Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008

Kazalo

2762. Pravilnik o prostočasnem ribolovu na morju, stran 8535.

Na podlagi in za izvajanje petega, šestega in devetega odstavka 26. člena ter tretjega in četrtega odstavka 28. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o prostočasnem ribolovu na morju
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa ravnanje pri izvajanju prostočasnega ribolova na morju tako, da podrobneje določa splošne pogoje za izvajanje prostočasnega ribolova, dovoljeno vrsto in število ribolovne opreme, način izvajanja prostočasnega ribolova, način izdaje, obliko in vsebino letnih dovoljenj za športni ribolov, letnih dovoljenj za športni ribolov s podvodno puško in ribolovnih dovolilnic, pristojbine za letna dovoljenja za športni ribolov, letna dovoljenja za športni ribolov s podvodno puško in ribolovne dovolilnice, ravnanje z ujetimi ribami, dovoljeno količino dnevnega ulova ter vodenje seznama dnevnega ulova in poročanje o njem.
2. člen
(dovoljena ribolovna oprema)
(1) Športni ribolov, rekreacijski ribolov in ribolov z obale je dovoljen z uporabo različnih trnkov za lov rib ali kavljev ali ježic za lov glavonožcev, navezanih na ribiški vrvici, z uporabo koluta ali ribiške palice in ribiškega kolesca.
(2) Športni ribolov s podvodno puško je dovoljen z uporabo sulice z ostmi ali harpuno brez eksplozivnega naboja ali podvodne puške brez eksplozivnega polnjenja s harpunami brez eksplozivnega naboja.
3. člen
(število ribolovne opreme)
(1) Pri izvajanju športnega ribolova, rekreacijskega ribolova in ribolova z obale lahko posamezni ribič hkrati uporablja največ dve ribiški vrvici s po največ tremi navezanimi trnki za lov rib ali tremi kavlji ali ježki za lov glavonožcev.
(2) Pri izvajanju športnega ribolova s podvodno puško lahko posamezni ribič uporablja največ dve sulici ali največ dve podvodni puški.
4. člen
(način izvajanja športnega in rekreacijskega ribolova)
(1) Športni ribolov in rekreacijski ribolov se lahko izvajata s plovila v mirovanju ali premikanju na vlek.
(2) Športni ribolov in rekreacijski ribolov se morata izvajati na način, da ne motita ali ovirata izvajanja gospodarskega ribolova ali ribogojstva.
(3) Športnega ali rekreacijskega ribolova se ne sme izvajati na mestih, ki so:
– bližje kakor 200 metrov od označenih objektov za gojitev morskih organizmov;
– bližje kakor 50 metrov od stoječih pravilno označenih mrež;
– bližje kakor 300 metrov od ribiškega plovila, ko ta sveti ali izvaja ribolov z obkroževalno mrežo;
– bliže kakor 50 metrov od plovila, ki že izvaja športni ali rekreacijski ribolov;
– pristanišča;
– kopališča v obdobju od 1. maja do 30. oktobra.
5. člen
(dovoljene vabe)
(1) Pri izvajanju športnega ribolova, rekreacijskega ribolova in ribolova z obale je dovoljena uporaba vseh vrst umetnih in naravnih vab.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka ni dovoljeno izvajanje ribolova z živimi vretenčarji in naravnimi vabami, ki izvirajo iz živali, ki so ogrožene ali zavarovane v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave.
6. člen
(način izvajanja športnega ribolova s podvodno puško)
(1) Športni ribolov s podvodno puško se v skladu z zakonom, ki ureja morsko ribištvo, lahko izvaja izključno podnevi, od sončnega vzhoda do sončnega zahoda ter le na dah in z uporabo lastne sile.
(2) Pri športnem ribolovu s podvodno puško je dovoljena uporaba baterijske svetilke.
(3) Športnega ribolova s podvodno puško se ne sme izvajati:
– tako, da se moti ali ovira izvajanje gospodarskega ribolova in ribogojstva;
– s plovila, v katerem je naprava za dihanje pod vodo;
– z uporabo vlečnih vozil ali z vleko s površinskim plovilom;
– bližje kakor 200 metrov od označenih objektov za gojenje morskih organizmov;
– bližje kakor 50 metrov od stoječih pravilno označenih mrež;
– v pristaniščih;
– na kopališčih v obdobju od 1. maja do 30. oktobra.
(4) V času izvajanja športnega ribolova s podvodno puško je obvezna uporaba signalne boje minimalne prostornine 10 litrov, ki mora biti z vrvjo povezana z izvajalcem športnega ribolova s podvodno puško.
7. člen
(način izdaje letnih dovoljenj za športni ribolov, športni ribolov s podvodno puško in ribolovnih dovolilnic)
(1) Letna dovoljenja za športni ribolov, letna dovoljenja za športni ribolov s podvodno puško in ribolovne dovolilnice izdaja na zahtevo stranke nosilec javnega pooblastila za izdajo letnih dovoljenj za športni ribolov, letnih dovoljenj za športni ribolov s podvodno puško oziroma ribolovnih dovolilnic.
(2) Letno dovoljenje za športni ribolov in letno dovoljenje za športni ribolov s podvodno puško se izda le članom društev, ki so člani zveze društev za športni ribolov na morju in so v skladu s 16. členom tega pravilnika vrnili izpolnjeni obrazec za vodenje seznama dnevnega ulova nosilcu javnega pooblastila za izdajo letnih dovoljenj za športni ribolov oziroma letnih dovoljenj za športni ribolov s podvodno puško.
8. člen
(vsebina in oblika obrazcev letnih dovoljenj za športni ribolov, letnih dovoljenj za športni ribolov s podvodno puško in ribolovnih dovolilnic)
(1) Letna dovoljenja za športni ribolov, letna dovoljenja za športni ribolov s podvodno puško in ribolovne dovolilnice merijo 7 x 10 cm in vsebujejo:
1. na prednji strani:
– napis Republika Slovenija;
– grb Republike Slovenije;
– navedbo za katero vrsto dovoljenja ali dovolilnice gre;
– čas veljavnosti;
– zaporedno številko izdaje in
– ceno.
2. na zadnji strani:
– navedbe določene za letna dovoljenja za športni ribolov in letna dovoljenja za športni. ribolov s podvodno puško v skladu z 10. členom tega pravilnika ali
– navedbe določene za ribolovne dovolilnice v skladu z 11. členom tega pravilnika.
(2) Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka dnevna ali tedenska ribolovna dovolilnica na prednji strani vsebujeta ime in priimek imetnika dovolilnice.
(3) Poleg podatkov iz prvega odstavka tega člena letno dovoljenje za športni ribolov in letno dovoljenje ribolov s podvodno puško na prednji strani vsebujeta tudi določilo, da sta veljavni samo skupaj s člansko izkaznico društva, ki je član zveze društev za športni ribolov na morju.
(4) Letno dovoljenje za športni ribolov je natisnjeno na modrem papirju, letno dovoljenje za športni ribolov s podvodno puško na oranžnem papirju, dnevna ribolovna dovolilnica na rumenem papirju in tedenska ribolovna dovolilnica na zelenem papirju.
(5) Ribolovna dovoljenja in ribolovne dovolilnice so veljavni, če vsebujejo vse izpolnjene rubrike, z vpisanimi ustreznimi vsebinami, potrebne za njihovo veljavnost.
(6) Obrazci letnih dovoljenj za športni ribolov, letnih dovoljenj za športni ribolov s podvodno puško in ribolovnih dovolilnic so kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
9. člen
(vsebina in oblika obrazca za vodenje seznama dnevnega ulova)
(1) Obrazec za vodenje seznama dnevnega ulova je sestavni del letnega dovoljenja za športni ribolov in letnega dovoljenja za športni ribolov s podvodno puško iz prejšnjega člena.
(2) Obrazec za vodenje dnevnega seznama ulova je v obliki knjižice z najmanj desetimi listi, ki meri 7 x 10 cm in vsebuje:
1. na prednji strani:
– napis Republika Slovenija;
– grb Republike Slovenije;
– navedbo, da gre za obrazec za vodenje seznama dnevnega ulova;
– navedbo za katero vrsto športnega ribolova gre;
– čas veljavnosti;
– zaporedno številko izdaje in
– določilo, da je izvajalec športnega ribolova na podlagi 16. člena tega pravilnika dolžan obrazec vrniti nosilcu javnega pooblastila;
2. na ostalih straneh tabelo z rubrikami o:
– datumu izvajanja ribolova;
– vrsti ulovljenih rib;
– številu ulovljenih rib;
– skupni teži ulovljenih rib v kilogramih;
– trajanju ribolova v urah.
(3) Izvajalec športnega ribolova oziroma izvajalec športnega ribolova s podvodno puško mora pred začetkom ribolova v obrazec za vodenje seznama dnevnega ulova vpisati datum izvajanja ribolova.
(4) Obrazec iz tega člena je kot priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
10. člen
(vsebina in oblika letnega dovoljenja za športni ribolov in letnega dovoljenja za športni ribolov s podvodno puško)
(1) Letno dovoljenje za športni ribolov in letno dovoljenje za športni ribolov s podvodno puško na zadnji strani vsebuje še naslednje podatke:
– ime in priimek imetnika letnega dovoljenja za športni ribolov;
– naslov imetnika letnega dovoljenja za športni ribolov;
– številko osebnega dokumenta imetnika letnega dovoljenja za športni ribolov;
– kraj in datum izdaje letnega dovoljenja za športni ribolov;
– žig in podpis nosilca javnega pooblastila;
– naziv in podpis pooblaščenega prodajalca.
(2) Letno dovoljenje za športni ribolov oziroma letno dovoljenje za športni ribolov s podvodno puško ni prenosljivo na drugo osebo in je veljavno, če se z njima lahko identificira njegov imetnik.
(3) Letno dovoljenje za športni ribolov oziroma letno dovoljenje za športni ribolov s podvodno puško je veljavno če vsebuje vse izpolnjene rubrike, z vpisanimi ustreznimi vsebinami, potrebnimi za njegovo veljavnost.
11. člen
(vsebina in oblika ribolovne dovolilnice)
(1) Dnevna in tedenska ribolovna dovolilnica na zadnji strani vsebujeta še naslednje podatke:
– naslov imetnika dovolilnice;
– številko osebnega dokumenta imetnika dovolilnice;
– kraj in datum izdaje dovolilnice;
– navedbo, naj se izpolnjena dovolilnica vrne izdajatelju;
– tabelo, v katero imetnik vnese podatke o ribolovu;
– žig in podpis nosilca javnega pooblastila;
– naziv in podpis pooblaščenega prodajalca.
(2) Dnevna oziroma tedenska ribolovna dovolilnica ni prenosljiva na drugo osebo in je veljavna, če se z njo lahko identificira njen imetnik.
(3) Dnevna oziroma tedenska ribolovna dovolilnica je veljavna, če vsebuje vse izpolnjene rubrike z vpisanimi ustreznimi vsebinami, potrebnimi za njeno veljavnost.
12. člen
(pristojbine)
(1) Pristojbina za letno dovoljenje za športni ribolov je 40 eurov.
(2) Pristojbina za letno dovoljenje za športni ribolov s podvodno puško je 40 eurov.
(3) Pristojbina za tedensko ribolovno dovolilnico je 20 eurov.
(4) Pristojbina za dnevno ribolovno dovolilnico je 4 eure.
(5) Pristojbine nosilec javnega pooblastila vplačuje na poseben vplačilni račun, v skladu s predpisi, ki urejajo način plačevanja in razpolaganja z javnofinančnimi prihodki, in sicer do 15. v mesecu za pretekli mesec.
(6) Za nepravočasno plačane pristojbine mora nosilec javnega pooblastila plačati zakonite zamudne obresti.
13. člen
(evidenca izdanih ribolovnih dovoljenj in ribolovnih dovolilnic)
Nosilec javnega pooblastila za izdajo letnih dovoljenj za športni ribolov, letnih dovoljenj za športni ribolov s podvodno puško oziroma ribolovnih dovolilnic vodi evidenco o izdanih letnih dovoljenjih za športni ribolov, letnih dovoljenjih za športni ribolov s podvodno puško oziroma ribolovnih dovolilnicah z naslednjimi podatki:
– vrsta dovoljenja oziroma dovolilnice;
– zaporedna številka;
– datum izdaje;
– ime in priimek imetnika ribolovnega dovoljenja ali dovolilnice;
– naziv pooblaščenega prodajalca.
14. člen
(ravnanje z ujetimi ribami)
Ujete ribe, ki so zavarovane na podlagi predpisov, ki urejajo zavarovanje ogroženih živalskih vrst, in ribe, ki se v skladu s predpisi, ki urejajo najmanjše dovoljene lovne mere za ribe štejejo za nedorasle, mora ribič čim manj poškodovane vrniti nazaj v morje.
15. člen
(dovoljena količina dnevnega ulova)
(1) Dovoljena količina dnevnega ulova je količina rib, ki jih lahko izvajalec prostočasnega ribolova ujame na ribolovni dan.
(2) Pri izvajanju prostočasnega ribolova je dovoljena količina dnevnega ulova do 5 kilogramov rib, ob upoštevanju predpisov, ki urejajo najmanjše dovoljene lovne mere za ribe in predpisov, ki urejajo ogrožene ali zavarovane vrste.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je dovoljena količina dnevnega ulova ena riba nad 5 kilogramov ali dve ribi s skupno težo nad 5 kilogramov, ob upoštevanju predpisov ki urejajo najmanjše dovoljene lovne mere za ribe in predpisov, ki urejajo ogrožene ali zavarovane vrste.
(4) Večji ulov rib, kakor je določen s tem členom, je dovoljen samo na ribolovnih tekmovanjih, ki jih organizirajo društva, ki so člani zveze društev za športni ribolov na morju.
16. člen
(vodenje seznama dnevnega ulova in poročanje o njem)
(1) Pri izvajanju športnega ribolova in športnega ribolova s podvodno puško mora izvajalec športnega ribolova po končanem ribolovu v obrazec za vodenje seznama dnevnega ulova vpisati podatke o ulovu rib po številu in teži ločeno po vrstah.
(2) Izvajalec športnega ribolova mora izpolnjeni obrazec za vodenje seznama dnevnega ulova vrniti nosilcu javnega pooblastila za izdajo letnih dovoljenj za športni ribolov oziroma letnih dovoljenj za športni ribolov s podvodno puško najpozneje do 15. januarja za preteklo koledarsko leto.
(3) Nosilec javnega pooblastila za izdajo letnih dovoljenj za športni ribolov oziroma letnih dovoljenj za športni ribolov s podvodno puško mora poslati v ribiški kataster zbirnik podatkov o številu izkoriščenih ribolovnih dni, številu in teži rib ločeno po vrstah za vsak mesec v letu posebej najpozneje do 31. januarja za preteklo koledarsko leto.
(4) Nosilec javnega pooblastila za izdajanje dnevnih in tedenskih ribolovnih dovolilnic mora poslati v ribiški kataster podatke o številu izdanih ribolovnih dovolilnic ločeno po mesecih izdaje najpozneje do 15. januarja za preteklo koledarsko leto.
17. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o športnem, podvodnem športnem in rekreacijskem ribolovu na morju (Uradni list RS, št. 69/03).
18. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-433/2007
Ljubljana, dne 18. junija 2008
EVA 2007-2311-0031
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti