Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008

Kazalo

Ob-5799/08 , Stran 2403
1. Predmet prodaje je poslovno stanovanjski objekt (stara šola) v Borštu št. 26, na parceli številka 3065, k.o. Boršt, stavbišče v izmeri 1710 m2, za izklicno ceno 210.375,00 EUR. 2. Izklicna cena je izračunana na dan 24. 4. 2008 in bo revalorizirana na dan sklenitve pogodbe. 3. V ceno ni vračunan 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 4. Nepremičnina se proda po načelu videno – kupljeno. 5. Rok plačila kupnine: najkasneje v osmih dneh po sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine. Neupoštevanje pogodbenih rokov plačila s strani kupca, je razlog za takojšnjo razvezo pogodbe, ob kateri si prodajalec obdrži vplačano varščino. 6. Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila, ki ga izda prodajalec najpozneje v osmih dneh po plačilu celotne kupnine. 7. Obravnavane bodo pisne ponudbe, ki bodo prispele v zaprti ovojnici na naslov: Krajevna skupnost Boršt, Boršt 28, 6273 Marezige, z oznako »Šola Boršt-za javni razpis, št. 308-2/2008« s pripisom »ne odpiraj«, najkasneje do vključno 7. 7. 2008, do 14. ure. Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika. Prepozne ponudbe bodo neodprte vrnjene ponudnikom. 8. Ponudniki morajo za resnost ponudbe vplačati varščino v višini 10% od izhodiščne cene nepremičnine. Varščina v višini 21.037,50 EUR se nakaže na podračun KS Boršt pri Upravi RS za javna plačila, Urad Koper, št. 01250-6450807933, obvezen sklic na številko 308-2/2008. Varščina mora biti vplačana najpozneje do 4. 7. 2008 do 12. ure. Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v 15 dneh po prejemu sklepa o izbiri, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu kupnine. 9. Ponudba mora vsebovati naslednje elemente: a) višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja od izklicne, b) dokazilo o plačani varščini in številko transakcijskega računa za vračilo varščine in naziv banke, c) fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko za fizične osebe, oziroma izpisek iz sodnega oziroma poslovnega registra in identifikacijsko številko za DDV za pravne osebe, d) pisno izjavo, da ponudnik sprejema te razpisne pogoje, e) program dejavnosti, ki naj bi se odvijale v prenovljenem objektu, f) časovno opredeljen program prenove obstoječega objekta, ki mora predvideti pričetek osnovnih sanacijskih posegov, ki naj preprečijo propadanje objekta v roku 1. leta od podpisa pogodbe o prodaji nepremičnine. 10. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse naštete elemente iz prejšnje točke. 11. Ponudnik lahko ponudbo za nakup umakne ali jo dopolni do roka za sprejem ponudbe, ki je določen v javnem razpisu. V primeru umika ponudbe po preteku tega roka se plačana varščina ne vrne. 12. Odpiranje ponudb in izbira najugodnejšega ponudnika bo komisijska. Izbran bo ponudnik, ki bo ob najvišji ceni za nepremičnino ponudil najbolj primeren program dejavnosti. Krajevna skupnost Boršt daje prednost razvoju stanovanjskih, športno rekreativnih in turističnih dejavnosti. 13. O izbiri najugodnejšega ponudnika se obvesti vse ponudnike, ki so sodelovali na razpisu in sicer v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb. 14. Prodajalec si pridržuje pravico, da lahko brez kakršnekoli odškodnine, kadarkoli prekine začeti postopek prodaje, ne da bi zato navedel razloge. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega od prijavljenih ponudnikov. 15. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ali katerim koli drugim ponudnikom, je izrecno izključena. Ponudnikom se ne priznavajo nikakršni stroški v zvezi s pripravo ponudbe. 16. Stroške sklenitve pogodbe, 2% davek na promet nepremičnin, stroške notarskih storitev in stroške vpisa v zemljiško knjigo plača kupec. 17. Mestna občina Koper obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnine in brezplačno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture. Te omejitve lastninske pravice se vpišejo v zemljiško knjigo. 18. Pogoji iz tega javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnine. 19. Za izvedbo javnega razpisa se uporabljajo določbe 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07). 20. Javno odpiranje ponudb bo 9. 7. 2008 ob 8. uri na sedežu Krajevne skupnosti Boršt, Boršt 28. 21. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo pri predsedniku Sveta KS Boršt, Josipu Kodarinu na tel. 031/661-183.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti