Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2008 z dne 30. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2008 z dne 30. 6. 2008

Kazalo

2820. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD-A), stran 8693.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 18. junija 2008.
Št. 003-02-6/2008-11
Ljubljana, dne 26. junija 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PREGLEDNOSTI FINANČNIH ODNOSOV IN LOČENEM EVIDENTIRANJU RAZLIČNIH DEJAVNOSTI (ZPFOLERD-A)
1. člen
V Zakonu o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 53/07) se v 3. členu v 6. točki besedilo »oddelek D« nadomesti z besedilom »področje C«, besedilo »(s podpodročji od DA do DN)« pa se nadomesti z vejico in besedilom »oddelek 58 Založništvo, ki spada na področje J – Informacijske in komunikacijske dejavnosti, ali oddelek 38 Zbiranje in odvoz odpadkov ter ravnanje z njimi; pridobivanje sekundarnih surovin, ki spada na področje E – Oskrba z vodo; Ravnanje z odplakami in odpadki; Saniranje okolja«.
2. člen
V 6. členu se v prvem odstavku za besedilom »če obračunsko obdobje ni enako koledarskemu letu« besedilo »v dveh mesecih (to je do konca meseca februarja)« nadomesti z besedilom »do konca meseca februarja«.
V četrtem odstavku se beseda »podpodročij« nadomesti z besedo »oddelkov«.
3. člen
V 8. členu se v drugem odstavku v 4. točki na koncu prvega stavka pred piko doda vejica in besedilo »razen če je izvajalec pravna oseba, za katero velja zakon, ki ureja računovodstvo (v nadaljnjem besedilu: pravna oseba po ZR), ko lahko povečujejo obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje«. V drugem stavku se za besedilom »oblikovanje in porabo dolgoročno odloženih prihodkov« doda besedilo »oziroma obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje«.
V 6. točki se za besedo »dobiček« doda besedilo »oziroma presežek prihodkov nad odhodki«, za besedo »izgubo« pa doda besedilo »oziroma presežek odhodkov nad prihodki«.
V 8. točki se na koncu stavka pred piko doda vejica in besedilo »pri čemer morajo pravne osebe po ZR upoštevati posebnosti, določene zanje s predpisi, ki urejajo računovodstvo«.
V 11. točki se za besedilom »razčleniti stroške po funkcionalnih skupinah iz računovodskih standardov« doda vejica in besedilo »pri čemer morajo pravne osebe po ZR upoštevati posebnosti, določene zanje s predpisi, ki urejajo računovodstvo,«.
V tretjem odstavku se na koncu doda besedilo, ki se glasi: »Slovenski inštitut za revizijo, ustanovljen po zakonu, ki ureja revidiranje, izda navodilo, s katerim se podrobneje določita vsebina in oblika posebnega poročila revizorja o objektivni opravičenosti sodil. Ministrstvo, ki je pristojno za urejanje področja dejavnosti splošnega pomena, lahko izda predpis, v katerem določi obvezne oziroma izbirne kazalnike, ki se uporabljajo pri oblikovanju sodil v istovrstnih izvajalcih s pravico ali pooblastilom za posamezno dejavnost splošnega pomena. Sodila se smejo uporabljati, če ministrstvo, ki je pristojno za urejanje področja dejavnosti splošnega pomena, izda soglasje k njihovi ustreznosti.«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Izvajalci s pravico ali pooblastilom iz prvega odstavka prejšnjega člena uporabljajo pravila iz tega člena pri pripravi planskih dokumentov (finančni načrt, plan dela ali drugi dokumenti računovodskega predračunavanja) in poročil (letna poročila, računovodski izkazi in podobno).«.
4. člen
V 13. členu se v naslovu člena za besedo »predpisa« doda besedilo »in spletna aplikacija«.
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Minister oziroma ministrica (v nadaljnjem besedilu: minister), pristojen za finance, izda pravilnik, s katerim podrobneje uredi področje preglednosti finančnih odnosov med javnimi oblastmi in javnimi podjetji ter finančno preglednost znotraj določenih podjetij, in v katerem podrobneje določi:
– vsebino podatkov, ki se vodijo v spletni aplikaciji iz drugega odstavka tega člena in o katerih morajo poročevalci poročati;
– vsebino Registra javnih podjetij po ZPFOLERD iz petega odstavka 4. člena tega zakona;
– oblike transakcij javnih sredstev iz drugega odstavka 5. člena tega zakona;
– vsebino Evidence o dodeljenih in uporabljenih javnih sredstvih iz četrtega odstavka 5. člena tega zakona;
– vsebino Seznama javnih podjetij po ZPFOLERD v proizvodnih dejavnostih iz drugega odstavka 6. člena tega zakona;
– vsebino Registra izvajalcev s pravicami ali pooblastili iz tretjega odstavka 7. člena tega zakona in
– vsebino Evidence transakcij javnih sredstev izvajalcem s pravico ali pooblastilom iz tretjega odstavka 7. člena tega zakona.«.
V drugem odstavku se na koncu pred piko doda vejica in besedilo »ter postopek poročanja v spletno aplikacijo«.
Za drugim odstavkom se dodajo novi tretji do sedmi odstavek, ki se glasijo:
»(3) AJPES in ministrstvo, pristojno za finance, zagotavljata za izpolnjevanje obveznosti organov oblasti in podjetij po tem zakonu in predpisih iz tega člena enotno tehnološko podporo s spletno aplikacijo.
(4) Podatki, ki se evidentirajo v spletni aplikaciji, se štejejo za del evidenc, ki jih morajo v skladu s tem zakonom voditi organi oblasti in podjetja. Za te podatke morajo organi oblasti in podjetja zagotavljati ustrezna dokazila. Podatke in dokumentacijo, iz katere ti podatki izhajajo, morajo poročevalci hraniti najmanj pet let od prenehanja vodenja posameznega podatka, razen tistih, ki se nanašajo na transakcije, o katerih se morajo hraniti najmanj pet let po koncu obračunskega obdobja, v katerem so bila javna sredstva uporabljena.
(5) V spletni aplikaciji morajo biti vsakemu organu oblasti in podjetju podatki, ki se nanašajo na njega samega, ter podatki, o katerih je sam poročal in ki se vodijo zanj, dostopni na vpogled. Omogočen mora biti tudi njihov izpis in izvoz. Organom oblasti mora biti zagotovljen dostop do vseh podatkov o javnih podjetjih, ki so pod njihovim prevladujočim vplivom, in o izvajalcih s pravico ali pooblastilom, ki so jim sami podelili bodisi izključne ali posebne pravice bodisi pooblastila za opravljanje storitev splošnega gospodarskega pomena, ter do vseh podatkov o transakcijah, ki so jih imeli z njimi. Pristojnemu ministrstvu mora biti zagotovljen dostop do vseh podatkov o izvajalcih s pravico ali pooblastilom, ki opravljajo storitve splošnega gospodarskega pomena na področju, za katero je pristojno, ter do vseh njihovih podatkov o transakcijah. AJPES in ministrstvu, pristojnemu za finance, mora biti zagotovljen dostop do vseh podatkov, ki se vodijo v spletni aplikaciji, ter njihov izpis in izvoz.
(6) Organi oblasti in podjetja morajo sporočiti osnovne podatke o sebi v skladu s predpisoma iz prvega in drugega odstavka tega člena ob prvi prijavi v spletni aplikaciji ter ob njihovi vsakokratni spremembi najpozneje naslednji delovni dan po spremembi, razen o podatkih, ki se nanašajo na posamezno obračunsko obdobje in jih morajo sporočiti do konca meseca aprila tekočega leta za obračunsko obdobje, ki se je končalo v preteklem letu, razen če gre za poročanje v skladu s prvim odstavkom 6. člena tega zakona.
(7) Ministrstvo, pristojno za finance, in organi oblasti lahko podatke, ki jih pridobivajo v skladu s petim odstavkom tega člena, uporabljajo za:
– vodenje poslovne evidence finančnega premoženja;
– izpolnjevanje obveznosti po zakonu, ki ureja prevzeme;
– poročanje mednarodnim organizacijam, v katere je država že vključena ali se vključuje (kakršne so Evropska unija, OECD – Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj ter podobne);
– poročanje institucijam, s katerimi država, ministrstvo, pristojno za finance, oziroma organ oblasti sodeluje (kakršne so rating agencije, Eurostat, Mednarodni denarni sklad, Svetovna banka, Statistični urad Republike Slovenije, Banka Slovenije, Računsko sodišče Republike Slovenije in podobne), ter
– preverjanje podatkov o finančnem premoženju v bilanci stanja oziroma premoženjski bilanci.«.
5. člen
18. člen se spremeni, tako da se glasi:
»18. člen
(začetek prijav in poročanja v spletno aplikacijo)
(1) Minister, pristojen za finance, s sklepom določi dan vzpostavitve spletne aplikacije, od katerega naprej se poročevalci začnejo prijavljati v spletno aplikacijo in poročati. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Organi oblasti, javna podjetja, v katerih imajo organi oblasti neposredno prevladujoč vpliv, in izvajalci s pravico ali pooblastilom:
– se morajo prijaviti v spletno aplikacijo v 15 delovnih dneh od dne uveljavitve sklepa iz prvega odstavka tega člena in
– morajo prvič poročati o svojih osnovnih podatkih.
(3) Organi oblasti in javna podjetja, v katerih imajo organi oblasti neposredno prevladujoč vpliv, morajo v 8 dneh po izteku roka za prijavo v spletno aplikacijo:
– prvič poročati o svojih naložbah v podjetja in javna podjetja ter o pravnih aktih, ki urejajo finančno sodelovanje, ali predpisih, v katerih jim je zagotovljen prevladujoč vpliv, in
– obvestiti vsa podjetja, v katerih imajo naložbe, da se prijavijo v spletno aplikacijo.
(4) Podjetja, ki prejmejo obvestilo v skladu z drugo alinejo prejšnjega odstavka:
– se morajo v 8 dneh po prejemu obvestila prijaviti v spletno aplikacijo;
– morajo prvič poročati o svojih osnovnih podatkih in
– morajo prvič poročati podatke o svoji lastniški strukturi.
(5) Organi oblasti morajo v 8 dneh po izteku roka za prijavo v spletno aplikacijo prvič poročati podatke o podjetjih, ki so jim dodelili bodisi posebne ali izključne pravice bodisi pooblastila za opravljanje storitev splošnega gospodarskega pomena.«.
6. člen
19. člen se spremeni, tako da se glasi:
»19. člen
(nadaljnje prijave v spletno aplikacijo in poročanje po vzpostavitvi Registra javnih podjetij po ZPFOLERD)
Podjetje, ki se uvrsti med javna podjetja v Registru javnih podjetij po ZPFOLERD iz petega odstavka 4. člena tega zakona:
– se mora prijaviti v spletno aplikacijo najpozneje naslednji delovni dan po uvrstitvi v register;
– mora prvič poročati o svojih osnovnih podatkih;
– mora prvič poročati podatke o svojih naložbah v podjetja in javna podjetja ter o pravnih aktih, ki urejajo finančno sodelovanje, ali predpisih, v katerih mu je zagotovljen prevladujoč vpliv;
– mora obvestiti vsa podjetja, v katerih ima naložbe, da se prijavijo v spletno aplikacijo, in
– mora prvič preveriti podatke, ki se vodijo o njem v registru.«.
7. člen
20. člen se spremeni, tako da se glasi:
»20. člen
(nadaljnje prijave v spletno aplikacijo in poročanje po vzpostavitvi Registra izvajalcev s pravicami ali pooblastili)
Podjetje, ki se uvrsti med izvajalce s pravico ali pooblastilom v Registru izvajalcev s pravicami ali pooblastili iz tretjega odstavka 7. člena tega zakona,
– se mora prijaviti v spletno aplikacijo najpozneje naslednji delovni dan, po uvrstitvi v register;
– mora prvič poročati o svojih osnovnih podatkih in
– mora prvič preveriti podatke, ki se vodijo o njem v registru.«.
8. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»22. člen
(začetek poročanja o transakcijah in izjeme)
(1) Minister, pristojen za finance, s sklepom določi dan, od katerega naprej začnejo poročevalci poročati o transakcijah in ki ne sme biti kasnejši od 1. januarja 2010. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) O transakcijah med organi oblasti in tistimi javnimi zavodi, ki v letu 2007 izkažejo manj od deset milijonov eurov prihodkov, poročevalcem ni treba poročati.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
9. člen
Izvajalcem s pravico in pooblastilom, za katere mora revizor v skladu s tretjim odstavkom 8. člena Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 53/07; v nadaljnjem besedilu: ZPFOLERD) pred uporabo sodil preveriti njihovo objektivno opravičenost in ki so imeli ta sodila določena že pred uveljavitvijo tega zakona, le-teh ni treba ponovno določati, če je revizor preveril njihovo objektivno opravičenost in o svojih ugotovitvah poročal v posebnem poročilu do 30. septembra 2008 in če je pristojno ministrstvo soglašalo z njihovo ustreznostjo.
10. člen
Izvajalci s pravico ali pooblastilom, ki morajo ravnati v skladu z 8. členom ZPFOLERD, morajo imeti sodila določena in preverjena s strani revizorja ter morajo glede njihove ustreznosti pridobiti soglasje pristojnega ministrstva do priprave planskih dokumentov za leto 2009, vendar najpozneje do 31. decembra 2008.
11. člen
Slovenski inštitut za revizijo izda navodilo iz tretjega odstavka 8. člena ZPFOLERD v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
12. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-01/07-6/2
Ljubljana, dne 18. junija 2008
EPA 2039-IV
Državni zbor
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost