Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2008 z dne 30. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2008 z dne 30. 6. 2008

Kazalo

2844. Sklep o pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Log - Dragomer, stran 8757.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 7. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je župan Občine Log - Dragomer sprejel
S K L E P
o pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Log - Dragomer
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo Občinskega prostorskega načrta Občine Log - Dragomer
Občina Log - Dragomer je nastala leta 2006 z izločitvijo iz Občine Vrhnika. Občina obsega približno 11 km2 in ima približno 3500 prebivalcev. Ob svojem nastanku je prevzela veljavne prostorske akte nekdanje Občine Vrhnika, ki so še v veljavi. Območje Občine Log - Dragomer, ki zajema naselja Dragomer, Log in Lukovico, leži ob stari magistralni cesti Ljubljana–Vrhnika, jugozahodno od Ljubljane in ima ugodno prometno povezanost. Od Ljubljane je oddaljeno 10 km, prav toliko od Vrhnike. Cilj občine je, da zagotovi kvalitetno bivalno okolje in usklajen prostorski razvoj ter razvoj občinskega središča, in to predvsem s sanacijo in dopolnitvijo obstoječih naselij in ne z obsežnimi širitvami, kar je tudi v skladu z načeli trajnostnega razvoja, varstva narave in varstva virov.
Razlogi za pripravo Občinskega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPN) so predvsem v tem, da je treba tako opredeljene cilje vključiti v temeljni prostorski dokument občine. Zakon o prostorskem načrtovanju v 95. členu tudi določa, da mora občina sprejeti OPN najkasneje v 24. mesecih po uveljavitvi predpisa iz 39. člena tega zakona.
2. Način pridobitve strokovnih rešitev
OPN se pripravi in sprejme kot enovit dokument (tako strateški kot izvedbeni del), ki celovito obravnava prostorsko problematiko občine. V postopku priprave OPN bodo obravnavane tudi vse prispele pobude občanov in pravnih oseb ter pobude pripravljavca, ki se nanašajo na urejanje in rabo prostora; zadnji rok za oddajo pobud občanov in pravnih oseb je 15. dan po objavi tega sklepa.
Strokovne rešitve za pripravo OPN bodo temeljile na strokovnih podlagah (že izdelanih za nekdanjo Občino Vrhnika in novih), na podatkih s terenskih ogledov ter podatkih pristojnih institucij (javne baze podatkov in podatki nosilcev urejanja prostora). Pripravljavec lahko pridobi ali izdela še dodatne strokovne podlage, če bi se v postopku priprave OPN izkazalo, da je potrebno posamezna izhodišča strateško ali tematsko podrobneje preveriti.
3. Roki za pripravo OPN
Ob sodelovanju nosilcev urejanja prostora bo potekala priprava OPN po priloženem terminskem planu. Če bo potrebno, se bo vzporedno s pripravo OPN izvajal tudi postopek celovite presoje vplivov na okolje po ZVO-1 in postopek sprejemljivosti izvedbe OPN po ZON-B.
+-------------------------------------------+------------------+
|          Faza          |    Rok    |
+-------------------------------------------+------------------+
|Sklep župana o začetku priprave OPN    |    junij 2008|
+-------------------------------------------+------------------+
|Izdelava osnutka OPN            |  september 2008|
+-------------------------------------------+------------------+
|Pridobitev smernic             |   oktober 2008|
+-------------------------------------------+------------------+
|Izdelava okoljskega poročila        |   november 2008|
+-------------------------------------------+------------------+
|Javna razgrnitev in javna obravnava OPN in |    januar 2009|
|okoljskega poročila            |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|Izdelava in sprejem stališč do pripomb   |   februar 2009|
|iz javne razgrnitve in javne obravnave   |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|Izdelava predloga OPN           |    april 2009|
+-------------------------------------------+------------------+
|Pridobitev mnenj nosilcev urejanja     |    junij 2009|
|prostora k predlogu OPN in pridobitev   |         |
|odločbe o sprejemljivosti vplivov na    |         |
|okolje                   |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|Pridobitev sklepa Ministrstva za okolje  |    julij 2009|
|in prostor o potrditvi OPN         |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|Sprejem odloka o OPN na občinskem svetu in |  september 2009|
|objava v uradnem glasilu          |         |
+-------------------------------------------+------------------+
4. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz svoje pristojnosti, so:
1. Ministrstvo RS za okolje in prostor,
2. Agencija RS za okolje,
3. Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana,
4. Ministrstvo RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
5. Zavod za gozdove Slovenije, OE Ljubljana,
6. Zavod za ribištvo,
7. Ministrstvo RS za promet,
8. Direkcija RS za ceste,
9. DARS, družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d.,
10. Ministrstvo RS za obrambo,
11. Ministrstvo RS za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje,
12. Ministrstvo RS za zdravje,
13. Ministrstvo RS za šolstvo in šport,
14. Ministrstvo RS za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
15. Ministrstvo RS za kulturo,
16. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana,
17. Ministrstvo RS za javno upravo,
18. Ministrstvo RS za gospodarstvo,
19. Ministrstvo RS za delo, družino in socialen zadeve,
20. Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko,
21. Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana zahod,
22. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana okolica,
23. RRA LUR,
24. Komunalno podjetje Vrhnika, d.d.,
25. Geoplin Plinovodi, d.o.o.,
26. Občina Log - Dragomer,
27. drugi nosilci urejanja prostora, za katere se bo v postopku priprave OPN izkazala potreba.
5. Objava
Sklep o pripravi OPN se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Sklep se objavi tudi spletni strani Občine Log - Dragomer (www.log-dragomer.si). Posreduje se Ministrstvu za okolje in prostor ter sosednjim občinam.
Št. 3500-15/2008
Dragomer, dne 18. junija 2008
Župan
Občine Log - Dragomer
Mladen Sumina l.r.

AAA Zlata odličnost