Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2008 z dne 30. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2008 z dne 30. 6. 2008

Kazalo

2858. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sežana za leto 2007, stran 8773.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 19. 6. 2008 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Sežana za leto 2007
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sežana za leto 2007, ki izkazuje naslednje stanje:
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|A)   |BILANCA PRIHODKOV         |        €|
|    |IN ODHODKOV:            |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)  |    12.525.642|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)      |    11.272.483|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI          |    7.558.452|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček  |    5.451.449|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |703 Davki na premoženje      |    1.737.985|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |704 Domači davki na blago in    |     369.018|
|    |storitve              |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI         |    3.714.031|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki |    2.958.421|
|    |od premoženja           |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |711 Upravne takse in pristojbine  |      9.014|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |712 Globe in druge denarne kazni  |      2.752|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in  |      1.477|
|    |storitev              |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki    |     742.367|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI        |     628.280|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih  |      1.843|
|    |sredstev              |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in|     626.437|
|    |neopredmetenih sredstev      |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|73   |PREJETE DONACIJE          |      34.913|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih  |      33.141|
|    |virov               |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine   |      1.772|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI        |     589.966|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih |     455.584|
|    |javnofinančnih institucij     |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega |     134.382|
|    |proračuna iz sredstev proračuna  |         |
|    |Evropske unije           |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    |    11.937.784|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI           |    2.852.265|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki     |     631.467|
|    |zaposleni             |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za   |     101.396|
|    |socialno varnost          |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve  |    2.103.589|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |403 Plačila domačih obresti    |      11.640|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |409 Rezerve            |      4.173|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI          |    4.552.230|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |410 Subvencije           |      85.907|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |411 Transferi posameznikom in   |    1.733.458|
|    |gospodinjstvom           |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |412 Transferi neprofitnim     |     238.654|
|    |organizacijam in ustanovam     |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi |    2.494.211|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI       |    3.060.892|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih   |    3.060.892|
|    |sredstev              |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI      |    1.472.397|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim|     933.058|
|    |in fizičnim osebam, ki niso    |         |
|    |proračunski uporabniki       |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |432 Investicijski transferi    |     539.339|
|    |proračunskim uporabnikom      |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI |     587.858|
|    |PRIMANJKLJAJ (I.-II.)       |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|B)   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB:|         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |      14.815|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |         |
|    |(750+751)             |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil |      14.620|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev  |       195|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |        0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)   |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |440 Dana posojila         |        0|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev |        0|
|    |in naložb             |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN   |      14.815|
|    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-|         |
|    |V.)                |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|C)   |RAČUN FINANCIRANJA:        |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA (500)    |        0|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE            |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |500 Domače zadolževanje      |        0|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|VIII.  |ODPLAČILO DOLGA (55)        |     105.009|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |550 odplačilo domačega dolga    |     105.009|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|IX.   |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU|     497.664|
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)     |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)   |     –105.009|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+X-IX.)   |     –587.858|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
Povečanje sredstev na računih po zaključnem računu proračuna za leto 2007 povečuje stanje sredstev iz preteklih let. Povečanje sredstev na računih se razporedi s proračunom za leto 2008.
2. člen
Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Sežana po zaključnem računu za leto 2007 izkazujejo naslednje stanje:
+-----------------------------------------------+--------------+
|PRENOS IZ LETA 2006              |    88.933|
+-----------------------------------------------+--------------+
|PRIHODKI LETA 2007               |     4.173|
+-----------------------------------------------+--------------+
|ODHODKI LETA 2007               |     6.000|
+-----------------------------------------------+--------------+
|STANJE DENARNIH SREDSTEV 31. 12. 2007     |    87.106|
+-----------------------------------------------+--------------+
Denarna sredstva rezervnega sklada se prenesejo v rezervni sklad Občine Sežana za leto 2008.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-4/2008-5
Sežana, dne 19. junija 2008
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

AAA Zlata odličnost