Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008

Kazalo

Št. 430-90/2008 Ob-5781/08 , Stran 2379
1. Razpisana sredstva – znesek javnega razpisa: v proračunu Občine Litija za leto 2008, so v okviru postavke »1123 Programi razvoja podeželja« za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu, zagotovljena sredstva v višini do 6.000 EUR za pokrivanje stroškov promocije in razstave na sejmih. 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je pokrivanje upravičenih stroškov promocije in razstave na sejmih. Upravičenci so društva in združenja, ki delujejo na območju Občine Litija. Občina Litija sklene na podlagi objavljenega javnega razpisa z izbranim upravičencem pogodbo o pokrivanju do 100% upravičenih stroškov promocije in razstave na sejmih. Upravičeni stroški so stroški udeležbe, potni stroški, stroški publikacij, najemnine razstavnih prostorov. 3. Potrebna dokumentacija Prijavitelj vloži vlogo za pridobitev pomoči. V vlogi prijavitelj navede osnovne podatke – naziv in sedež, odgovorno osebo, telefon, davčno in matično številko, številko računa in ime banke. Vlogi morajo biti priložena naslednja dokazila in dokumentacija: – dokazilo o registraciji društva, – letni finančno ovrednoten program, ki vključuje tudi predračun o višini stroškov sodelovanja na sejmu, – izjavo o točnosti navedenih podatkov, – izjavo, da upravičenec za ta namen v tekočem letu še ni prejel sredstev iz državnega ali občinskega proračuna ali mednarodnih virov, če pa je, navede vir in višino sredstev. 4. Način obravnave vlog Prispele vloge bo obravnavala komisija, imenovana s strani Občine Litija. Z izbranim prijaviteljem bo Občina Litija sklenila pogodbo za pokrivanje stroškov promocije in razstave na sejmih. Občina Litija ima od posameznega subjekta pravico zahtevati dodatna pojasnila in dodatno dokumentacijo, kolikor je to potrebno za ugotavljanje upravičenosti in izpolnjevanje pogojev za pridobitev proračunskih sredstev. Nejasne in nepopolne vloge se ne bodo obravnavale in se bodo s sklepom zavrgle. Potencialni prejemniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 60 dni od dneva odpiranja prispelih vlog. Upravičencem se izda sklep o višini odobrenih sredstev. Odločitev župana je dokončna. Zoper odločitev lahko upravičenec vloži upravni spor v roku 30 dni od prejema sklepa. 5. Način in rok za dostavo vlog Rok za dostavo vlog je do 25. 7. 2008. Prijavitelji lahko vlogo oddajo na Občini Litija, Jerebova 14 – soba 44 (II. nadstropje) ali pa jih pošljejo priporočeno po pošti, v zaprtih ovojnicah, opremljene na hrbtni strani ovojnice z naslovom pošiljatelja in na prednji strani ovojnice z označbo »Ne odpiraj – javni razpis pokrivanje stroškov promocije in razstave na sejmih«, na naslov: Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija. Vloge, ki ne bodo dostavljene na način in v roku iz 5. točke tega razpisa, se ne bodo obravnavale in se bodo s sklepom zavrgle.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti