/3, 1574/4 in 1474/5.
Površina ureditvenega območja je 11.676 m2.
3. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način pridobitve strokovnih rešitev
Podlaga za izdelavo predloga občinskega podrobnega prostorskega načrta je geodetski načrt, izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04). Predlog načrta mora vsebovati tudi podatke o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic.
Pred izdelavo predloga občinskega podrobnega prostorskega načrta se izdelajo naslednje strokovne podlage:
– geološko geomehanske raziskave in elaborat;
– analiza naravnih danosti in ustvarjenih razmer, kot so namembnost površin in objektov, prometna, komunalna, energetska infrastruktura, lastništvo zemljišč;
– idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve, izdelana na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske in arhitekturne rešitve in ureditve z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;
– idejna zasnova individualnih stanovanjskih objektov;
– idejna zasnova prometne ureditve, tudi v odnosu do obstoječe (ukinitve, preureditve obstoječih cest, poti ipd.);
– idejna zasnova novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev;
– morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora.
Strokovne rešitve izdela načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca, in ga je izbral investitor.
OPPN mora biti izdelan v obsegu in z vsebinami, ki jih določa Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in ustrezni podzakonski akti in v skladu s tem sklepom. OPPN se izdela tudi v digitalni obliki, tako da je možen vnos v GIS občine.
4. Rok za pripravo prostorskega akta oziroma njegovih posameznih faz
– Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN);
– Objava sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu in obvestilo MOP;
– Priprava osnutka OPPN – 30 dni;
– Poziv nosilcem urejanja prostora za pridobitev smernic in pridobitev obvestila MOP, službe za varstvo okolja, o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje – 30 dni;
– Analiza smernic, izdelava strokovnih podlag in dopolnitev osnutka OPPN – 30 dni;
– Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi – 7 dni pred pričetkom javne razgrnitve;
– Objava na svetovnem spletu in na krajevno običajen način;
– Javna razgrnitev in obravnava OPPN z evidentiranjem vseh pisnih pripomb – 30 dni;
– Priprava stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave – 15 dni;
– Prva obravnava na OS;
– Pisno posredovanje stališč do pripomb;
– Priprava predloga OPPN na podlagi stališč do pripomb – 15 dni;
– Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora na predlog OPPN – 30 dni;
– Priprava usklajenega predloga OPPN;
– Druga obravnava in sprejem odloka na občinskem svetu;
– Objava odloka v Uradnem listu Republike Slovenije.
5. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi
Nosilci urejanja prostora, ki morajo podati smernice na osnutek OPPN, k predlogu OPPN pa mnenje, so:
– Elektro Ljubljana, p.o. PE Elektro Trbovlje, Gimnazijska 25, 1420 Trbovlje,
– Telekom Slovenije, Enota Trbovlje, Trg revolucije 27, Trbovlje,
– Občina Zagorje ob Savi, Oddelek za gospodarske javne službe, Zagorje ob Savi,
– Adriaplin, Dunajska cesta 7, Ljubljana,
– EVJ Elektroprom Kisovec, Loke 22, Kisovec,
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana (v vednost: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana, Tržaška 4, Ljubljana),
– Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Kerstnikova 3, Ljubljana.
Ker se je v letu 2005 za obravnavano območje že pričel postopek priprave lokacijskega načrta za območje »Selo« v Zagorju je v skladu z določbami Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) Ministrstvo za okolje in prostor z odločbo št. 354-09-222/2005 z dne 21. 7. 2005 ugotovilo, da v postopku priprave lokacijskega načrta za območje »Selo« v Zagorju ni treba izvesti postopka celovite presoje njegovih vplivov na okolje.
Kolikor se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice in mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso navedeni, se le-ta pridobijo v postopku.
Pristojni organi (nosilci urejanja prostora) morajo v skladu z zakonom podati svoje smernice za načrtovanje in mnenja v roku 30 dni od zahteve.
Načrtovalec občinskega podrobnega prostorskega načrta je podjetje Arhitekta Lipičnik&Colja k.d., Slovenska cesta 6, Ljubljana.
Pripravljavec občinskega podrobnega prostorskega načrta, odgovoren za njegovo pripravo, je Občina Zagorje ob Savi.
6. Obveznosti financiranja priprave
Stroške izdelave OPPN in strokovnih podlag krije investitor BATIS d.o.o., Koprska cesta 2a, Ljubljana.
7. Objava sklepa priprave
Ta sklep se pošlje Ministrstvu za okolje in prostor. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Zagorje ob Savi, veljati pa začne z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Program priprave lokacijskega načrta za območje »Selo« v Zagorju, ki ga je na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 30. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 6/99, 15/00, 8/03) dne 28. 6. 2006, pod št. 350-10/2005, sprejel župan Občine Zagorje ob Savi. Program priprave je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 73/06 dne 13. 7. 2006.
Št. 3505-4/2008
Zagorje ob Savi, dne 17. junija 2008
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost