Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2008 z dne 30. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2008 z dne 30. 6. 2008

Kazalo

2818. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (ZOPOKD-B), stran 8692.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (ZOPOKD-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (ZOPOKD-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 17. junija 2008.
Št. 003-02-6/2008-2
Ljubljana, dne 26. junija 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ODGOVORNOSTI PRAVNIH OSEB ZA KAZNIVA DEJANJA (ZOPOKD-B)
1. člen
V Zakonu o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo) se v prvem odstavku 1. člena besedilo »33. členom Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94 – popr. in 23/99)« nadomesti z besedilom »42. členom Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 55/08 – KZ-1)«, besedi »poleg storilca« nadomestita z besedo »kazensko« ter črta beseda »tudi«.
2. člen
V tretjem odstavku 3. člena se številka »122« nadomesti s številko »12«, besedilo »123. člena kazenskega« se nadomesti z besedilom »13. člena Kazenskega«, besedilo »124. člena kazenskega« pa se nadomesti z besedilom »14. člena Kazenskega«.
3. člen
V napovednem stavku prvega odstavka 4. člena se za besedama »je ta« doda besedilo »pravna oseba kazensko.
3. točka se spremeni tako, da se glasi:
»3. če pridobi protipravno premoženjsko korist iz kaznivega dejanja ali predmete, nastale s kaznivim dejanjem;«.
4. člen
V prvem odstavku 5. člena se besedi »kazensko odgovoren.« nadomestita z besedilom »kriv ali če je dejanje storil pod vplivom sile ali grožnje pravne osebe.«.
5. člen
V prvem odstavku 11. člena se za besedo »dejanja« doda besedilo », pri katerem je za pravno osebo podan temelj odgovornosti iz 4. točke 4. člena tega zakona, preden je bilo dejanje odkrito,«.
V drugem odstavku se za besedo »dejanja« doda besedilo », pri katerem je za pravno osebo podan temelj odgovornosti iz 4. točke 4. člena tega zakona«, za besedo »prostovoljno« pa se doda besedilo »naznani storilca, preden je bilo dejanje odkrito«.
6. člen
V 12. členu se na koncu 3. točke pika nadomesti s podpičjem in se dodata novi 4. in 5. točka, ki se glasita:
»4) prepoved udeležbe na razpisih na področju javnega naročanja;
5) prepoved trgovanja s finančnimi instrumenti.«.
7. člen
V 13. členu se v prvem odstavku znesek »500.000 tolarjev« nadomesti z zneskom »10.000 eurov«, znesek »150,000.000 tolarjev« pa se nadomesti z zneskom »1,000.000 eurov«.
8. člen
Za 15. členom se dodata novi 15.a in 15.b člen, ki se glasita:
»Prepoved udeležbe na razpisih na področju javnega naročanja
15.a člen
(1) Pravni osebi sme sodišče za kazniva dejanja iz 24. poglavja in za kazniva dejanja po 260. in po 262. do 264. členu iz 26. poglavja Kazenskega zakonika izreči kot stransko kazen prepoved udeležbe na razpisih na področju javnega naročanja od treh let do desetih let.
(2) Naročnik mora iz postopka javnega naročanja izločiti vsakega kandidata ali ponudnika, če gre za pravno osebo, ki ji je bila izrečena stranska kazen po tem členu.
Prepoved trgovanja s finančnimi instrumenti pravne osebe na organiziranem trgu
15.b člen
Pravni osebi sme sodišče za kazniva dejanja iz 24. poglavja in za kazniva dejanja po 260. in po 262. do 264. členu iz 26. poglavja Kazenskega zakonika izreči kot stransko kazen prepoved trgovanja z delnicami, drugimi vrednostnimi papirji ali finančnimi instrumenti pravne osebe na organiziranem trgu za obdobje od enega leta do osmih let.«.
9. člen
V prvem odstavku 16. člena se besedilo »41. člena kazenskega zakonika« nadomesti z besedilom »49. člena Kazenskega zakonika«.
10. člen
V drugem odstavku 17. člena se besedilo »50,000.000 tolarjev« nadomesti z »500.000 eurov«.
11. člen
V 18. členu se besedilo »69. členu kazenskega zakonika« nadomesti z besedilom »73. členu Kazenskega zakonika«.
12. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
»23. člen
Za pravne osebe se smiselno uporabljajo določbe splošnega dela kazenskega zakona, če ni s tem zakonom drugače določeno.«.
13. člen
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
»25. člen
Pravne osebe so odgovorne za ta kazniva dejanja iz posebnega dela Kazenskega zakonika:
1) iz 14. poglavja za kazniva dejanja po 108. do 114. členu;
2) iz 15. poglavja za kaznivo dejanje po 121. členu;
3) iz 16. poglavja za kazniva dejanja po 131. in 137. do 144. členu ter 146. do 149. členu;
4) iz 18. poglavja za kaznivo dejanje po 166. členu;
5) iz 19. poglavja za kaznivi dejanji po 175. in 176. členu;
6) iz 20. poglavja za kazniva dejanja po 177. do 187. členu;
7) iz 22. poglavja za kazniva dejanja po 196. do 202. členu;
8) iz 23. poglavja za kazniva dejanja po 204. do 223. členu;
9) iz 24. poglavja za kazniva dejanja po 225. do 250. členu;
10) iz 25. poglavja za kazniva dejanja po 251. do 256. členu;
11) iz 26. poglavja za kazniva dejanja po 260. in 262. do 265. členu;
12) iz 28. poglavja za kazniva dejanja po 280. do 287. in 289., 290. in 293. členu;
13) iz 29. poglavja za kazniva dejanja po 294., 295., 297. do 300., 302. do 304. in 306. do 313. členu;
14) iz 30. poglavja za kazniva dejanja po 314. do 322. členu;
15) iz 31. poglavja za kazniva dejanja po 325. do 327., 329. in 331. členu;
16) iz 32. poglavja za kazniva dejanja po 332. do 347. členu;
17) iz 33. poglavja za kazniva dejanja po 356. do 359. členu;
18) iz 35. poglavja za kazniva dejanja po 374. členu.«.
14. člen
V 1. točki prvega odstavka 26. člena se besedilo »75,000.000 tolarjev« nadomesti z »500.000 eurov«, v 2. točki pa se besedilo »2,500.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »50.000 eurov«.
15. člen
V 27. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Sodišče lahko do konca glavne obravnave iz tehtnih razlogov ali zaradi smotrnosti odloči, da se postopek zoper pravno osebo izloči in dokonča posebej.«.
16. člen
V 29. členu se besede »zakonu o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94 – popr., 25/96 – odločba US, 5/98 – odločba US, 72/98 in 6/99)« nadomesti z besedami »zakonu, ki ureja kazenski postopek«.
17. člen
V 39. členu se v 2. točki besedi »odgovorno dejanja« nadomestita z besedilom »kazensko odgovorno za kaznivo dejanje«.
18. člen
V 42. členu se besede »zakona o kazenskem postopku« nadomestijo z besedami »zakona, ki ureja kazenski postopek«.
19. člen
V 43. členu se besedilo »prvega odstavka 392. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94 – popr. in 23/99).« nadomesti z besedilom »377. člena Kazenskega zakonika«.
KONČNA DOLOČBA
20. člen
Ta zakon začne veljati 1. novembra 2008.
Št. 713-01/94-12/12
Ljubljana, dne 17. junija 2008
EPA 1928-IV
Državni zbor
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost