Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2008 z dne 30. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2008 z dne 30. 6. 2008

Kazalo

2849. Sklep o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Pivka, stran 8761.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 30. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07) ter na podlagi 37. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) po predhodnem soglasju ministra pristojnega za prostor z dne 2. 6. 2008 je župan Občine Pivka dne 20. 6. 2008 sprejel
S K L E P
o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Pivka
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega načrta)
Temeljne določbe
S tem sklepom se prične uraden postopek priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Pivka (v nadaljevanju: OPN), s katerim bo občina v okviru svojih pristojnosti določila cilje in izhodišča prostorskega razvoja, rabo prostora in pogoje za umeščanje posegov v prostor ter načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena oziroma ureditev skupnega pomena med državo in občino, ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev.
Ocena stanja
(1) Občina Pivka se nahaja v Notranjsko-Kraški regiji, za katero lahko povzamemo, da šteje za najredkeje poseljeno regijo v Sloveniji, sodi v skupino gospodarsko manj razvitih regij z enim najnižjih BDP na prebivalca. Poleg tega ima zastarelo turistično infrastrukturo, visok delež starejšega prebivalstva, pomanjkljivo in zastarelo infrastrukturno opremljenost naselij, premalo prepoznavno turistično destinacijo ter zaradi zakraselosti slabe pogoje za razvoj intenzivnega kmetijstva. Na drugi strani ima regija dobro prometno lego ter dobre možnosti za razvoj turizma zaradi bogatih in sorazmerno ohranjenih območij naravne in kulturne krajine, brez večjih onesnaževalcev, z velikim deležem ozemlja vključenega v Naturo 2000 ter bogatimi energetskimi viri (lesna biomasa).
(2) Viziji izoblikovani na nivoju regije želi slediti v viziji prostorskega razvoja tudi Občina Pivka, in sicer postati prepoznavna, gospodarsko stabilna, razvojno ekološko usmerjena regija, ki bo spodbudila lasten razvoj skozi izrabo naravnih in kulturnih danosti ter s spodbujanjem razvoja človeških virov postala znana po zdravem načinu življenja in uveljavljena turistična destinacija.
(3) Z novim prostorskim načrtom se predvideva določiti predvsem usmeritve za izgradnjo potrebne infrastrukture (izgradnja kanalizacije, ČN, obnove vodovodnih sistemov, obnove prometne infrastrukture, predvsem obremenjujočega tranzitnega prometa …) usmeritve za izboljšanje kakovosti bivalnih okoli in medsebojno povezane turistične infrastrukture, določiti usmeritve za sanacijo degradiranih območij ter zagotoviti območja za gospodarske dejavnosti.
Razlogi za pripravo
(1) Prostorski planski akti Občine Pivka – prostorske sestavine dolgoročnega in družbenega plana Občine Pivka (Uradni list RS, št. 82/98, 75/04), ki so bile izdelane v okviru sistema družbenega planiranja, kljub v letu 2004 sprejetim spremembam in dopolnitvam, ne zagotavljajo več želenega usmerjanja prostorskega razvoja. Veljavne prostorske sestavine plana je bilo v skladu z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1) potrebno nadomestiti s strategijo prostorskega razvoja občine (v nadaljevanju SPRO) in prostorskim redom občine (v nadaljevanju PRO). V času priprave teh dokumentov je 30. 3. 2007 Državni zbor sprejel Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) – (v nadaljevanju: ZPNačrt), ki na novo ureja prostorsko načrtovanje, vrste prostorskih aktov in njihovo pripravo in sprejem.
(2) Občina je kot pripravljalno fazo predhodno izvedla poziv za oddajo razvojni pobud iz javnega in zasebnega sektorja ter poziv za zbiranje predlogov lociranja turistične infrastrukture in ekološko inovacijskega centra.
(3) V sklopu priprave in sprejema OPN se bo zaradi prostorske povezanosti državne prostorske ureditve (glavna državna cesta G1-6) z lokalnim nivojem (območje naselja Pivka, ki predstavlja občinsko središče ter se mu novelira urbanistično zasnovo) obravnavala tudi prestavitev državne ceste G1-6 na območju naselja Pivka.
Pravna podlaga za pripravo OPN:
– ZPNačrt, ki v 11. členu določa, da je občina pristojna za določanje ciljev in izhodišč prostorskega razvoja občine, določanje rabe prostora, pogojev za umeščanje posegov v prostor in načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena,
– Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04), ki skladno s cilji prostorskega razvoja Slovenije opredeljuje zasnovo prostorskega razvoja in prioritete ter usmeritve za njegovo doseganje,
– Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04), ki določa pravila za urejanje prostora,
– Pravna podlaga za pripravo OPN v delu, ki se nanaša na prostorsko ureditev, ki je skupnega državnega in lokalnega pomena je Uredba o vrstah prostorskih ureditev državnega pomena (Uradni list RS, št. 95/07).
2. člen
(območje prostorskega načrta)
OPN se izdela za celotno območje Občine Pivka. Območje urejanja prostorske ureditve skupnega pomena med državo in lokalno skupnostjo – prestavitev državne ceste G1-6 se v celoti nahaja na območju naselja Pivka, ter bo obravnavana znotraj Urbanističnega načrta za naselje Pivka.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili ZPNačrt. Občina bo oddala izdelavo OPN z izbiro najugodnejšega izdelovalca v skladu z Zakonom o javnih naročilih. Izbrani izdelovalec bo izdelal enovit prostorski akt s strateškim in izvedbenim delom občinskega prostorskega načrta, v sklopu katerega bo izdelan urbanistični načrt za naselje Pivka, ter umestitev prostorske ureditve skupnega pomena med državo in občino.
(2) Izdelovalec OPN bo dokumentacijo izdelal v analogni in digitalni obliki, tako tekstualni kot grafični del, v dogovorjenih formatih. Pri tem bo uporabil že izdelane strokovne podlage in gradiva navedena v nadaljevanju, ter smernice pridobljene s strani nosilcev urejanja prostora. Izdelovalec OPN bo skrbel za koordinacijo med posameznimi nosilci v vseh fazah postopka.
(3) Izdelane strokovne podlage za pripravo prostorskih aktov v Občini Pivka zajemajo:
– Strokovne podlage z analizo stanja in teženj za področje poselitve ter sistemom poselitve po območjih: zgornja Pivka, dolina Knežaka, Snežniška planota, Košanska dolina, dolina Reke, izvajalec Zup d.o.o. iz Kranja, oktober 2007,
– Podrobne usmeritve za izbrana območja poselitve v naseljih Občine Pivka, izvajalec Zup d.o.o. iz Kranja, oktober 2007,
– Strokovne podlage z analizo poselitve za urbanistično zasnovo Pivke, izvajalec Locus d.o.o. iz Domžal, februar 2008,
– Strokovne podlage za širitev IOC Neverke, izvajalec Zup d.o.o. iz Kranja, februar 2008,
– Prometna študija za ureditveno območje Pivke z zasnovo cestnega omrežja, izvajalec Omega Consult d.o.o. iz Ljubljane, april 2007,
– Generalne usmeritve za razvoj intermodalnega logističnega terminala v Pivki, izvajalec BDO EOS d.o.o. iz Ljubljane, februar 2006,
– Usmeritve za umeščanje in razvoj intermodalnega prometno logističnega terminala v Pivki, naročnik DRSC, v pripravi,
– Študija prestavitve glavne ceste G1-6 v Pivki, izvajalec Acer d.o.o. iz Novega Mesta, december 2005,
– Dopolnitev študije prestavitve glavne ceste G1-6 v Pivki, izvajalec Acer d.o.o. iz Novega Mesta, avgust 2007,
– Strokovne podlage s področja lokalne gospodarske javne infrastrukture:
– Novelacija študije odvajanja in čiščenja odpadnih vod za naselja v občini Pivka, z dopolnitvijo, izvajalec Segis d.o.o., april 2007,
– Zasnova posamičnih odsekov cestne infrastrukture v Občini Pivka, različni izvajalci, julij 2007–januar 2008,
– Zasnova obnove vodovodnih sistemov v Občini Pivka, izvajalec Kovod d.o.o. Postojna, v pripravi
– Razvojni program dežele Pivških presihajočih jezer kot potencial sonaravnega turizma, izvajalec Studio MKA iz Trebnjega, junij 2005,
– Revitalizacija območja starih kasarn v občini Pivka, izvajalec Sašo Jankovič Potočnik iz Ljubljane, marec 2005,
– Strokovne podlage za osnovanje širšega območja Parka vojaške zgodovine pri Pivki, izvajalec Zup d.o.o. iz Kranja, februar 2008,
– Študija sistema kolesarskih poti v Občini Pivka, izvajalec Aga d.o.o. iz Postojne, november 2006.
Poleg naštetih strokovnih podlag se pri pripravi upošteva veljavne prostorske planske in izvedbene akte, regionalne razvojne programe, vse druge že izdelane strokovne podlage, operativne programe, zbirke katastrov GJI ter evidence stavbnih zemljišč.
4. člen
(roki za pripravo in posamezne faze)
(1) Posamezne faze za pripravo občinskega prostorskega načrta so:
– Občina Pivka začne pripravljati OPN na podlagi sklepa, ki ga sprejme župan po predhodnem soglasju ministra za prostor.
– Osnutek OPN se pripravi na podlagi prikaza stanja prostora, sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Pivka in izraženih investicijskih namer občine ter drugih oseb. Osnutek OPN občina pošlje ministrstvu pristojnemu za urejanje prostora, slednji ga pošlje nosilcem urejanja prostora s pozivom, da v roku 30 dni od prejema podajo smernice za načrtovanje.
– Istočasno posreduje občina osnutek OPN Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za okolje, Sektorju za celovito presojo vplivov na okolje, da le-ta v roku 30 dni občini pisno sporoči, ali je za OPN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
– V primeru, da je za osnutek OPN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, občina za dopolnjen osnutek OPN zagotovi tudi okoljsko poročilo.
– Okoljsko poročilo skupaj z dopolnjenim osnutkom OPN občina pošlje ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, da najkasneje v 15 dneh preveri, ali je okoljsko poročilo kakovostno izdelano in ga s sklepom zavrne, če ugotovi, da okoljsko poročilo ni kakovostno ali ni izdelano v skladu s predpisi.
– Dopolnjen osnutek OPN občina skupaj z okoljskim poročilom javno razgrne za najmanj 30 dni in v tem času organizira njegovo javno obravnavo. Občina obvesti javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka OPN najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve.
– Pripombe in predloge na dopolnjen osnutek OPN poda javnost v okviru javne razgrnitve in javne obravnave.
– Predlog OPN občina pripravi na podlagi stališč, ki jih zavzame do pripomb in predlogov z javne razgrnitve, in ga pošlje ministrstvu pristojnemu za urejanje prostora, slednji ga posreduje nosilcem urejanja prostora, da dajo v 30 dneh mnenje ali predlog OPN upošteva smernice.
– Pristojna ministrstva se v primeru, da je za OPN treba izvesti celovito presojo na okolje, opredelijo tudi o sprejemljivosti vplivov OPN na okolje s stališčem iz svoje pristojnosti, in ga pošljejo ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja.
– Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPN na podlagi mnenj ministrstev in v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, ter izda potrdilo v primeru, da so vplivi njegove izvedbe na okolje sprejemljivi.
– Usklajen predlog OPN občina predloži v sprejem občinskemu svetu, po predhodni potrditvi ministrstva za prostor.
– Občinski svet sprejme OPN z odlokom in ga objavi v uradnem glasilu.
5. člen
(financiranje)
Izdelava OPN bo financirana iz občinskega proračuna. Za strokovne podlage, ki obravnavajo prostorsko ureditev skupnega pomena, je financiranje določeno v 5. členu Dogovora o pripravi, sprejemu in financiranju OPN v delu, ki bo obravnaval tudi prostorsko ureditev skupnega pomena, sklenjenim med Ministrstvom za okolje in prostor in Občino Pivka, dne 29. 5. 2008.
6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice)
(1) V postopku priprave OPN sodelujejo nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki podajo smernice in opredelijo izhodišča za prostorski razvoj s področja njihove pristojnosti.
(2) Pripravljavec OPN je Občina Pivka. Za spremljanje izdelave OPN župan imenuje projektno skupino.
(3) Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice in strokovne podlage za pripravo OPN so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Urad za upravljanje z vodami,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Urad za meteorologijo,
– Zavod RS za varstvo narave,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo,
– Zavod za gozdove Slovenije,
– Zavod za ribištvo Slovenije,
– Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste,
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste,
– Ministrstvo za promet, Direktorat za železnice in žičnice,
– Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo,
– Slovenske železnice d.o.o., Ljubljana,
– Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno letalstvo,
– Družba za avtoceste RS,
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo,
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Sektor za rudarstvo,
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
– Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Generalna policijska uprava,
– Javno podjetje Kovod, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna,
– Geoplin plinovodi, d.o.o. Ljubljana,
– ELES Elektro – Slovenija, d.o.o.,
– Elektro Primorska,
– Občina Pivka.
(4) Organizaciji oziroma nosilca javnih pooblastil, ki morata v postopku OPN za prostorsko ureditev skupnega pomena sodelovati le s predložitvijo podatkov o lastnem omrežju, sta Telekom Slovenije d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana in UPC Telemach d.o.o., Ljubljana.
(5) V primeru, da se v postopku priprave ugotovi potreba po sodelovanju subjektov, ki niso navedeni v tem sklepu, lahko Ministrstvo oziroma pripravljavec OPN k sodelovanju povabi tudi druge organe in organizacije. Če se bodo v času postopka spremenile pristojnosti posameznih ministrstev ali se jim spremeni naziv, se pri pridobitvi smernic in mnenj upoštevajo sprejete uredbe Vlade RS.
7. člen
(druge določbe)
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletnem naslovu http://www.pivka.si, hkrati se ga posreduje Ministrstvu za okolje in prostor ter vsem sosednjim občinam: Občini Postojna, Občini Cerknica, Občini Loška dolina, Občini Ilirska Bistrica in Občini Divača.
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03101/2008
Pivka, dne 20. junija 2008
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost