Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2008 z dne 30. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2008 z dne 30. 6. 2008

Kazalo

2850. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Poljčane za leto 2007, stran 8763.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in vse sledeče spremembe), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in vse sledeče spremembe) in 100. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07) je Občinski svet Občine Poljčane na 15. redni seji dne 17. 6. 2008 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Poljčane za leto 2007
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Poljčane za leto 2007, ki zajema vse prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke proračuna.
2. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Poljčane so v letu 2007 realizirani v naslednjih zneskih:
+-----------+----------------------------------+---------------+
|Konto   |Opis               |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |        |
+-----------+----------------------------------+---------------+
|I.     |SKUPAJ PRIHODKI          |   2.759.983|
|      |(70+71+72+73+74+78)        |        |
+-----------+----------------------------------+---------------+
|      |TEKOČI PRIHODKI (70+71)      |   2.645.087|
+-----------+----------------------------------+---------------+
|70     |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)   |   2.405.438|
+-----------+----------------------------------+---------------+
|      |700 Davki na dohodek in dobiček  |   2.060.254|
+-----------+----------------------------------+---------------+
|      |703 Davki na premoženje      |    136.656|
+-----------+----------------------------------+---------------+
|      |704 Domači davki na blago in   |    208.528|
|      |storitve             |        |
+-----------+----------------------------------+---------------+
|71     |NEDAVČNI PRIHODKI         |    239.649|
|      |(710+711+712+713+714)       |        |
+-----------+----------------------------------+---------------+
|      |710 Udeležba na dobičku in    |    137.121|
|      |dohodki od premoženja       |        |
+-----------+----------------------------------+---------------+
|      |711 Takse in pristojbine     |     2.705|
+-----------+----------------------------------+---------------+
|      |712 Denarne kazni         |     1.999|
+-----------+----------------------------------+---------------+
|      |713 Prihodki od prodaje blaga in |      105|
|      |storitev             |        |
+-----------+----------------------------------+---------------+
|      |714 Drugi nedavčni prihodki    |     97.719|
+-----------+----------------------------------+---------------+
|72     |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)   |     9.385|
+-----------+----------------------------------+---------------+
|      |720Prihodki od prodaje osnovnih  |     9.385|
|      |sredstev             |        |
+-----------+----------------------------------+---------------+
|      |722 Prihodki od prodaje zemljišč |       0|
|      |in neopredmetenih dolgoročnih   |        |
|      |sredstev             |        |
+-----------+----------------------------------+---------------+
|74     |TRANSFERNI PRIHODKI (740)     |    105.511|
+-----------+----------------------------------+---------------+
|      |740 Transferni prihodki iz drugih |    105.511|
|      |javnofinančnih institucij     |        |
+-----------+----------------------------------+---------------+
|II.    |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)   |   1.993.968|
+-----------+----------------------------------+---------------+
|40     |TEKOČI ODHODKI          |    497.791|
|      |(400+401+402+403+409)       |        |
+-----------+----------------------------------+---------------+
|      |400 Plače in drugi izdatki    |    112.674|
|      |zaposlenim            |        |
+-----------+----------------------------------+---------------+
|      |401 Prispevki delodajalcev za   |     16.402|
|      |socialno varnost         |        |
+-----------+----------------------------------+---------------+
|      |402 Izdatki za blago in storitve |    327.315|
+-----------+----------------------------------+---------------+
|      |409 Rezerve            |     41.401|
+-----------+----------------------------------+---------------+
|41     |TEKOČI TRANSFERI         |    905.326|
|      |(410+411+412+413)         |        |
+-----------+----------------------------------+---------------+
|      |410 Subvencije          |     6.585|
+-----------+----------------------------------+---------------+
|      |411 Transferi posameznikom in   |    569.433|
|      |gospodinjstvom          |        |
+-----------+----------------------------------+---------------+
|      |412 Transferi neprofitnim     |    111.016|
|      |organizacijam in ustanovam    |        |
+-----------+----------------------------------+---------------+
|      |413 Drugi tekoči domači transferi |    218.292|
+-----------+----------------------------------+---------------+
|42     |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)    |    496.422|
+-----------+----------------------------------+---------------+
|      |420 Nakup in gradnja osnovnih   |    496.422|
|      |sredstev             |        |
+-----------+----------------------------------+---------------+
|43     |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)   |     94.429|
+-----------+----------------------------------+---------------+
|      |431 Investicijski transferi    |     35.187|
|      |pravnim in fizičnim osebam, ki  |        |
|      |niso proračunski uporabniki    |        |
+-----------+----------------------------------+---------------+
|      |432 Investicijski transferi    |     59.242|
|      |proračunskim uporabnikom     |        |
+-----------+----------------------------------+---------------+
|III.    |PRORAČUNSKI PRESEŽEK       |    766.015|
|      |(PRIMANJKLJAJ) = (I. – II.)    |        |
+-----------+----------------------------------+---------------+
|III./1   |PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ)  |    757.034|
|      |((I.-7102) – (II.-403-404))    |        |
+-----------+----------------------------------+---------------+
|III./2   |TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ)   |   1.241.970|
|      |((70+71) – (40+41))        |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB     |        |
+-----------+----------------------------------+---------------+
|75IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |       0|
|      |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750) |        |
+-----------+----------------------------------+---------------+
|      |750 Prejeta vračila danih posojil |       0|
+-----------+----------------------------------+---------------+
|VI.    |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  |       0|
|      |SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV (IV. –  |        |
|      |V.)                |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA             |        |
+-----------+----------------------------------+---------------+
|50VII.   |ZADOLŽEVANJE (500)        |       0|
+-----------+----------------------------------+---------------+
|      |500 Domače zadolževanje      |       0|
+-----------+----------------------------------+---------------+
|IX.    |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV  |    766.015|
|      |NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-  |        |
|      |VIII.)              |        |
+-----------+----------------------------------+---------------+
|X.     |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  |       0|
+-----------+----------------------------------+---------------+
|      |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-   |    –766.015|
|      |VIII.-IX.)            |        |
+-----------+----------------------------------+---------------+
|      |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH KONEC |     97.904|
|      |PRETEKLEGA LETA          |        |
+-----------+----------------------------------+---------------+
Priloge k odloku so bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, ki so izkazani v splošnem delu zaključnega računa. Sestavni del odloka je tudi posebni del zaključnega računa, sestavljen iz finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov po posameznih področjih proračunske porabe.
3. člen
Neporabljena sredstva Občine Poljčane v letu 2007 se prenesejo in uporabljajo za pokrivanje odhodkov proračuna Občine Poljčane za leto 2008. Neporabljena namenska sredstva in sredstva rezerv Občine Poljčane se za isti namen prenesejo v proračun Občine Poljčane za leto 2008.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Poljčane, dne 17. junija 2008
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.

AAA Zlata odličnost