Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008

Kazalo

Št. 671-0005/2008 Ob-5801/08 , Stran 2383
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan. 2. Predmet javnega razpisa so naslednje vsebine programov športa: – športna vzgoja predšolskih otrok, – športna vzgoja šoloobveznih otrok, – športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovosten in vrhunski šport, – športna vzgoja mladine, – športna vzgoja mladine usmerjene v kakovosten in vrhunski šport, – športna rekreacija, – kakovosten šport, – vrhunski šport, – šport invalidov, – razvojni in strokovni programi in programi skupnega pomena: a) izobraževanje strokovnih kadrov, b) zdravstveno varstvo športnikov, c) organizacija občinskih športnih prireditev, d) priznanja, nagrade, e) nezgodno zavarovanje kategoriziranih športnikov, strokovnega kadra in zavarovanje športnih objektov. 3. Na razpis lahko kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov: – športna društva, – zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna področja oziroma športne panoge, – zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa, – javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, – ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne. 4. Pogoji sofinanciranja: Nosilci in izvajalci športne dejavnosti, navedeni v prejšnjem členu, imajo pravico do sofinanciranja programov športa, če izpolnjujejo naslednje pogoje: – da so registrirani za opravljanje dejavnosti na športnem področju, – da imajo sedež v Občini Škocjan, – da izvajajo program športne aktivnosti, ki so vključene v občinski športni program, – da imajo zagotovljena materialne (športna oprema in rekviziti), prostorske (sklenjene najemne pogodbe), kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti, – da imajo za določene programe zagotovljeno redno vadbo najmanj 36 tednov v letu, – da imajo urejeno evidenco o članih, plačani članarini in registriranih tekmovalcih, – da občini posredujejo podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov in doseženih rezultatih ter plan načrtovanih aktivnosti. Športna društva in njihova združenja ter javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja imajo pod enakimi pogoji prednost pred drugimi izvajalci programov športa. 5. Merila in kriteriji: merila in kriteriji po katerih se izberejo športni programi (oziroma izvajalci) za sofinanciranje, so za razpisane vsebine določeni v prilogi Pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini Škocjan (Uradni list RS, št. 48/07). 6. Okvirna višina razpisanih sredstev: okvirna višina razpisanih sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje programov športa je z proračunom Občine Škocjan določena v vrednosti 30.000,00 €. 7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2008, v skladu s predpisi, ki urejajo izvrševanje proračuna. 8. Dokumentacija javnega razpisa vsebuje: – Letni program športa v Občini Škocjan za leto 2008, – Pravilnik o vrednotenju programov športa v Občini Škocjan, – besedilo javnega razpisa, – obrazec 1(podatki o predlagatelju), – obrazec 2 (navedba in opis športnega programa za katerega se predlaga sofinanciranje). 9. Vsebina predloga Predlog mora vsebovati: Podatke o predlagatelju (obrazec 1, ki je sestavni del razpisne dokumentacije). Podatke o predlaganemu športnemu programu (obrazec 2, ki je sestavni del razpisne dokumentacije). 10. Razpisni rok: razpis se zaključi z vključno 30. 6. 2008. 11. Oddaja in dostava predlogov Predloge lahko izvajalci pošljejo, priporočeno tako, da je na kuverti odtisnjen žig z zadnjim datumom 30. 6. 2008 ali osebno dostavijo v zapečatenih kuvertah na naslov: Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan, z oznako »Programi športa-predlog za sofinanciranje-ne odpiraj«. Na hrbtni strani kuverte mora biti napisan poln naslov pošiljatelja. Oddaja predloga pomeni, da se izvajalec (predlagatelj) strinja z vsemi pogoji razpisa. 12. Postopek obravnave predlogov Odpiranje vlog bo 2. 7. 2008 ob 16.uri. Strokovna komisija bo odprla pravočasno prispele predloge in ugotovila ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Predlog, ki jih ne bo vložila upravičena oseba in predlogi, ki bodo vloženi nepravočasno, bodo izločeni iz nadaljnjih postopkov. Za predloge za katere komisija ugotovi, da ne vsebujejo vseh zahtevanih podatkov bo predlagatelj pozvan, da v roku 5 dni poda dopolnitve, sicer bodo izločeni kot nepopolni. Pravočasne in popolne predloge bo komisija kasneje ovrednotila v skladu z merili in kriteriji, ki so priloga Pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini Škocjan. O izbiri oziroma izidu razpisa bodo predlagatelji obveščeni v roku 15 dni po odpiranju. 13. Način izrabe dodeljenih sredstev: z izvajalci izbranih in ovrednotenih športnih programov bo Občina Škocjan sklenila letno pogodbo o sofinanciranju izvedbe športnih programov v Občini Škocjan v letu 2008. 14. Dodatne informacije: informacije v zvezi z razpisom lahko dobite na Občini Škocjan, tel. 07/384-63-06, e-pošta: stane.celesnik@obcina-skocjan.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti