Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2008 z dne 30. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2008 z dne 30. 6. 2008

Kazalo

2836. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) »Mestno jedro«, stran 8735.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) ter 16. in 39. člena Statuta Občine Idrija (Uradne objave št. 1/01 in 33/01) je župan Občine Idrija sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) »Mestno jedro«
1. Ocena stanja, razlogi za pripravo plana in pravna podlaga za pripravo
– Staro mestno jedro Idrije je potrebno prenoviti in revitalizirati, pri tem pa zagotoviti varovanje kulturnih, tehniških, umetnostno-arhitekturnih in zgodovinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti. Območje je razglašeno za kulturni spomenik lokalnega pomena, znotraj njega pa se nahajata tudi dva spomenika državnega pomena. Prenova se je pričela z Mestnim trgom, nadaljevala se bo s prenovo prvega slovenskega javnega gledališča, nato pa s trgom Sv. Ahacija t.i. Starim placom in mestno tržnico.
– Pravna podlaga za pripravo akta je Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07).
2. Predmet in programska izhodišča
– OPPN se pripravi s ciljem kvalitetne prenove odprtega prostora na trgu Sv. Ahacija in v Ulici Svete Barbare. Vzpostavitvi se vizualna in funkcionalna povezanost z že prenovljenim Mestnim trgom ter navezava na širše območje v smereh grad Gewerkeneg, Antonijev rov, Mestna hiša. Ohrani se zunanji tržni prostor, trg Sv. Ahacija se za mirujoči promet zapre. Programe se dopolni z novimi vsebinami.
3. Značilnosti območja, podatki o varovanju in omejitvah
– Ureditveno območje je ožji del območja kulturnega spomenika poimenovanega »Idrija – historično jedro«, ki je zavarovano z odlokom Občine Idrija in vpisano v register kulturne dediščine /RKD/ z evidenčno številko /EŠD/ 182.
– Del ureditvenega območja se nahaja znotraj priobalnega pasu vodotoka Nikova.
– V prostorskem planu so zemljišča opredeljena kot stavbna s podrobnejšo namensko rabo urbano središče.
4. Ureditveno območje
Območje predstavlja v naravi zaokroženo celoto omejeno z vodotokom Nikova in lokalno cesto št. 130500 ter obsega naslednje parc. št. znotraj k.o. Idrija mesto: 1357, 1358, 1359/3, 1359/5, 1360/1, 1360/3, 1361/1, 1361/2, 1361/3, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366/2, 1366/3, 1366/4, 1368/3, 1368/5, 1369, 1370, 1371, 1428, 1429/1, 1429/2, 1429/3, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436/1, 1436/2, 1436/3, 1436/4, 1436/5, 1436/6, 1436/7, 1436/8, 1436/9, 1436/10, 1437, 1438, 1439, 1440/1, 1440/2, 1440/3, 1441/1, 1441/2, 1441/3, 1442, 1443, 1444, 1445/1, 1446/1, 1446/2, 1447, 1448/1, 1448/2, 1449, 1450, 1451, 1452/1, 1452/2, 1452/3, 1452/4, 1452/5, 1453, 1454, 2623/1, 2693/1, 2694.
5. Način pridobitve strokovnih rešitev
– Izhodišče za pripravo OPPN je elaborat skupine arhitektov PLUSMINUS30, ki je prejel najvišjo nagrado na javnem natečaju, ki ga je izvedla Občina Idrija v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije. Za namen izdelave OPPN je ocenjevalna komisija podala dodatne ugotovitve, stališča oziroma priporočila, ki se upoštevajo pri pripravi akta.
– OPPN se pripravi v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij; Uradni list RS, št. 99/07.
– Za pridobivanje smernic in mnenj bo Občina Idrija pooblastila načrtovalca akta.
6. Seznam potrebnih strokovnih podlag
– Geodetski načrt,
Javni natečaj:  – natečajno gradivo,
         – elaborat skupine arhitektov PLUSMINUS30,
         – ugotovitve, stališča oziroma priporočila
         ocenjevalne komisije,
– Mestno gledališče v Idriji – idejni projekt, Detajl d.o.o., avgust 2005.
7. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja k prostorskemu aktu, so:
– Občina Idrija, Mestni trg 1, Idrija,
– Komunala Idrija, Carl Jakova 4, Idrija,
– Elektro Primorska, Erjavčeva 22, Nova Gorica,
– Petrol Plin d.o.o., Dunajska 50, 1000 Ljubljana,
– Telekom Slovenije, C. 25. junija 1, Nova Gorica,
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana,
– MOP / ARSO / Oddelek za povodja reke Soče, Cankarjeva 62, Nova Gorica,
– Uprava republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova c. 61, Ljubljana.
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
8. Rok za pripravo prostorskega akta oziroma njegovih posameznih faz
+----------------------------+----------------+----------------+
|      Faza      |   Nosilec  |   Rok    |
+----------------------------+----------------+----------------+
|Sklep o začetku priprave  | Občina, župan |  junij 2008  |
|akta            |        |        |
+----------------------------+----------------+----------------+
|Objava sklepa v uradnem   |   Občina   |  junij 2008  |
|glasilu in svetovnem spletu,|        |        |
|MOP             |        |        |
+----------------------------+----------------+----------------+
|Priprava osnutka akta    |  Načrtovalec |  julij 2008  |
+----------------------------+----------------+----------------+
|Poziv nosilcem urejanja   |  Načrtovalec | avgust 2008  |
|prostora za pridobitev   |        | (rok 30 dni) |
|smernic           |        |        |
+----------------------------+----------------+----------------+
|Pridobitev obvestila MOP za |   Občina   | september 2008 |
|varstvo okolja o izvedbi  |        |        |
|celovite presoje vplivov na |        |        |
|okolje           |        |        |
+----------------------------+----------------+----------------+
|Analiza smernic, izdelava  |  Načrtovalec | september 2008 |
|strokovnih podlag in    |        |        |
|dopolnitev osnutka akta   |        |        |
+----------------------------+----------------+----------------+
|Izdelava okoljskega poročila|        |        |
|na osnutek OPPN – na podlagi|        |        |
|obvestila MOP o izvedbi CPVO|        |        |
+----------------------------+----------------+----------------+
|Poziv MOP, pristojno za   |        |        |
|varstvo okolja za presojo  |        |        |
|kakovosti in skladnosti   |        |        |
|okoljskega poročila in   |        |        |
|dopolnjenega osnutka OPPN  |        |        |
+----------------------------+----------------+----------------+
|Javno naznanilo o javni   |   Občina   |  7 dni pred  |
|razgrnitvi in javni     |        |pričetkom javne |
|obravnavi dopolnjenega   |        |  razgrnitve  |
|osnutka akta; objava v   |        |        |
|svetovnem spletu in na   |        |        |
|krajevno običajen način   |        |        |
+----------------------------+----------------+----------------+
|Javna razgrnitev in     |   Občina,  |  30 dni /  |
|obravnava dopolnjenega   |  načrtovalec | 1–31. oktober |
|predloga akta z       |        |        |
|evidentiranjem vseh pripomb |        |        |
+----------------------------+----------------+----------------+
|Priprava stališč do pripomb | Načrtovalec, |  7 dni po  |
|in predlogov iz javne    | občina, župan |zaključku javne |
|razgrnitve in javne     |        |  razgrnitve  |
|obravnave          |        |        |
+----------------------------+----------------+----------------+
|Objava stališč do pripomb na|   Občina   | November 2008 |
|krajevno običajen način,  |        |        |
|pisna seznanitev lastnikov |        |        |
|parcel na območju akta   |        |        |
+----------------------------+----------------+----------------+
|Oblikovanje dopolnjenega  |  Načrtovalec |  10 dni po  |
|predloga akta na podlagi  |        |  potrditvi  |
|stališča do pripomb     |        |  stališč   |
|ter predlogov javnosti   |        |        |
+----------------------------+----------------+----------------+
|Pridobitev mnenj od nosilcev|   Občina,  |   30 dni   |
|urejanja prostora na    |  načrtovalec |        |
|dopolnjen predlog akta in  |        |        |
|opredelitev pristojnih   |        |        |
|ministrstev o        |        |        |
|sprejemljivosti akta, v   |        |        |
|kolikor je potrebna celovita|        |        |
|presoja vplivov na okolje  |        |        |
+----------------------------+----------------+----------------+
|Priprava usklajenega    |  Načrtovalec | December 2008 |
|predloga akta        |        |        |
+----------------------------+----------------+----------------+
|Obravnava in sprejem odloka | Občinski svet | Januar 2009 in |
|na občinskem svetu     | (dve branji) | februar 2009 |
+----------------------------+----------------+----------------+
|Objava odloka v Uradnem   |   Občina   | Februar 2009 |
|listu            |        |        |
+----------------------------+----------------+----------------+
9. Obveznosti financiranja priprave akta
Občina Idrija v celoti financira izdelavo akta.
10. Objava sklepa priprave
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-0008/2008
Idrija, dne 23. junija 2008
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost