Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2008 z dne 30. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2008 z dne 30. 6. 2008

Kazalo

2857. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »Loke« v Kisovcu, stran 8773.

Na podlagi 60. člena Zakona prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »Loke« v Kisovcu (Uradni list RS, št. 34/08) in 30. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 109/05 – UPB) je župan Občine Zagorje ob Savi sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »Loke« v Kisovcu
1. člen
Javno se razgrne dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje »Loke« v Kisovcu (besedilo odloka, povzetek za javnost in projekt št. OPPN 01/08, ki ga je izdelalo podjetje AKA d.o.o. Trbovlje).
2. člen
Območje urejanja se nahaja v starem trškem jedru Lok, na severnem delu ureditvenega območja naselja Kisovec. Na severu ga omejuje strmo gozdnato pobočje, na jugu območje s centralnimi funkcijami in stanovanji z objekti kmetijske zadruge in gasilskega doma, na vzhodu lokalna cesta Loke–Gamberk–Zaloka z individualno stanovanjsko pozidavo ob njej ter na zahodu sklop individualne stanovanjske pozidave.
Ureditveno območje vključuje zemljišča parc. št. 173/16, 174/2 in 175, vse k.o. Loke. Podrobnejša namenska raba območja je območje za stanovanja. Površina ureditvenega območja je cca 0,3 ha. Na obravnavanem zemljišču je stal večstanovanjski objekt Loke 47, ki je bil zaradi dotrajanosti ter funkcionalne neustreznosti odstranjen. Predmet občinskega podrobnega prostorskega načrta je umestitev v prostor nadomestni večstanovanjski objekt s celotno infrastrukturo ter prometno in zunanjo ureditev območja.
3. člen
Dopolnjen osnutek OPPN bo javno razgrnjen v mansardi upravne zgradbe Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi in na sedežu KS Kisovec Loke, Trg pohorskega bataljona 15, Kisovec, v času uradnih ur. Javna razgrnitev bo trajala 30 dni, in sicer od 7. 7. 2008 do 7. 8. 2008.
4. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo v sredo dne 23. 7. 2008 ob 16. uri na sedežu KS Kisovec Loke, Trg pohorskega bataljona 15, Kisovec.
5. člen
V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjen dopolnjen osnutek OPPN podajo pripombe in predloge vsi zainteresirani. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na mestu javne razgrnitve ter pisno na naslov Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi. Ustno se lahko pripombe in predlogi podajo na javni obravnavi.
6. člen
Občane se o javni razgrnitvi obvesti najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve, na krajevno običajen način. Ta sklep se objavi na spletni strani Občine Zagorje ob Savi in v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 3505-1/2008
Zagorje ob Savi, dne 17. junija 2008
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost