Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2008 z dne 30. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2008 z dne 30. 6. 2008

Kazalo

2860. Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, stran 8776.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – Odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 83. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08) in 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo in 56/08) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o ustanovitvi Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem sklepom Republika Slovenija uskladi delovanje Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: zavod) z določbami Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, v nadaljnjem besedilu: zakon), ureja njegov status, razmerja med ustanoviteljem in zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja zavoda.
(2) Ustanovitelj zavoda je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice in obveznosti Republike Slovenije izvaja Vlada Republike Slovenije.
2. člen
Zavod je ustanovila Vlada Republike Slovenije s Sklepom o ustanovitvi Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 38/99). V letu 2003 je Vlada Republike Slovenije sprejela nov Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 110/03).
3. člen
(1) Poslanstvo zavoda je izvajanje javne službe na področju varstva nepremične in z njo povezane premične in žive kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: dediščina).
(2) Svoje poslanstvo zavod utemeljuje z ohranjanjem dediščine kot pomembnega dela kulturne raznolikosti Slovenije in kot dela evropske in svetovne dediščine, z vključevanjem dediščine v sodobno življenje, z razvijanjem dediščinske zavesti in omogočanjem uživanja v dediščini sedanjim in prihodnjim rodovom.
4. člen
(1) Ime zavoda: Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.
(2) Skrajšano ime: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
(3) Kratica zavoda je ZVKDS.
(4) Angleška različica imena in kratice zavoda sta: Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia, IPCHS.
(5) Sedež zavoda je v Ljubljani.
(6) Poslovni naslov zavoda je Metelkova 6.
(7) Sprememba poslovnega naslova zavoda ne pomeni spremembe tega sklepa.
(8) Zavod je pravna oseba.
5. člen
(1) Zavod ima v svoji sestavi dve glavni organizacijski enoti, in sicer: Enoto za varstvo nepremične in z njo povezane dediščine (v nadaljnjem besedilu: Služba za kulturno dediščino) ter Center za konservatorstvo.
(2) Služba za kulturno dediščino ima naslednje območne enote:
– območna enota Celje,
– območna enota Kranj,
– območna enota Ljubljana,
– območna enota Maribor,
– območna enota Murska Sobota,
– območna enota Nova Gorica,
– območna enota Novo mesto,
– območna enota Piran.
(3) Center za konservatorstvo ima dve organizacijski enoti, in sicer:
– Restavratorski center,
– Center za preventivno arheologijo.
(4) Zavod ima poleg organizacijskih enot iz prejšnjih odstavkov tudi sektorje za izvajanje posameznih nalog varstva, in sicer najmanj za:
– identificiranje in dokumentiranje dediščine,
– razvojne dokumente in prostorske akte,
– upravne postopke v zvezi z varstvom dediščine,
– razvoj standardov in metod varstva ter strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje.
(5) Razmerja med organizacijskimi enotami in sektorji, način njihovega vodenja in podrobnejšo notranjo organizacijo ureja akt o organizaciji dela zavoda.
II. DEJAVNOSTI ZAVODA
6. člen
(1) Zavod kot državno javno službo v okviru Službe za kulturno dediščino opravlja naslednje naloge:
1. identificira, dokumentira, preučuje, vrednoti in interpretira nepremično dediščino ter premično in živo dediščino ter jo predstavlja javnosti v okviru varstva nepremične dediščine,
2. sodeluje v pripravi strategije varstva in predlaga ukrepe za njeno izvedbo,
3. predlaga vpis nepremične dediščine v register,
4. pripravlja predloge za razglasitve nepremičnih spomenikov,
5. analizira in vrednoti prostor za prikaz vrednotenja dediščine v prostoru,
6. pripravlja gradiva za smernice in mnenja v postopkih priprave planov,
7. sodeluje z državnimi organi in jim nudi strokovno pomoč pri postopkih v zvezi s stvarmi z domnevo dediščine,
8. sprejme načrt izvedbe predhodnih raziskav območij prostorskih aktov,
9. sodeluje pri varstvu dediščine v primeru oboroženega spopada in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
10. opravlja revizijo konservatorskih načrtov, ki jih pripravijo druge osebe,
11. sodeluje z upravljavci spomenikov pri pripravi predlogov načrta upravljanja,
12. izdaja mnenja o plačilu in višini nadomestila za omejevanje gospodarskega izkoriščanja spomenikov,
13. pripravlja strokovne podlage za upravne postopke, ki jih vodi ministrstvo, pristojno za varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo),
14. predlaga ministru, pristojnemu za varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: minister), sprejem podzakonskih aktov,
15. oblikuje metode in standarde za ohranitev nepremične dediščine ter usmerja, usklajuje in spremlja njihovo izvajanje,
16. zagotavlja izpopolnjevanje in usklajuje potrebe po izobraževanju kadrov na področju varstva nepremične dediščine,
17. opravlja strokovni nadzor nad predhodnimi raziskavami,
18. sodeluje z lastniki oziroma posestniki nepremičnih spomenikov in z drugimi uporabniki dediščine, ki imajo interese v zvezi s posameznim spomenikom, ter jim posreduje pojasnila, nasvete in navodila,
19. izvaja programe za razvijanje zavesti o dediščini, pripravništva in prakse za izobraževalne programe različnih stopenj s svojega področja,
20. sodeluje pri izvajanju strokovnih izpitov za področje varstva nepremične dediščine in
21. opravlja strokovni nadzor nad posegi v dediščino.
(2) Zavod na podlagi javnega pooblastila opravlja še naslednje naloge:
– izdaja kulturnovarstvene pogoje in soglasja za posege v dediščino,
– vodi evidenco raziskav,
– izdaja odločbe o arheološkem najdišču,
– odredi lastniku spomenika izvedbo določenih ukrepov varstva spomenikov.
(3) S soglasjem ustanovitelja lahko zavod opravlja tudi druge naloge.
(4) Zavod kot državno javno službo v Restavratorskem centru kot enoti Centra za konservatorstvo opravlja naslednje naloge:
1. skrbi za razvoj konservatorsko-restavratorske stroke ter ga usmerja,
2. vodi in izvaja predhodne raziskave spomenikov iz druge alinee drugega odstavka 34. člena zakona,
3. pripravlja konservatorske načrte za spomenike v lasti države,
4. izdeluje konservatorsko-restavratorsko projektno dokumentacijo za zahtevne posege,
5. načrtuje, vodi in izvaja zahtevne konservatorsko-restavratorske posege na spomenikih in konservatorsko-restavratorske posege na spomenikih v lasti države, ki se financirajo iz državnega proračuna, namenjenega kulturi,
6. sodeluje pri presoji in skrbi za materialno stanje dediščine in spomenikov,
7. izvaja raziskovalne projekte s področja varstva po naročilu ministrstva,
8. sodeluje z državnimi organi in jim nudi strokovno pomoč pri postopkih v zvezi s stvarmi z domnevo dediščine,
9. zagotavlja dokumentacijo za konservatorsko-restavratorske dejavnosti,
10. izvaja programe pripravništva in izpopolnjevanja,
11. izvaja prakso za izobraževalne programe konservatorstva-restavratorstva,
12. skrbi za razvijanje zavesti javnosti o konservatorsko-restavratorski dejavnosti in
13. upravlja nepremične spomenike v lasti države.
(5) Restavratorski center opravlja tudi naslednje naloge, ki se ne financirajo iz državnega proračuna, namenjenega kulturi:
– pripravlja konservatorske načrte za spomenike, ki niso v lasti države,
– vodi in izvaja predhodne raziskave spomenikov iz druge alinee prvega odstavka 34. člena zakona,
– izdeluje konservatorsko-restavratorsko projektno dokumentacijo za manj zahtevne posege,
– načrtuje, vodi in izvaja manj zahtevne konservatorsko-restavratorske posege,
– izvaja raziskovalne in druge projekte s področja varstva, ki se financirajo na podlagi pogodb,
– izvaja programe usposabljanja in vseživljenjskega učenja s področja konservatorsko-restavratorske dejavnosti ter
– upravlja nepremične spomenike, ki niso v lasti države.
(6) Zavod kot državno javno službo v Centru za preventivno arheologijo kot enoti Centra za konservatorstvo opravlja naslednje naloge:
– vodi in izvaja predhodne arheološke raziskave iz prve alinee drugega odstavka 34. člena in iz tretjega odstavka 34. člena zakona,
– skrbi za metodološki in infrastrukturni razvoj na področju arheoloških raziskav in poizkopavalnih postopkov,
– vodi in izvaja predhodne arheološke raziskave ter poizkopavalne postopke spomenikov v lasti države, ki se financirajo iz državnega proračuna, namenjenega kulturi,
– izvaja raziskovalne projekte s področja preventivne arheologije po naročilu ministrstva,
– izvaja programe pripravništva in izpopolnjevanja,
– izvaja prakso za izobraževalne programe preventivne arheologije in
– skrbi za razvijanje zavesti javnosti o preventivni arheologiji.
(7) Center za preventivno arheologijo opravlja tudi naslednje naloge, ki se ne financirajo iz državnega proračuna, namenjenega kulturi:
– vodi in izvaja predhodne in druge arheološke raziskave ter poizkopavalne postopke obdelave arhivov arheoloških najdišč vključno z objavo, ki ne sodijo v drugi in tretji odstavek 34. člena zakona,
– izvaja programe usposabljanja ter
– izvaja raziskovalne in druge projekte s svojega področja, ki se financirajo na podlagi pogodb.
(8) Zavod izvaja javno službo po programu zavoda ali po naročilu ministrstva.
7. člen
Naloge iz prejšnjega člena, ki jih zavod opravlja, so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščene:
– B08.11      Pridobivanje kamna,
– B08.12      Pridobivanje gramoza, peska, gline,
– B08.9       Pridobivanje drugih rudnin in kamnin,
– B09.90      Storitve za drugo rudarjenje,
– C16.1       Žaganje, skobljanje in impregniranje
          lesa,
– C16.23      Stavbno mizarstvo in tesarstvo,
– C16.29      Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa,
          plute, slame in protja,
– C18.13      Priprava za tisk in objavo,
– C18.2       Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa,
– C20.1       Proizvodnja osnovnih kemikalij, gnojil
          in dušikovih spojin, plastičnih mas in
          sintetičnega kavčuka v primarni obliki,
– C23.1       Proizvodnja stekla in steklenih
          izdelkov,
– C23.51      Proizvodnja cementa,
– C23.52      Proizvodnja apna in mavca,
– C23.6       Proizvodnja izdelkov iz betona, cementa,
          mavca,
– C23.7       Obdelava naravnega kamna,
– C31.0       Proizvodnja pohištva,
– C33.19      Popravila drugih naprav,
– E38.21      Ravnanje z nenevarnimi odpadki,
– F41.1       Organizacija izvedbe stavbnih
          projektov,
– F41.2       Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih
          stavb,
– F43.1       Pripravljalna dela na gradbišču,
– F43.3       Zaključna gradbena dela,
– G46.13      Posredništvo pri prodaji lesa in
          gradbenega materiala,
– G46.73      Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
          materialom in sanitarno opremo,
– G47.52      Trgovina na drobno v specializiranih
          prodajalnah z gradbenim materialom,
          kovinskimi izdelki, barvami in steklom,
– G47.6       Trgovina na drobno v specializiranih
          prodajalnah z izdelki za kulturo, šport
          in zabavo,
– G47.782      Trgovina na drobno v specializiranih
          prodajalnah z umetniškimi izdelki,
– G47.79      Trgovina na drobno v prodajalnah z
          rabljenim blagom,
– H52.1       Skladiščenje,
– H52.24      Pretovarjanje,
– J58.1       Izdajanje knjig, periodike in drugo
          založništvo,
– J58.2       Izdajanje programja,
– J59.11      Produkcija filmov, video filmov,
          televizijskih oddaj,
– J59.12      Post produkcijske dejavnosti pri
          izdelavi filmov, video filmov,
          televizijskih oddaj,
– J59.13      Distribucija filmov, video filmov,
          televizijskih oddaj,
– J59.14      Kinematografska dejavnost,
– J59.20      Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in
          muzikalij,
– J60.10      Radijska dejavnost (Oddajanje radijskih
          programov prek interneta),
– J60.20      Televizijska dejavnost (Oddajanje slike
          in zvoka prek interneta),
– J62.0       Računalniško programiranje, svetovanje
          in druge s tem povezane dejavnosti,
– J63.1       Obdelava podatkov in s tem povezane
          dejavnosti; obratovanje spletnih
          portalov,
– J63.9       Dejavnosti tiskovnih agencij, drugo
          informiranje,
– L68.1       Trgovanje z lastnimi nepremičninami,
– L68.2       Oddajanje in obratovanje lastnih ali
          najetih nepremičnin,
– L68.32      Upravljanje nepremičnin za plačilo ali
          po pogodbi,
– M70.21      Dejavnost stikov z javnostjo,
– M70.22      Drugo podjetniško in poslovno
          svetovanje,
– M71.1       Arhitekturno in tehnično projektiranje
          in s tem povezano svetovanje,
– M71.2       Tehnično preizkušanje in analiziranje,
– M72.1       Raziskovalna in razvojna dejavnost na
          področju naravoslovja in tehnologije,
– M72.2       Raziskovalna in razvojna dejavnost na
          področju družboslovja in humanistike,
– M74.1       Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo,
– M74.2       Fotografska dejavnost,
– N77.1       Dajanje motornih vozil v najem in zakup,
– N77.32      Dajanje gradbenih strojev in opreme v
          najem in zakup,
– N77.33      Dajanje pisarniške opreme in
          računalniških naprav v najem in zakup,
– N77.4       Dajanje pravic uporabe intelektualne
          lastnine v zakup, razen avtorsko
          zaščitenih del,
– N79.90      Rezervacije in druge s potovanji
          povezane dejavnosti,
– N82.3       Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
– P85.52      Izobraževanje, izpopolnjevanje in
          usposabljanje na področju kulture in
          umetnosti,
– R90.0       Kulturne in razvedrilne dejavnosti,
– R91.0       Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in
          druge kulturne dejavnosti,
– R93.299      Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti
          čas.
III. ORGANI ZAVODA
8. člen
Organi zavoda so:
– generalni direktor,
– svet,
– strokovni svet.
1. Generalni direktor
9. člen
(1) Generalni direktor zastopa, predstavlja in vodi poslovanje zavoda ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
(2) Generalni direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi in drugimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarstvenika.
(3) Generalnega direktorja imenuje minister na podlagi javnega razpisa ter po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta. Poleg javnega razpisa lahko minister povabi posamezne kandidate tudi neposredno.
(4) Če svet ali strokovni svet ne da mnenja iz prejšnjega odstavka v roku 30 dni, se šteje, da se z imenovanjem strinja.
(5) Mandat generalnega direktorja traja pet let in je po izteku te dobe lahko ponovno imenovan.
(6) Na podlagi akta o imenovanju generalnega direktorja sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta njegov predsednik. Delovno razmerje z generalnim direktorjem se sklene za določen čas, to je za čas trajanja mandata. Predhodno soglasje k pogodbi o zaposlitvi daje minister.
10. člen
(1) Za generalnega direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba s področja družboslovja, humanistike ali tehnike,
– najmanj deset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let izkušenj pri vodenju dela,
– poznavanje področja dela zavoda,
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika,
– vsaj pasivno znanje drugega svetovnega jezika.
(2) Ob prijavi na javni razpis je kandidat za generalnega direktorja dolžan priložiti vizijo delovanja zavoda v prihodnjih petih letih, ki vsebuje finančni, kadrovski in organizacijski vidik.
11. člen
(1) Generalni direktor je lahko razrešen pred potekom mandata v naslednjih primerih:
– če sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, ko generalnemu direktorju preneha pogodba o zaposlitvi po zakonu, ki ureja delovna razmerja,
– če generalni direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda oziroma ustanovitelja ali ravna v nasprotju z njimi,
– če generalni direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo,
– če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda,
– iz razlogov, določenih v 37. členu Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo in 56/08).
(2) Minister mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi pridobiti predhodno mnenje sveta in strokovnega sveta ter seznaniti generalnega direktorja o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
(3) Če svet oziroma strokovni svet ne dasta mnenja v roku 30 dni, se šteje, da se z razrešitvijo strinjata.
12. člen
(1) Naloge generalnega direktorja so:
– načrtuje, organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
– sprejema strateški načrt,
– sprejema program dela s finančnim načrtom,
– sprejema program predhodnih arheoloških raziskav območij prostorskih aktov po predhodnem mnenju ministrstva,
– sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov zavoda,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov zavoda,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– sprejema cenik storitev zavoda po predhodnem soglasju ministra in skrbi za trženje storitev,
– sprejema druge akte, za katere je tako določeno s predpisi, in zagotavlja pripravo aktov, ki jih sprejema svet,
– poroča ustanovitelju in svetu o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
– pripravi letno poročilo,
– sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima,
– izvršuje sklepe in odločitve sveta zavoda in ustanovitelja oziroma ministra,
– oblikuje predloge novih programov in dodatnih storitev,
– skrbi za promocijo zavoda,
– skrbi za sodelovanje z drugimi zavodi in organizacijami,
– zagotavlja obveščanje delavcev v skladu s predpisi,
– določa podatke, ki se štejejo za poslovno skrivnost,
– izvaja vse pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu z veljavnimi predpisi,
– odloča o disciplinski in odškodninski odgovornosti delavcev,
– odloča o razporejanju delovnega časa in odreja delo prek polnega delovnega časa,
– določa plače, odloča o delovni uspešnosti in o napredovanju delavcev v skladu s predpisi,
– imenuje in razrešuje pomočnika direktorja,
– imenuje in razrešuje vodje enot iz 5. člena tega sklepa,
– imenuje delovne skupine ali druga telesa za izvedbo določenih nalog ali preučitev posameznih vprašanj iz svoje pristojnosti,
– opravlja druge naloge, ki jih določajo veljavni predpisi in ta sklep.
(2) K aktom iz druge, tretje, pete, šeste, sedme, osme in trinajste alinee prejšnjega odstavka daje soglasje svet.
13. člen
(1) V pravnem prometu zastopa in predstavlja generalni direktor zavod neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru potrjenega finančnega načrta, razen:
– pogodb o investicijah, za katere je potreben sklep sveta,
– pogodb, ki se nanašajo na nepremičnine, ki jih ima zavod v upravljanju, ki jih lahko sklepa v skladu z zakonom in določbami tega sklepa.
(2) Generalni direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem sklepom, prenese opravljanje posameznih zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili v skladu z aktom o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest.
2. Svet zavoda
14. člen
(1) Svet zavoda sestavlja pet članov, in sicer:
– štirje predstavniki ustanovitelja, ki jih na predlog ministra imenuje Vlada Republike Slovenije izmed strokovnjakov s področja dela zavoda, financ in pravnih zadev, in
– predstavnik delavcev zavoda, ki ga izmed zaposlenih izvolijo zaposleni v zavodu.
(2) Pravico voliti in biti voljen imajo vsi zaposleni v zavodu, razen generalnega direktorja in njegovih pomočnikov.
(3) Generalni direktor je dolžan obvestiti ministra o poteku mandata članom sveta najmanj 90 dni pred potekom njihovega mandata.
(4) Mandat članov sveta zavoda traja pet let in so po poteku mandata lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni.
(5) Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta. Odločitve sprejema z večino glasov vseh članov.
(6) Podrobnejše delovanje uredi svet zavoda s poslovnikom.
15. člen
(1) Predstavnika delavcev v svet zavoda volijo zaposleni v zavodu na neposrednih in tajnih volitvah. Svet zavoda s sklepom razpiše volitve največ 90 in najmanj 60 dni pred potekom mandata sveta zavoda.
(2) S sklepom o razpisu volitev se določi dan volitev, vsebina predlogov kandidatur in imenuje volilna komisija, ki ima lahko svoje podkomisije glede na teritorialno organizacijo zavoda.
(3) Sklep o razpisu se javno objavi v zavodu.
16. člen
(1) Postopek volitev predstavnika delavcev v svetu zavoda vodi volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, dva člana in njihovi namestniki. Predsednik, člani volilne komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člana sveta zavoda.
(2) Volilna komisija skrbi za pravilno izvedbo volitev predstavnika delavcev v svet zavoda, ugotavlja popolnost predlogov kandidatov, določi seznam volivcev, ugotavlja rezultate izida glasovanja in objavi, kateri kandidat je izvoljen v svet zavoda, ter vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami.
(3) Volilne podkomisije iz drugega odstavka prejšnjega člena skrbijo za pravilno izvedbo volitev in ugotavljajo izide glasovanja na ravni organizacijske enote zavoda ter sporočijo izide glasovanja volilni komisiji.
17. člen
(1) Pravico predlagati kandidata za člana sveta zavoda ima najmanj 10% zaposlenih. Predlog mora biti predložen volilni komisiji v 15 dneh od objave sklepa o razpisu volitev.
(2) Predlog mora vsebovati osebna imena in podpise predlagateljev, osebne podatke kandidata s priloženim soglasjem kandidata in ostale podatke v skladu s sklepom iz drugega odstavka 15. člena tega sklepa.
18. člen
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja.
19. člen
(1) Voli se z glasovnicami. Vsak zaposleni ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu njihovih priimkov, z navedbo, da se voli en kandidat. Voli se tako, da se obkroži zaporedna številka pred imenom kandidata, za katerega se želi glasovati.
(2) Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kot enega kandidata.
20. člen
(1) Za člana sveta zavoda je izvoljen tisti kandidat, ki dobi največje število glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, se opravijo ponovne volitve.
(2) Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v petih dneh od dneva volitev.
21. člen
Naloge sveta zavoda so:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor,
– ocenjuje delo generalnega direktorja in pomočnikov direktorjev,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in investicijskega vzdrževanja ter k zavodski kolektivni pogodbi ter nadzira njihovo izvajanje,
– odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja,
– daje predhodno mnenje k imenovanju in razrešitvi generalnega direktorja in pomočnikov direktorja,
– imenuje člane strokovnega sveta,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z generalnim direktorjem.
3. Strokovni svet
22. člen
(1) Strokovni svet sestavlja devet članov, in sicer:
– tri člane izvolijo zaposleni, pri čemer je eden izvoljen izmed zaposlenih v Službi za kulturno dediščino, eden izmed zaposlenih v Restavratorskem centru in eden izmed zaposlenih v Centru za preventivno arheologijo;
– enega člana predlaga Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, s področja dejavnosti zavoda;
– enega člana predlaga Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo;
– enega člana predlaga Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost, s področja restavratorske dejavnosti;
– enega člana predlaga Kulturniška zbornica Slovenije izmed članov nevladnih organizacij, ki imajo status nevladne organizacije, ki deluje v javno korist varstva kulturne dediščine;
– generalni konservator kot pomočnik direktorja, ki vodi Službo za kulturno dediščino, in pomočnik direktorja, ki vodi Center za konservatorstvo, sta člana strokovnega sveta po položaju.
(2) Za postopek volitev predstavnikov delavcev v strokovni svet zavoda se smiselno uporabljajo določbe, ki urejajo postopek volitev predstavnika delavcev v svet zavoda, s tem da se volitve opravijo na ravni organizacijskih enot iz prve alinee prejšnjega odstavka.
(3) Volitve se razpišejo največ 90 in najmanj 60 dni pred potekom mandata.
(4) Generalni direktor mora pozvati predlagatelje na dostavo predlogov najmanj 90 dni pred potekom mandata.
(5) Člane strokovnega sveta iz druge do pete alinee prvega odstavka tega člena imenuje svet zavoda na podlagi predloga predlagateljev.
(6) Mandat članov strokovnega sveta traja pet let in so po preteku mandata lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni.
(7) Strokovni svet sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta. Odločitve sprejema z večino glasov vseh članov.
(8) Podrobnejše delovanje uredi strokovni svet s poslovnikom.
23. člen
Naloge strokovnega sveta so:
– spremlja in ocenjuje delovanje zavoda in politiko njegovega ustanovitelja,
– ugotavlja ustreznost strateškega načrta in programa dela glede na namen, zaradi katerega je bil zavod ustanovljen,
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje generalnemu direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj,
– daje predhodno mnenje ustanovitelju k imenovanju in razrešitvi generalnega direktorja,
– daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem zavoda,
– opravlja druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi in tem sklepom.
4. Druge določbe za svet zavoda in strokovni svet
24. člen
(1) Svet zavoda oziroma strokovni svet se konstituira na svoji prvi konstitutivni seji, ki jo skliče generalni direktor najpozneje v 30 dneh, ko je imenovana oziroma izvoljena večina članov sveta zavoda oziroma strokovnega sveta.
(2) Na prvi konstitutivni seji člani sveta oziroma strokovnega sveta izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika.
(3) Če predsednik ni izvoljen, vodi svet do izvolitve predsednika najstarejši član sveta izmed predstavnikov ustanovitelja, strokovni svet pa najstarejši član.
(4) Članom sveta zavoda in strokovnega sveta začne teči mandat z dnem konstituiranja.
25. člen
(1) Član sveta zavoda, ki ga imenuje ustanovitelj, je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se ne udeležuje sej,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
– ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno.
(2) Člana sveta razreši Vlada Republike Slovenije na predlog sveta zavoda ali ministra.
(3) S sklepom o razrešitvi se za čas do izteka mandata sveta zavoda imenuje nov član.
26. člen
(1) Mandat predstavniku delavcev v svetu zavoda predčasno preneha z odstopom, s prenehanjem delovnega razmerja v zavodu ali na podlagi odpoklica.
(2) Če predstavniku delavcev v svetu zavoda preneha mandat pred potekom mandata svetu zavoda, se opravijo nadomestne volitve.
(3) Na nadomestnih volitvah se izvoli nov predstavnik delavcev v svet zavoda za čas do izteka mandata sveta zavoda. Svet zavoda razpiše nadomestne volitve najpozneje v 15 dneh po ugotovitvi o prenehanju mandata.
27. člen
(1) Postopek odpoklica predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na zahtevo najmanj 10% zaposlenih v zavodu. Postopek odpoklica predstavnika delavcev v svetu zavoda vodi volilna komisija.
(2) Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic in priložene podpise delavcev, ki predlagajo odpoklic.
(3) Zahteva za odpoklic se predloži volilni komisiji, ki je vodila postopek volitev. Volilna komisija preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic. Če se zahteva za odpoklic ne zavrne, volilna komisija v 15 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja. Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina zaposlenih v zavodu.
(4) Za postopek odpoklica predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe za volitve predstavnika delavcev v svet zavoda.
28. člen
Mandat predstavnikov delavcev v strokovnem svetu zavoda predčasno preneha z odstopom, s prenehanjem delovnega razmerja v zavodu ali na podlagi odpoklica. Za odpoklic predstavnikov delavcev v strokovnem svetu se smiselno uporabljajo določbe, ki urejajo odpoklic delavcev v svetu zavoda.
29. člen
Mandat članu strokovnega sveta, ki ni predstavnik zaposlenih, preneha na podlagi razrešitve sveta, ki mu predlog lahko poda predlagatelj, strokovni svet ali minister, članoma iz šeste alinee prvega odstavka 22. člena tega sklepa pa s prenehanjem njune funkcije.
IV. DRUGE DOLOČBE GLEDE VODENJA ZAVODA
30. člen
(1) Zavod ima pomočnika direktorja, ki vodita:
– Službo za kulturno dediščino,
– Center za konservatorstvo.
(2) Pomočnik direktorja, ki vodi Službo za kulturno dediščino, se imenuje generalni konservator. Pomočnik direktorja, ki vodi Center za konservatorstvo, se imenuje direktor Centra za konsevatorstvo (v nadaljnjem besedilu: direktor).
(3) Generalnega konservatorja in direktorja imenuje generalni direktor na podlagi javnega razpisa. Za imenovanje generalnega konservatorja ali direktorja je potrebno predhodno mnenje sveta in strokovnega sveta.
(4) Če svet ali strokovni svet ne da mnenja iz prejšnjega odstavka v roku 30 dni, se šteje, da se z imenovanjem strinja.
(5) Generalni konservator ali direktor je lahko tudi vodja posamezne organizacijske enote zavoda.
(6) Mandat generalnega konservatorja ali direktorja traja za čas trajanja mandata generalnega direktorja in se lahko ponovi.
(7) Delovno razmerje generalnega konservatorja ali direktorja se sklene za določen čas.
(8) Generalni konservator vodi in organizira strokovno delo območnih enot in sektorjev in skrbi za enotno izvajanje strokovnih nalog Službe za kulturno dediščino.
(9) Direktor vodi in organizira strokovno delo Centra za konservatorstvo in skrbi za izvajanje drugih strokovnih nalog Centra.
(10) Podrobnejše naloge pomočnikov direktorjev so določene v aktu o sistemizaciji delovnih mest.
31. člen
Generalni konservator in direktor morata za opravljanje dela izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba ene izmed strok s področja delovanja zavoda,
– strokovni naziv s področja zavodske dejavnosti,
– najmanj tri leta izkušenj pri vodenju strokovnega dela in osem let delovnih izkušenj na področju konservatorstva, restavratorstva, preventivne arheologije ali druge sorodne dejavnosti,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika,
– sposobnost za organiziranje in vodenje strokovnega dela.
32. člen
(1) Generalni konservator in direktor sta lahko razrešena pred potekom mandata iz istih razlogov kot generalni direktor.
(2) O razrešitvi dajeta mnenje svet in strokovni svet. Če mnenja ne podata v roku 30 dni, se šteje, da se z razrešitvijo strinjata.
(3) Pred sprejemom sklepa o razrešitvi, na podlagi razlogov iz prvega odstavka tega člena, mora generalni direktor seznaniti generalnega konservatorja ali direktorja o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se v roku 15 dni o njih izjavi.
V. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
33. člen
(1) Zavod upravlja z naslednjimi nepremičninami v lasti Republike Slovenije:
– poslovna stavba: Tomšičeva 7, Kranj, parc. št. 222, vložna št. 246, k.o. Kranj, površina: 1.360 m2,
– poslovna stavba: Tržaška 4, Ljubljana, parc. št. 185/17, vložna št. 1033, k.o. Gradišče predm. II (v naravi stavbi pripada tudi dvorišče),
– poslovna stavba: Slomškov trg 6, Maribor, parc. št. 1547, vložna št. 769, k.o. Maribor – Grad, površina: 1109,45 m2 – do 1/2 je lastništvo vknjiženo na Mestno občino Maribor,
– poslovna stavba: del na Poljanski cesti 40, Ljubljana, parc. št. 172/8, vložna št. 690, k.o. Poljansko predmestje, površina: 6464 m2 poslovnih prostorov in dvorišče,
– Grad Kodeljevo, Koblarjeva, Ljubljana, parc. št. 825 – zelenica, 340 m2, vl. št. 885, parc. št. 824/1 dvorišče 1393 m2, odpisana v vl. št. 1555, parc. št. 824/2 poslovna stavba 159 m2, parc. št. 824/3 poslovna stavba 356 m2, parc. št. 824/4 poslovna stavba 195 m2, parc. št. 824/5 poslovna stavba 280 m2, parc. št. 826 – pot, 934 m2, parc. št. 827/2 – park, 2646 m2, vse vl. št. 885, k.o. Udmat,
– stanovanje: Nazorjeva 2, Izola; I. nadstropje stanovanjskega bloka, parc. št. 1519 in 1550, k.o. Izola, površina: 37,66 m2,
– stavbišče, zidanica, dvorišče: parc. št. 260/7, vložna št. 238, k.o. Vukovski dol,
– del poslovne stavbe: Palača Apollonio, Ulica svobode 24, Piran, parc. št. 1019, v solastništvu z Občino Piran.
(2) Zavod opravlja dejavnost tudi v naslednjih poslovnih prostorih, ki so v lasti posamezne samoupravne lokalne skupnosti:
– poslovni prostori: Trg bratstva 1, Piran, parc. št. 1006/1, k.o. Piran (v lasti Občine Piran),
– poslovni prostori: Obzidna 9, Koper, parc. št. 609, k.o. Koper (v lasti Mestne občine Koper),
– Prkičeva hiša, Podpeč, parc. št. 3660 in 3659, k.o. Podpeč (v lasti Mestne občine Koper),
– poslovni prostori: Delpinova 16, Nova Gorica,
– restavratorska delavnica: Ulica IX. korpusa 98, Solkan (v lasti Mestne občine Nova Gorica).
34. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti:
– iz državnega proračuna,
– iz proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z donacijami, darili in iz drugih zakonitih virov.
35. člen
(1) Presežek prihodkov nad odhodki zavod nameni za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.
(2) O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča ustanovitelj na predlog generalnega direktorja, po predhodnem mnenju sveta zavoda.
(3) O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog generalnega direktorja, po predhodnem mnenju sveta zavoda.
VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
36. člen
(1) Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
(2) Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
37. člen
Nepremičnine iz prvega odstavka 33. člena tega sklepa, s katerim zavod upravlja, so last ustanovitelja. S premičnim in nepremičnim premoženjem upravlja zavod samostojno v obsegu, ki ga določajo predpisi o ravnanju s stvarnim premoženjem države.
VII. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA
38. člen
(1) Za obveznosti zavoda odgovarja Republika Slovenija do višine sredstev, ki jih v tekočem letu zagotavlja iz proračuna Republike Slovenije za delovanje zavoda.
(2) Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
39. člen
Območna enota Murska Sobota se organizira v enem letu od uveljavitve tega sklepa. Organizacijske in finančne podlage za njeno vzpostavitev in delovanje se podrobneje določijo v programu dela in finančnem načrtu zavoda za leto 2009.
40. člen
(1) Svet zavoda se konstituira v skladu s tem sklepom najpozneje v treh mesecih od uveljavitve tega sklepa. Do takrat opravlja njegove naloge obstoječi svet. Dosedanji člani sveta zavoda opravljajo svojo funkcijo do konstituiranja novega sveta v skladu s tem sklepom. Z dnem konstituiranja sveta v skladu s tem sklepom preneha mandat članom dosedanjega sveta zavoda. Prvo sejo sveta skliče generalni direktor.
(2) Prve volitve predstavnika delavcev v svet zavoda razpiše svet zavoda najpozneje v 15 dneh po uveljavitvi tega sklepa.
(3) Strokovni svet se konstituira v skladu s tem sklepom najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve tega sklepa. Do takrat opravlja njegove naloge obstoječi svet. Prvo sejo strokovnega sveta skliče generalni direktor.
(4) Z dnem uveljavitve tega sklepa dosedanjemu direktorju preneha mandat. Dosedanji direktor nadaljuje z delom kot vršilec dolžnosti generalnega direktorja do imenovanja generalnega direktorja, vendar najdlje za dobo šestih mesecev.
(5) Dosedanji pomočniki direktorja nadaljujejo z delom do imenovanja generalnega direktorja.
41. člen
Zavod sprejme vse potrebne akte, s katerimi uskladi delovanje v skladu s tem sklepom, najpozneje v treh mesecih od uveljavitve tega sklepa. Do sprejema novih aktov veljajo obstoječi akti v vseh določbah, ki niso v nasprotju s tem sklepom.
42. člen
Vršilec dolžnosti generalnega direktorja poskrbi za vpis tega sklepa v sodni register v skladu z veljavnimi predpisi.
43. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 110/03).
44. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01403-23/2008/8
Ljubljana, dne 18. junija 2008
EVA 2008-3511-0023
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti