Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2008 z dne 30. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2008 z dne 30. 6. 2008

Kazalo

2862. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije, in o postopku njihove verifikacije, stran 8783.

Na podlagi petega odstavka 62. člena in 77. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 – ZGO-1, 45/04 – ZdZPKG, 62/04 – odl. US in 93/05 – ZVMS) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije, in o postopku njihove verifikacije
1. člen
V Pravilniku o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije, in o postopku njihove verifikacije (Uradni list RS, št. 35/03, 3/04 in 75/04) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Dvorišče in poti na funkcionalnem zemljišču okoli veterinarske organizacije morajo biti tlakovane ali asfaltirane tako, da je omogočeno čiščenje in dezinfekcija, druge površine pa morajo biti pokrite s travno rušo.«.
Za tretjim odstavkom se doda četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Če se veterinarska organizacija nahaja v sklopu farme, vzrejališča plemenskih živali ali osemenjevalnega središča (v nadaljnjem besedilu: živinorejski obrat), lahko taka veterinarska organizacija opravlja veterinarske dejavnosti samo za potrebe živinorejskega obrata in kmetijskih gospodarstev, ki vzrejajo njihove živali (kooperacijske reje).«.
2. člen
V 7. členu se za drugim odstavkom doda tretji odstavek, ki se glasi:
»Ambulanta v Policiji in Slovenski vojski mora izpolnjevati pogoje iz druge do devete alinee prvega odstavka tega člena.«.
3. člen
V 19. členu se za devetim odstavkom doda deseti odstavek, ki se glasi:
»(10) Če je veterinar ali veterinarski pomočnik odsoten neprekinjeno dlje kot 30 dni, mora veterinarska organizacija, ki bi imela manjše število delavcev, kot je predpisano v prejšnjem členu, zagotoviti nadomeščanje zaposlenega z drugo ustrezno usposobljeno osebo s pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo o delu.«.
4. člen
Prvi odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Veterinarske organizacije morajo vložiti zahtevek za verifikacijo na Veterinarsko zbornico in v vlogi navesti organizacijsko obliko in dokazila glede zaposlenih. Če ob verifikaciji delavec še ni zaposlen, lahko Veterinarska zbornica veterinarski organizaciji, ki izpolnjuje druge predpisane pogoje, izda odločbo o verifikaciji šele po predložitvi dokazila o zaposlitvi delavca v skladu s tem pravilnikom.«.
Drugi odstavek se črta.
5. člen
Črta se 24. člen.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-315/2003-3
Ljubljana, dne 9. maja 2008
EVA 2008-2311-0120
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost