Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2008 z dne 30. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2008 z dne 30. 6. 2008

Kazalo

2852. Sklep o določitvi cene programov v vrtcih na območju Občine Poljčane, stran 8765.

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 in 25/08), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05), 3. in 12. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06) in 17. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07) je Občinski svet Občine Poljčane na 15. seji dne 17. 6. 2008 sprejel
S K L E P
o določitvi cene programov v vrtcih na območju Občine Poljčane
1. člen
V vrtcu na območju Občine Poljčane se za posamezne programe vrtcev določijo naslednje cene programov in veljajo od 1. julija 2008:
+--------------------------------------------+-----------------+
|        VRSTA PROGRAMA        | CENA PROGRAMA V |
|                      |    EUR    |
+--------------------------------------------+-----------------+
|1. DNEVNI PROGRAM (6 do 9 ur)        |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Prvo starostno obdobje (1 do 3 let)     |   388,75   |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Drugo starostno obdobje (3 do 6 let)    |   289,05   |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Kombinirani oddelki (1 do 6 let)      |   310,08   |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Oddelek 3–4 leta              |   310,08   |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Oddelek s posebnimi potrebami        |   763,78   |
+--------------------------------------------+-----------------+
|2. POLDNEVNI PROGRAM (4 do 6 ur) brez    |         |
|prehrane                  |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Prvo starostno obdobje (1 do 3 let)     |   262,97   |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Drugo starostno obdobje (3 do 6 let)    |   204,90   |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Kombinirani oddelki (1 do 6 let) in oddelek |   241,93   |
|3–4 leta                  |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|3. KRAJŠI PROGRAM (3–6 let) brez prehrane  |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Krajši program               |   104,73   |
+--------------------------------------------+-----------------+
2. člen
Cene prehrane znašajo:
+--------------------------+-----------------+-----------------+
|     Obroki     |  Dnevno EUR  |  Mesečno EUR  |
+--------------------------+-----------------+-----------------+
|Zajtrk          |   0,70    |   15,40   |
+--------------------------+-----------------+-----------------+
|Malica          |   0,48    |   10,56   |
+--------------------------+-----------------+-----------------+
|Kosilo          |   1,63    |   35,86   |
+--------------------------+-----------------+-----------------+
|SKUPAJ          |   2,81    |   61,82   |
+--------------------------+-----------------+-----------------+
3. člen
Plačila staršev se določijo na osnovi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06).
4. člen
V cenah programov vrtca iz 1. člena tega sklepa so za posamezne obroke prehrane upoštevani naslednji stroški živil, ki so osnova za zmanjšanje cene v primerih iz 5. člena tega sklepa:
+------------------------------------------+-------------------+
|         Obroki         |  Dnevno EUR   |
+------------------------------------------+-------------------+
|Zajtrk                  |    0,25    |
+------------------------------------------+-------------------+
|Malica                  |    0,17    |
+------------------------------------------+-------------------+
|Kosilo                  |    0,59    |
+------------------------------------------+-------------------+
|SKUPAJ                  |    1,01    |
+------------------------------------------+-------------------+
5. člen
Staršem, ki podaljšujejo bivanje otroka v vrtcu nad 9. ur, se za vsako začeto uro zaračuna 3,70 EUR.
6. člen
Za stroške neporabljenih živil znižana cena programa je v primeru napovedane odsotnosti otroka podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije lokalna skupnost zavezanka. Kolikor starši obvestijo vrtec o otrokovi odsotnosti do 9. ure, se cena programa kot osnova za plačilo zniža za stroške neporabljenih živil z naslednjim dnem.
7. člen
Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni ali dvomesečni odsotnosti v času šolskih poletnih počitnic rezervirati mesto v izbrani enoti oziroma oddelku, plačajo za mesec, ko je otrok odsoten, 30% njim določenega plačila. To določilo velja samo za starše, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v Občini Poljčane.
Starši so dolžni napovedati odsotnost otroka v vrtcu pisno, najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka.
To pravico lahko v breme proračuna Občine Poljčane uveljavijo tudi starši s stalnim prebivališčem na območju Občine Poljčane, katerih otroci so vključeni v javne vrtce v drugih občinah, če jo je skladno z odločitvami teh občin možno uveljaviti.
8. člen
Za čas nepretrgane daljše bolezenske odsotnosti otroka občinska uprava Občine Poljčane na osnovi vloge staršev, ob predložitvi ustreznih zdravniških potrdil, plačilo staršev za program vrtca za čas odsotnosti otroka zniža tako, da znaša za prvi mesec odsotnosti 25% njim določenega plačila, za ostali čas pa se starše plačila oprosti. O zmanjšanem plačilu v prvem mesecu odsotnosti otroka zaradi bolezni in oprostitvi v naslednjih dveh mesecih odloči občinska uprava s sklepom o oprostitvi plačila. V primeru, da traja bolezen otroka več kot tri mesece, občinska uprava ponovno odloči o pravici za največ tri mesece na osnovi vloge starša za podaljšanje veljavnosti sklepa o oprostitvi plačila vrtca za čas daljše bolezni otroka, ki ji je priložena nova zdravstvena dokumentacija.
To določilo velja samo za starše s stalnim prebivališčem v Občini Poljčane. V breme proračuna Občine Poljčane lahko to pravico uveljavijo tudi starši s stalnim prebivališčem na območju Občine Poljčane, katerih otroci so vključeni v javne vrtce v drugih občinah, če jo je skladno z odločitvami teh občin možno uveljaviti.
9. člen
V primeru vpisa ali izpisa otroka sredi meseca se plačilo staršev proporcionalno zmanjša glede na število dni prisotnosti otroka v vrtcu v mesecu vpisa ali izpisa. Kadar so otroci iz druge občine, se občini, plačnici razlike med ceno programa in plačilom staršev, za ta mesec zaračuna samo proporcionalni del razlike med ceno programa in plačilom staršev.
10. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 7. 2008 dalje.
Št. 013-3/2008-20-301
Poljčane, dne 17. junija 2008
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.

AAA Zlata odličnost