Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2008 z dne 30. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2008 z dne 30. 6. 2008

Kazalo

2851. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju nadarjenih in uspešnih študentov Občine Poljčane, stran 8764.

Na podlagi Pravilnika o štipendiranju (Uradni list RS, št. 80/06) in 17. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07) je Občinski svet Občine Poljčane na 15. redni seji dne 17. 6. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju nadarjenih in uspešnih študentov Občine Poljčane
1. člen
V 8. členu Pravilnika o štipendiranju nadarjenih in uspešnih študentov Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 87/07) se v prvi alineji v prvem stavku črta pika in doda besedilo »in ob vpisu v prvi letnik študija niso starejši od 24 let.«
2. člen
V 11. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Za neupravičeno prejeto štipendijo se smatra tudi, če študent, ki je prejel štipendijo, v dveh zaporednih študijskih letih občinski upravi ne predloži potrdila o vpisu v višji letnik ali potrdila o uspešnem zaključku šolanja, razen, če tega ne stori iz opravičljivih razlogov opredeljenih v 8. členu pravilnika«.
Odstavka tretji in četrti postaneta četrti in peti.
3. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Višina štipendije za študente in absolvente se določa na naslednji način:
+----------+------------+-------------+-----------+------------+
| Zap. št. | Povprečna | OSNOVNI DEL | VARIABILNI| Največje |
|     |  ocena  |  točke  | DEL točke | skupno št. |
|     |      |       |      |  točk  |
+----------+------------+-------------+-----------+------------+
|  1.  | 8,00–8,20 |   600   |  100  |   700  |
+----------+------------+-------------+-----------+------------+
|  2.  | 8,21–8,50 |   700   |  100  |   800  |
+----------+------------+-------------+-----------+------------+
|  3.  | 8,51–8,90 |   800   |  100  |   900  |
+----------+------------+-------------+-----------+------------+
|  4.  | 8,91–9,50 |   900   |  100  |  1000  |
+----------+------------+-------------+-----------+------------+
|  5.  | 9,51–10,00 |   1100  |  100  |  1200  |
+----------+------------+-------------+-----------+------------+
Osnovni del štipendije
Točke za osnovni del štipendije se pridobijo izključno na podlagi izračuna povprečne ocene študenta.
Za preračun ocen študentov, ki študirajo v tujini, se uporablja metodologija Zavoda RS za zaposlovanje.
Variabilni del štipendije
Točke za variabilni del štipendije študent pridobi s pomočjo kriterijev, za dodatne aktivnosti študenta v preteklem študijskem letu, opredeljenih v nadaljevanju. Študentu se upošteva največ 100 točk.
1. Tekmovanja iz posameznih predmetnih področij s področja študija (največje možno število točk 100)
+-----------+-------------------------+------------------------+
|Tekmovanje |  Točke individualni  | Točke ekipni rezultati |
|      |    rezultati    |            |
+-----------+------------+------------+------------+-----------+
|      |sodelovanje | doseženo |sodelovanje | doseženo |
|      |      | priznanje, |      |priznanje, |
|      |      | nagrada  |      | nagrada |
+-----------+------------+------------+------------+-----------+
|Državno  |   10   |   40   |   5   |  20   |
+-----------+------------+------------+------------+-----------+
|Mednarodno |  12,5  |   50   |   6   |  25   |
+-----------+------------+------------+------------+-----------+
|Evropsko  |   15   |   60   |  7,5   |  30   |
+-----------+------------+------------+------------+-----------+
|Svetovno  |   20   |   80   |   10   |  40   |
+-----------+------------+------------+------------+-----------+
|MAX TOČK  |   25   |  100   |   15   |  50   |
+-----------+------------+------------+------------+-----------+
Študent lahko pridobi točke za doseženo priznanje oziroma nagrado ali za sodelovanje na tekmovanju, kolikor ne doseže takšnih rezultatov, da bi dosegel priznanje oziroma nagrado.
2. Udeležba na kongresih, simpozijih na temo študija – predstavitev referata, vodenje delavnice ipd. (največje možno število točk 100)
+--------------------------------------+-----------------------+
|        Udeležba        | Število točk/aktivna |
|                   |    udeležba    |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Državno                |     25      |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Mednarodno do 3 udeležene države   |     50      |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Mednarodno nad 3 udeležene države   |     80      |
+--------------------------------------+-----------------------+
|MAX TOČK               |     100     |
+--------------------------------------+-----------------------+
3. Objave znanstvenih prispevkov v strokovnih revijah, literaturah in zborniku recenziranih znanstvenih prispevkov (največje možno število točk 60)
+--------------------------------------+-----------------------+
|        Objave        | Število točk/objava |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Na nivoju države           |     15      |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Mednarodni nivo            |     30      |
+--------------------------------------+-----------------------+
|MAX TOČK               |     60      |
+--------------------------------------+-----------------------+
4. Dodatna izobraževanja s področja študija
+--------------------------------------+-----------------------+
|     Dodatna izobraževanja    |   Število točk   |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Doma                 |     10      |
+--------------------------------------+-----------------------+
|V tujini               |     50      |
+--------------------------------------+-----------------------+
|MAX TOČK               |     80      |
+--------------------------------------+-----------------------+
5. Ostalo
+--------------------------------------+-----------------------+
|        Ostalo        |   Število točk   |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Vzporedno šolanje           |     50      |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Pohvala fakultete, univerze za dosežke|     30      |
|pri študijski dejavnosti       |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|MAX TOČK               |     90      |
+--------------------------------------+-----------------------+
Vrednost točke znaša 0,032% minimalne plače (vrednost točke se zaokroži na stotine) v Republiki Sloveniji. Vrednost točke za vsako šolsko leto potrdi na predlog komisije župan Občine Poljčane s sklepom.«
4. člen
V 13. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Iz posamezne fakultete se lahko štipendirata največ dva najuspešnejša študenta z najvišjim številom doseženih točk. Pri fakultetah, ki imajo več smeri študija, se iz posamezne študijske smeri štipendira en študent, ki je dosegel največ točk.«
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Če je več študentov z enakim številom doseženih točk, je uspešnejši tisti, ki ima višje povprečje ocen.«
5. člen
V 14. členu se besedna zveza » zajamčenega osebnega dohodka« zamenja z besedno zvezo »minimalne plače«.
6. člen
V 15. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Razpis traja najmanj 14 dni od dneva objave, zaključi pa se najkasneje do 15. oktobra tekočega leta za naslednje študijsko leto.«
7. člen
V 16. členu se doda nova šestnajsta alineja, ki se glasi:
»potrjen predmetnik preteklega študijskega letnika«.
8. člen
19. členu se v prvem stavku črta besedna zveza »v seznam upravičencev do štipendije« in se nadomesti z novo besedno zvezo »točkovanja lastne vloge«.
9. člen
V 21. členu se črta besedna zvez »zajamčenega osebnega dohodka« in se nadomesti z besedno zvezo »minimalne plače«.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od razpisa štipendij za študijsko leto 2008/2009 dalje.
Št. 013-3/2008-21-301
Poljčane, dne 17. junija 2008
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.

AAA Zlata odličnost