Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2008 z dne 30. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2008 z dne 30. 6. 2008

Kazalo

2828. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja EKONOMIST, stran 8714.

Na podlagi šestega odstavka 92. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja EKONOMIST
1. člen
Ta pravilnik določa izobrazbo, ki jo morajo imeti predavatelji višje strokovne šole (v nadaljevanju: predavatelji) in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja ekonomist, ki ga je sprejel minister, pristojen za šolstvo, s Pravilnikom o sprejemu novih in prenovljenih višješolskih študijskih programov (Uradni list RS, št. 117/07).
2. člen
V tem pravilniku izobrazba pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 61/06).
3. člen
Če v tem pravilniku pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot dvopredmetni študijski program.
4. člen
1. Poslovni tuji jezik 1
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ustreznega tujega jezika.
2. Poslovno komuniciranje
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije, organizacije in managementa sistemov, komunikologije, sociologije, psihologije, pedagogike, socialne pedagogike ali slovenščine.
3. Informatika
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program računalništva in informatike, računalništva z matematiko, računalništva, ekonomije (smer – poslovnoinformacijska), organizacije in managementa sistemov (smer – organizacija in management informacijskih sistemov), matematike, fizike, elektrotehnike ali gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika.
Laborant je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program računalništva in informatike, računalništva z matematiko, računalništva, ekonomije (smer – poslovnoinformacijska), organizacije in managementa sistemov (smer – organizacija in management informacijskih sistemov), matematike, fizike, elektrotehnike ali gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika ali
– visokošolski strokovni študijski program računalništva in informatike, visoke poslovne šole (smer – poslovnoinformacijska), poslovne ekonomije (smer – podjetniška informatika), organizacije in managementa (smer – informatika v organizaciji in managementu), praktične matematike, fizikalne merilne tehnike ali elektrotehnike ali
– višješolski študijski program matematike, fizike ali elektrotehnike ali
– višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja informatika ali elektronika.
4. Poslovna matematika s statistiko
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije ali matematike.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije ali matematike ali visokošolski strokovni študijski program visoke poslovne šole, poslovne ekonomije ali praktične matematike.
5. Organizacija in menedžment
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije ali organizacije in managementa sistemov.
6. Ekonomija
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije ali organizacije in managementa sistemov.
7. Osnove poslovnih financ
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije ali organizacije in managementa sistemov ali visokošolski strokovni študijski program visoke poslovne šole, poslovne ekonomije, podjetništva, managementa, upravljanja in poslovanja, komerciale ali organizacije in managementa.
8. Trženje
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije ali visokošolski strokovni študijski program visoke poslovne šole ali poslovne ekonomije.
9. Prodaja
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije ali visokošolski strokovni študijski program visoke poslovne šole ali poslovne ekonomije.
10. Nabava
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije ali visokošolski strokovni študijski program visoke poslovne šole ali poslovne ekonomije.
11. Poslovno pravo
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program prava.
12. Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije, organizacije in managementa sistemov, kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije ali živilske tehnologije.
13. Mednarodno poslovanje
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije.
14. Poslovni tuji jezik 1 na višji ravni
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ustreznega tujega jezika.
15. Poslovni tuji jezik 2
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ustreznega tujega jezika.
16. Oblikovanje proizvodov in tehnoloških procesov
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije, organizacije in managementa sistemov, strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo, elektrotehnike, gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika, gradbeništva, gospodarskega inženirstva – smer gradbeništvo ali transportne logistike.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije, organizacije in managementa sistemov, strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo, elektrotehnike, gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika, gradbeništva, gospodarskega inženirstva – smer gradbeništvo ali transportne logistike ali visokošolski strokovni študijski program visoke poslovne šole, poslovne ekonomije, podjetništva, managementa, upravljanja in poslovanja, komerciale, organizacije in managementa, strojništva, elektrotehnike, gradbeništva ali gospodarske in tehniške logistike.
17. Poslovna logistika
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program transportne logistike, ekonomije, organizacije in managementa sistemov, tehnologije prometa, prometa, računalništva in informatike, računalništva z matematiko ali računalništva.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program transportne logistike, ekonomije, organizacije in managementa sistemov, tehnologije prometa, prometa, računalništva in informatike, računalništva z matematiko ali računalništva ali visokošolski strokovni študijski program gospodarske in tehniške logistike, visoke poslovne šole, poslovne ekonomije, podjetništva, managementa, upravljanja in poslovanja, komerciale, organizacije in managementa, tehnologije prometa, prometa ali računalništva in informatike.
18. Poslovanje v turizmu
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije.
19. Oblikovanje turističnih proizvodov
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije.
20. Temelji računovodstva
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije.
21. Finančno računovodstvo
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije ali organizacije in managementa sistemov ali visokošolski strokovni študijski program visoke poslovne šole, poslovne ekonomije, podjetništva, managementa, upravljanja in poslovanja, komerciale ali organizacije in managementa.
22. Stroškovno računovodstvo
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije ali organizacije in managementa sistemov ali visokošolski strokovni študijski program visoke poslovne šole, poslovne ekonomije, podjetništva, managementa, upravljanja in poslovanja, komerciale ali organizacije in managementa.
23. Davki
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije ali prava.
24. Analiza bilance z revizijo
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije ali organizacije in managementa sistemov ali visokošolski strokovni študijski program visoke poslovne šole, poslovne ekonomije, podjetništva, managementa, upravljanja in poslovanja, komerciale ali organizacije in managementa.
25. Računovodstvo oseb javnega prava
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije.
26. Financiranje proračunskih uporabnikov
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije.
27. Insolvenčni postopki
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije ali organizacije in managementa sistemov ali visokošolski strokovni študijski program visoke poslovne šole, poslovne ekonomije, podjetništva, managementa, upravljanja in poslovanja, komerciale ali organizacije in managementa.
28. Računovodstvo za samostojne podjetnike
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije.
29. Poslovni procesi
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije ali organizacije in managementa sistemov.
30. Ekologija
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije, kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije ali biologije.
31. Ergonomija in varstvo pri delu
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije, organizacije in managementa sistemov ali varstvoslovja.
32. Podjetništvo
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije ali organizacije in managementa sistemov.
33. Analiza poslovanja
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije ali organizacije in managementa sistemov.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije ali organizacije in managementa sistemov ali visokošolski strokovni študijski program visoke poslovne šole, poslovne ekonomije, podjetništva, managementa, upravljanja in poslovanja, komerciale ali organizacije in managementa.
34. Psihologija dela
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program psihologije, ekonomije ali organizacije in managementa sistemov.
35. Delo s strankami
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije, organizacije in managementa sistemov, komunikologije, sociologije, psihologije, pedagogike ali socialne pedagogike.
36. Uvod v finančne trge
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije.
37. Temelji bančnega poslovanja
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije.
38. Ekonomija in poslovanje pri posredovanju z nepremičninami
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije.
39. Dokumenti urejanja prostora
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program gradbeništva, gospodarskega inženirstva – smer gradbeništvo, geodezije, arhitekture, tehnologije prometa ali prometa.
40. Osnove nepremičninskega prava
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program prava.
41. Tehnični predpisi in standardi
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program gradbeništva, gospodarskega inženirstva – smer gradbeništvo, strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo, elektrotehnike, gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika, lesarstva ali organizacije in managementa sistemov.
42. Pravna ureditev upravljanja
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program prava.
43. Ekonomija in poslovanje upravitelja nepremičnin
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije.
44. Kvantitativne metode v logistiki
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program matematike ali transportne logistike.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program matematike ali transportne logistike ali visokošolski strokovni študijski program praktične matematike ali gospodarske in tehniške logistike.
45. Oskrbne verige
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije, transportne logistike, organizacije in managementa sistemov, tehnologije prometa ali prometa.
46. Upravljanje zalog
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije, transportne logistike, organizacije in managementa sistemov, tehnologije prometa ali prometa.
47. Transportni menedžment
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije, transportne logistike, organizacije in managementa sistemov, tehnologije prometa ali prometa.
48. Tarifni sistemi
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije, transportne logistike, organizacije in managementa sistemov, tehnologije prometa ali prometa.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije, transportne logistike, organizacije in managementa sistemov, tehnologije prometa ali prometa ali visokošolski strokovni študijski program visoke poslovne šole, poslovne ekonomije, podjetništva, managementa, upravljanja in poslovanja, komerciale, gospodarske in tehniške logsitike, organizacije in managementa, tehnologije prometa ali prometa.
49. Varnost v logističnih procesih
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program.
50. Osnove zavarovalništva
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije ali prava.
51. Pravo v zavarovalništvu
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program prava.
52. Premoženjska zavarovanja
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije, prava, gradbeništva, gospodarskega inženirstva – smer gradbeništvo, strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo, elektrotehnike, gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika, kmetijstva – agronomija, kmetijstva, tehnologije prometa ali prometa.
53. Zasebna zavarovanja
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije, prava, medicine, splošne medicine, kmetijstva – agronomija, kmetijstva ali biologije.
54. Zavarovalna ekonomika
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije ali prava.
55. Osnove aktuarske matematike
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije, matematike ali fizike.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije, matematike ali fizike ali visokošolski strokovni študijski program visoke poslovne šole, poslovne ekonomije, praktične matematike, fizikalne merilne tehnike.
56. Tuj jezik za zavarovalno stroko
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ustreznega tujega jezika.
57. Projektno vodenje
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije, organizacije in managementa sistemov, strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo, elektrotehnike, gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika, gradbeništva, gospodarskega inženirstva – smer gradbeništvo, medicine, splošne medicine, matematike, fizike, kmetijstva – agronomija ali kmetijstva.
58. Kontroling v zavarovalništvu
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije.
59. Finančni trgi
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije.
60. Bančništvo
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije.
61. Denarno poslovanje
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije ali visokošolski strokovni študijski program visoke poslovne šole ali poslovne ekonomije.
62. Tehnologija poštnih procesov
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije, tehnologije prometa, prometa ali transportne logistike.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije, tehnologije prometa, prometa ali transportne logistike ali visokošolski strokovni študijski program visoke poslovne šole, poslovne ekonomije, tehnologije prometa, prometa ali gospodarske in tehniške logsitike.
63. Organizacija poštne dejavnosti
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije, tehnologije prometa, prometa ali organizacije in managementa sistemov.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije, tehnologije prometa, prometa ali organizacije in managementa sistemov ali visokošolski strokovni študijski program visoke poslovne šole, poslovne ekonomije, podjetništva, managementa, upravljanja in poslovanja, komerciale, tehnologije prometa, prometa ali organizacije in managementa.
64. Notranji poštni promet
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije, tehnologije prometa ali prometa.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije, tehnologije prometa ali prometa ali visokošolski strokovni študijski program visoke poslovne šole, poslovne ekonomije, tehnologije prometa ali prometa.
65. Mednarodni poštni promet
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije, tehnologije prometa ali prometa.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije, tehnologije prometa ali prometa ali visokošolski strokovni študijski program visoke poslovne šole, poslovne ekonomije, tehnologije prometa ali prometa.
66. Praktično izobraževanje
Predavatelj je lahko, kdor izpolnjuje pogoj za predavatelja v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja ekonomist v skladu s tem pravilnikom.
67. Knjižničar
Knjižničar je lahko, kdor:
– je končal univerzitetni študijski program bibliotekarstva,
– izpolnjuje pogoje o izobrazbi za predavatelja v skladu s tem pravilnikom in je končal študijski program izpopolnjevanja iz bibliotekarstva.
Kdor je pridobil višjo izobrazbo z višješolskim študijskim programom knjižničarstva, mu ni treba opravljati študijskega programa izpopolnjevanja iz bibliotekarstva.
5. člen
Ne glede na določbe tega pravilnika je za predavatelje ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-32/2008
Ljubljana, dne 16. junija 2008
EVA 2008-3311-0043
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost