Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008

Kazalo

2761. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (ZViS-F), stran 8533.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (ZViS-F)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (ZViS-F), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 17. junija 2008.
Št. 003-02-5/2008-20
Ljubljana, dne 26. junija 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VISOKEM ŠOLSTVU (ZViS-F)
1. člen
V Zakonu o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/07 – ZŠtip in 15/08 – odločba US) se za 10. členom doda nov 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen
(mednarodna zveza univerz)
Mednarodno zvezo univerz s sedežem v Republiki Sloveniji na podlagi pisnega sporazuma ali pogodbe ustanovita vsaj ena univerza, ustanovljena skladno s tem zakonom, ki ima akreditirane študijske programe na vsaj treh področjih po ISCED klasifikaciji in raziskovalno dejavnost na vsaj treh področjih po FRASCATI klasifikaciji, in vsaj ena univerza s sedežem zunaj Republike Slovenije, akreditirana v državi, kjer ima sedež. Skupaj s prej opredeljenima univerzama so lahko ustanoviteljice mednarodne zveze univerz tudi druge univerze, druge zveze univerz ali univerzitetne mreže, visokošolske in raziskovalne organizacije s sedežem v Republiki Sloveniji ali zunaj nje. Univerze, ki jih je ustanovila Republika Slovenija, za ustanovitev mednarodne zveze univerz potrebujejo soglasje Vlade Republike Slovenije.
Ob ustanovitvi mednarodne zveze univerz s sedežem v Republiki Sloveniji po pravu Republike Slovenije, statut ali drug temeljni akt te mednarodne zveze univerz vsebuje vse, kar mora po zakonu urejati akt ustanovitve zavoda. Mednarodna zveza univerz iz tega odstavka se vpiše v register, ki ga vodi sodišče, skladno s predpisi o sodnem registru, na podlagi sporazuma oziroma pogodbe o ustanovitvi in statuta oziroma drugega temeljnega akta mednarodne zveze univerz.
Mednarodna zveza univerz iz prejšnjega odstavka je univerza po tem zakonu ne glede na izpolnjevanje pogojev za ustanovitev univerze in za vpis v razvid visokošolskih zavodov.
Ne glede na prejšnji odstavek ima mednarodna zveza univerz iz drugega odstavka tega člena organe, ki jih določata sporazum ali pogodba o njeni ustanovitvi in statut ali drug temeljni akt te zveze. Pri upravljanju mednarodne zveze univerz iz drugega odstavka tega člena imajo študenti pravice, ki jih določata sporazum ali pogodba o njeni ustanovitvi in statut ali drug temeljni akt te zveze.
Mednarodna zveza univerz s sedežem v Republiki Sloveniji za svoje delovanje ne more prejemati sredstev iz Proračuna Republike Slovenije, namenjenih za študijsko dejavnost javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodov ter investicije v visokem šolstvu. Mednarodna zveza univerz s sedežem v Republiki Sloveniji za svoje delovanje prejema sredstva iz posebne proračunske postavke v Proračunu Republike Slovenije.
V primeru prenehanja obstoja mednarodne zveze univerz po tem členu so ustanovitelji študentom dolžni omogočiti dokončanje študija na univerzah ustanoviteljicah. Nepremičnine, pridobljene iz sredstev Republike Slovenije oziroma Evropske unije, so last Republike Slovenije.«.
2. člen
V 32. členu se dodata nova peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»Javnoveljavni so tudi študijski programi, akreditirani v državah članicah Evropske unije, ki jih izvaja mednarodna zveza univerz iz drugega odstavka 10.a člena tega zakona, če imajo njihove diplome v državi akreditacije naravo javne listine, dajejo v tej državi javnoveljavno stopnjo izobraževanja ter javnoveljavni naslov, jih v državi akreditacije izvajajo akreditirane organizacije. Programi morajo biti priglašeni Svetu Republike Slovenije za visoko šolstvo ter vpisani v razvid visokošolskih zavodov pri ministrstvu, pristojnemu za visoko šolstvo. K vlogi za priglasitev in za vpis v razvid je potrebno priložiti pozitivno mnenje vsaj enega visokošolskega zavoda, ki izpolnjuje pogoje o klasifikacijah iz prvega odstavka 10.a člena, ki ima sedež v Republiki Sloveniji in izvaja primerljiv študijski program, kakršno je potrebno za individualno priznavanje diplom za ugotovitev enakovrednosti v tujini pridobljenega strokovnega oziroma znanstvenega naslova slovenskemu strokovnemu oziroma znanstvenemu naslovu.
Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo prizna javnoveljavnost tudi študijskim programom, akreditiranim v drugih državah, če so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka.«.
3. člen
V 32.a členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»V primeru, da študijski program izvaja mednarodna zveza univerz, je treba na diplomi oziroma potrdilu navesti, da gre za študijski program v okviru mednarodne zveze univerz.«.
4. člen
Za 50. členom se dodajo novi 50.a., 50.b in 50.c člen, ki se glasijo:
»50.a člen
(sekretariat Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo)
Strokovne, administrativne in tehnične naloge za Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo opravlja sekretariat Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo (v nadaljnjem besedilu: sekretariat Sveta).
Organizacijo in delo sekretariata Sveta, sistemizacijo delovnih mest in pogoje za njihovo zasedbo določi Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v skladu s predpisi o javnih uslužbencih.
Sekretariat Sveta vodi direktor.
Direktorja sekretariata Sveta imenuje Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo za petletno obdobje na predlog predsednika Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo po opravljenem javnem natečaju.
Direktor sekretariata Sveta je za delo sekretariata Sveta odgovoren Svetu Republike Slovenije za visoko šolstvo.
50.b člen
(delovnopravni položaj zaposlenih)
Za postopek izbire, imenovanja in razrešitve direktorja sekretariata Sveta se smiselno uporabljajo določbe predpisov o javnih uslužbencih, ki se nanašajo na generalne direktorje direktoratov, razen določb, ki omogočajo razrešitev brez obstoja krivdnih razlogov.
V postopku izbire in imenovanja direktorja sekretariata Sveta imenuje posebno natečajno komisijo Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo. Med kandidati, ki jih predlaga ta komisija, izbere predsednik Sveta najprimernejšega in ga predlaga Svetu Republike Slovenije za visoko šolstvo v imenovanje.
Za zaposlene v sekretariatu Sveta se uporabljajo predpisi, ki urejajo položaj javnih uslužbencev.
Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo lahko izvedbo strokovnih nalog v zvezi z akreditacijami, evalvacijami in habilitacijami odda tudi zunanjim izvajalcem.
50.c člen
(financiranje Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo, njegovih senatov in delovnih teles ter sekretariata)
Sredstva za delo Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo, njegovih senatov in delovnih teles ter zunanjih izvajalcev in za delovanje sekretariata Sveta se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije, kot neposrednemu proračunskemu uporabniku Svetu Republike Slovenije za visoko šolstvo.«.
5. člen
V 74. členu se v prvem odstavku tretja alineja črta.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
6. člen
Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo sprejme akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest sekretariata Sveta v dveh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
Z 12. avgustom 2008 preneha z delom Urad Republike Slovenije za visoko šolstvo (v nadaljnjem besedilu: urad) v sestavi Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in začne z delom sekretariat Sveta. Delavci, zaposleni na ta dan v uradu, nadaljujejo delo v sekretariatu Sveta pod istimi delovnopravnimi pogoji. Proračunska sredstva, v letu 2008 namenjena delovanju urada, se z 12. avgustom 2008 namenijo za delovanje sekretariata Sveta.
Direktor sekretariata Sveta mora biti na podlagi javnega natečaja imenovan v roku šestih mesecev po začetku uporabe določb 4. člena tega zakona. Do imenovanja opravlja naloge direktorja delavec, ki vodi urad na dan 11. avgust 2008.
Vlada Republike Slovenije zagotovi sekretariatu Sveta materialne in finančne pogoje za začetek dela in poslovanja.
7. člen
Diplomanti univerzitetnih študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004, ki so se v študijskem letu 2005/06 vpisali v magistrski študijski program druge stopnje iz 33. člena zakona, imajo pravico, da se v študijskem letu 2008/09 vpišejo v študijski program za pridobitev magisterija znanosti in doktorata znanosti, sprejet pred 11. 6. 2004, ne glede na število razpisanih mest.
Ob smiselni uporabi meril za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program, oziroma meril za prehode med študijskimi programi, pristojni organ visokošolskega zavoda kandidatom iz prejšnjega odstavka prizna opravljene študijske obveznosti glede na ustreznost, obseg in zahtevnost pridobljenih znanj v prejšnjem študijskem programu in jim ob izpolnjevanju pogojev omogoči vpis v višji letnik študijskega programa. Opravljene študijske obveznosti kandidatov iz prejšnjega odstavka se pri vpisu v študijske programe priznajo tudi, ko vpis v študijske programe za pridobitev magisterija znanosti in doktorata znanosti, sprejete pred 11. 6. 2004, ne bo več mogoč.
Študij za kandidate iz prvega odstavka tega člena se sofinancira v skladu s predpisi o sofinanciranju podiplomskega študija, pri čemer morajo visokošolski zavodi že vplačano šolnino za študijske programe druge stopnje iz 33. člena zakona upoštevati pri vpisu v študijski program iz prvega odstavka tega člena.
8. člen
Ob ustanovitvi mednarodne zveze univerz, povezane z Evro-sredozemskim partnerstvom (EUROMED), javni zavod Univerzitetni center za evro-sredozemske študije opravlja strokovne in administrativne naloge za začetek njenega delovanja.
9. člen
Z dnem začetka uporabe 4. člena tega zakona se v 15.a členu Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03, 45/04, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 132/06 in 41/07) v prvem odstavku beseda »sta« nadomesti z besedo »je«, druga alineja ter tretji odstavek pa se črtata.
10. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, določbe 4. in 5. člena tega zakona pa se začnejo uporabljati 12. 8. 2008.
Št. 602-04/92-14/43
Ljubljana, dne 17. junija 2008
EPA 2041-IV
Državni zbor
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti