Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2008 z dne 30. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2008 z dne 30. 6. 2008

Kazalo

2859. Odlok o rebalansu-1 proračuna Občine Sežana za leto 2008, stran 8775.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 – prečiščeno besedilo), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) je občinski svet na seji dne 19. 6. 2008 sprejel
O D L O K
o rebalansu-1 proračuna Občine Sežana za leto 2008
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Sežana za leto 2008 (Uradni list RS, št. 125/07) se v 2. členu spremeni višina proračuna in zneski v tabeli, tako da se le-ta glasi:
»Proračun Občine Sežana za leto 2008 se določa v višini 27.118.589 EUR.
Splošni del proračuna Občine Sežana na ravni podskupin kontov za leto 2008 se določa v naslednjih zneskih:
+-------------------------------------------+------------------+
|A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:     |        EUR|
+---------+---------------------------------+------------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) |    24.152.077|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)     |    11.258.144|
+---------+---------------------------------+------------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI         |     7.628.460|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |700 Davki na dohodek in dobiček |     5.741.456|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |703 Davki na premoženje     |     1.498.867|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |704 Domači davki na blago in   |      388.137|
|     |storitve             |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI        |     3.629.684|
|     |(710+711+712+713+714)      |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |710 Udeležba na dobičku in    |     2.809.884|
|     |dohodki od premoženja      |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |711 Takse in pristojbine     |       4.800|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |712 Globe in druge denarne kazni |       2.000|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |713 Prihodki od prodaje blaga in |       3.000|
|     |storitev             |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |714 Drugi nedavčni prihodki   |      810.000|
+---------+---------------------------------+------------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)  |    10.772.372|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |720 Prihodki od prodaje osnovnih |      597.440|
|     |sredstev             |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |722 Prihodki od prodaje zemljišč |    10.174.932|
|     |in neopredmetenih dolgoročnih  |         |
|     |sredstev             |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|73    |PREJETE DONACIJE (730)      |       2.600|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |730 Prejete donacije iz domačih |       2.600|
|     |virov              |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI (740)    |     2.118.961|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |740 Transferni prihodki iz drugih|     2.118.961|
|     |javnofinančnih institucij    |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)   |    26.999.442|
+---------+---------------------------------+------------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI          |     4.278.829|
|     |(400+401+402+403+409)      |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |400 Plače in drugi izdatki    |      782.391|
|     |zaposlenim            |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |401 Prispevki delodajalcev za  |      122.976|
|     |socialno varnost         |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |402 Izdatki za blago in storitve |     3.206.471|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |403 Plačila domačih obresti   |      12.818|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |409 Rezerve           |      154.173|
+---------+---------------------------------+------------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI         |     4.957.607|
|     |(410+411+412+413)        |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |410 Subvencije          |      116.726|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |411 Transferi posameznikom in  |     1.856.597|
|     |gospodinjstvom          |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |412 Transferi neprofitnim    |      345.860|
|     |organizacijam in ustanovam    |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |413 Drugi tekoči domači transferi|     2.638.424|
+---------+---------------------------------+------------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)   |    15.561.490|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |420 Nakup in gradnja osnovnih  |    15.561.490|
|     |sredstev             |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)|     2.201.516|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |431 Investicijski transferi   |      985.688|
|     |pravnim in fizičnim osebam,ki  |         |
|     |niso proračunski uporabniki   |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |432 Investicijski transferi   |     1.215.828|
|     |proračunskim uporabnikom     |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|III.   |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI|    –2.847.365|
|     |PRIMANJKLJAJ (I.-II.)      |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB:   |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |      13.932|
|     |PRODAJA KAPITALSKIH       |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|75    |DELEŽEV (750+751)        |      13.932|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |750 Prejeta vračila danih posojil|      13.932|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |751 Prodaja kapitalskih deležev |         0|
+---------+---------------------------------+------------------+
|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |      11.000|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV       |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|44    |(440+441)            |      11.000|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |440 Dana posojila        |         0|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |441 Povečanje kapitalskih deležev|      11.000|
|     |in naložb            |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  |       2.932|
|     |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  |         |
|     |(IV.-V.)             |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|C) RAČUN FINANCIRANJA:           |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|VII.   |ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA (500)   |         0|
+---------+---------------------------------+------------------+
|50    |ZADOLŽEVANJE           |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |500 Domače zadolževanje     |         0|
+---------+---------------------------------+------------------+
|VIII.  |ODPLAČILO DOLGA (550)      |      108.147|
+---------+---------------------------------+------------------+
|55    |Odplačilo domačega dolga     |      108.147|
+---------+---------------------------------+------------------+
|IX.   |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA   |     2.952.580|
|     |RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)|         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  |     –108.147|
+---------+---------------------------------+------------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII-VIII- |     2.847.365|
|     |IX) = III            |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|XII.   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB  |     2.952.580|
|     |KONCU PRETEKLEGA LETA      |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
                               «.
2. člen
V 9. členu se v šesti alinei prvega odstavka doda nov drugi stavek, ki se glasi: »O namenu porabe izvirnih prihodkov krajevnih skupnosti, ki niso prihodki po 43. členu Zakona o javnih financah, odločajo sveti krajevnih skupnosti.«
3. člen
V 11. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov.«
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.«
Dosedanji četrti, peti in šesti odstavek postanejo peti, šesti in sedmi odstavek.
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-4/2008-6
Sežana, dne 19. junija 2008
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

AAA Zlata odličnost