Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2008 z dne 30. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2008 z dne 30. 6. 2008

Kazalo

2841. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Krško, stran 8743.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS/I, št. 12/91 in 17/91 – ZUDE ter Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94 – Odločba US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine Krško na 22. seji dne 19. 6. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Krško
1. člen
Spremeni se 5. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Krško (Uradni list RS, št. 96/00, 91/01 in 91/05) in po novem glasi:
»Mladinski center opravlja naslednje dejavnosti kot javno službo:
– zbiranje in posredovanje informacij za mlade ter svetovanje mladim,
– koordiniranje dejavnosti in prireditev za mladino,
– organiziranje in izvajanje interesnih dejavnosti za mladino (računalniške, informacijske in komunikacijske interesne dejavnosti),
– organiziranje, posredovanje informacij in svetovanje počitniške dejavnosti za mladino,
– organiziranje in izvajanje prireditev širšega pomena in pridobivanje sredstev zanje,
– organiziranje neformalnega izobraževanja mladih,
– nudenje organizacijske in tehnične pomoči organizacijam, ki izvajajo dejavnosti za mladino,
– vodenje mladinskih dejavnosti,
– izvajanje socialno varstvenih programov in storitev za mlade,
– vsestranska pomoč mladim ustvarjalcem pri uresničevanju njihovih zamisli,
– izvajanje nacionalnega programa Multimedijski center Posavja,
– koordinacija Lokalne akcijske skupine,
– zagotavljanje mladinskih prenočišč za potrebe programskih dejavnosti za mlade.
Zavod lahko poleg dejavnosti, ki predstavlja javno službo opravlja tudi druge dejavnosti s katerimi dopolnjuje osnovno dejavnost.
Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji so:
– R/90.040      obratovanje objektov za kulturne
           prireditve,
– C/18.200      razmnoževanje posnetih nosilcev zvoka,
– G/47.190      druga trgovina na drobno v
           nespecializiranih prodajalnah,
– I/56.300      strežba pijač,
– J/58.110      izdajanje knjig,
– J/59.200      snemanje in izdajanje zvočnih zapisov
           in muzikalij,
– J/62.090      druge z informacijsko tehnologijo in
           računalniškimi storitvami povezane
           dejavnosti,
– J/63.990      drugo informiranje,
– N/77.290      dajanje drugih izdelkov za široko rabo
           v najem in zakup,
– N/82.190      fotokopiranje, priprava dokumentov in
           druge posamične pisarniške dejavnosti,
– P/85.520      izobraževanje, izpopolnjevanje in
           usposabljanje na področju kulture in
           umetnosti,
– P/85.590      drugje nerazvrščeno izobraževanje,
           izpopolnjevanje in usposabljanje,
– Q/88.990      drugje nerazvrščeno socialno varstvo
           brez nastanitve,
– L/68.200      oddajanje prostorov v najem,
– I/55.100      dejavnost hotelov in podobnih
           nastanitvenih obratov.«
2. člen
Spremeni se 7. člen in glasi:
»Zavod upravlja svet, ki ima enajst članov. Svet sestavljajo:
– en predstavnik delavcev mladinskega centra,
– šest predstavnikov ustanovitelja, ki jih imenuje Občinski svet Občine Krško,
– štirje predstavniki uporabnikov, oziroma zainteresirane javnosti (en predstavnik Mladinskega sveta Krško, en predstavnik kluba študentov, en predstavnik ZPM Krško, en predstavnik DZMP Krško).
Člani sveta zavoda izvolijo izmed sebe predsednika sveta. Prvo sejo sveta skliče dotedanji predsednik sveta, do izvolitve predsednika pa jo vodi najstarejši član sveta. Svet odloča z večino glasov svojih članov.«
3. člen
Prva alinea drugega odstavka 11. člena se spremeni in glasi:
»– univerzitetna izobrazba družboslovne smeri in najmanj tri leta delovnih izkušenj.«
4. člen
Prvi odstavek 12. člena se spremeni in glasi:
»Strokovni organ zavoda je programski svet. Šteje pet do sedem članov, ki jih imenuje svet zavoda izmed strokovnih delavcev zavoda in zunanjih strokovnjakov s področja dela zavoda.«
5. člen
Za 16. členom se doda nov 16.a člen, ki glasi:
»Plače zaposlenih v javnem zavodu se določajo po predpisih, ki veljajo za uprave lokalnih skupnosti, vse do sprejema področne zakonodaje in kolektivne pogodbe.«
6. člen
Svet zavoda se izvoli in konstituira najkasneje v roku štirih mesecev od uveljavitve tega odloka. S konstituiranjem novega sveta zavoda preneha mandat staremu svetu zavoda.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2008-O703
Krško, dne 19. junija 2008
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost